สสส. ร่วมมือภาคี หนุนสงฆ์ไทยสร้างสุขภาวะชุมชน

| |
อ่าน : 2,136

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

สสส. ร่วมมือภาคี หนุนสงฆ์ไทยสร้างสุขภาวะชุมชน thaihealth

เเฟ้มภาพ

องค์กรคณะสงฆ์ - สสส. - สช. - สปสช. และภาคีเครือข่าย เดินหน้าประกาศโครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ หนุนสงฆ์ไทย 390,000 รูป เป็นพระสงฆ์ผู้นำสร้างสุขภาวะชุมชน ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ

พระมงคลวชิรากร เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม กล่าวในการประชุมสัมมนาเชื่อมโยงและทำความเข้าใจเครือข่ายคณะสงฆ์ โครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ ว่า องค์กรคณะสงฆ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินหน้าสร้างความเข้าใจพระสงฆ์ทั่วประเทศ เพื่อขอความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์ฯ พร้อมกับเร่งรวบรวมรูปแบบและเครื่องมือการทำงานของพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ที่ผ่านมา ทั้งในระดับนโยบายและพื้นที่ใน 77 จังหวัด

สสส. ร่วมมือภาคี หนุนสงฆ์ไทยสร้างสุขภาวะชุมชน thaihealth

ซึ่งที่ผ่านมามีพระสงฆ์ทั่วประเทศ ช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดการป่า ปลูกป่า/บวชป่า การป้องกันและแก้ไขยาเสพติดชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อเกษตรกร การเกษตรวิถีพุทธ การอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรม กองทุนช่วยเหลือสาธารณภัย ฯลฯ ทั้งหมดนี้จะเป็นแนวทางให้พระสงฆ์และสามเณร 390,000 รูปทั่วประเทศ พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ทั้ง 5 ด้าน ประกอบไปด้วย การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสุขภาวะและกลุ่มวัย การพัฒนาระบบเศรษฐกิจวิถีพุทธ การส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรม และการจัดการพื้นที่การเรียนรู้วิถีพุทธ

สสส. ร่วมมือภาคี หนุนสงฆ์ไทยสร้างสุขภาวะชุมชน thaihealth

            ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มีพันธกิจสร้างเสริมสุขภาวะ 4 มิติ ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม ปัจจัยสำคัญแรกคือปัจเจกบุคคล อย่างเช่นการรับศีล 5 บางคนทำได้ครบทุกข้อ ขณะที่บางคนทำได้ไม่ครบ ดังนั้นการดูแลสุขภาวะของปัจเจกอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีด้วย สภาพแวดล้อมในมิติของสถาบันศาสนาในที่นี้ จึงหมายถึง “สัปปายะสถาน” สถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมเกื้อกูลให้คนประพฤติปฎิบัติธรรมด้วยความสบายกาย สบายใจ นอกจากนี้ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ยังให้แนวทางปฏิบัติกับ สสส. ถึงองค์ประกอบในการเปลี่ยนแปลงสังคม 3 ข้อ ได้แก่ พลังความรู้ เช่น การสกัดความรู้รูปแบบการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะโดยพระสงฆ์และวัด ก่อนจะนำไปสู่การขยายเครือข่าย เช่น ปี 2554 มีวัดนำร่อง 4 แห่ง ทำกิจกรรม 5ส ร่วมกับภาคเอกชนจนประสบความสำเร็จ และเมื่อเกิดเครือข่ายแล้ว สุดท้ายคือการสร้างความยั่งยืน ผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายปฏิบัติร่วมกัน พร้อมกับเปิดรับความรู้ใหม่ๆ และสื่อสารไปยังภาคีให้พัฒนาไปพร้อมๆ กันอยู่เสมอ

สสส. ร่วมมือภาคี หนุนสงฆ์ไทยสร้างสุขภาวะชุมชน thaihealth

          ด้าน ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า สช. จะร่วมกับ สสส. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และภาคีเครือข่าย ใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ปี 2560 เป็นเครื่องมือสร้างการสื่อสารระหว่างวัดกับชุมชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เป้าหมายของโครงการนี้นอกจากต้องการให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังคาดหวังให้วัดเป็นต้นแบบของชุมชน ใช้วิธีธรรมะนำโลก ซึ่งทาง สช. จะใช้ศักยภาพของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนที่มีอยู่ทุกภูมิภาค ประสานให้ทุกฝ่ายได้มาพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม