แถลงข่าวส่งเสริมการมีสุขภาวะทางเพศ วัยรุ่น 2020 รู้จักป้องกันท้อง ป้องกันโรค

โดย
| |
อ่าน : 311
กำหนดการ
แถลงข่าวส่งเสริมการมีสุขภาวะทางเพศ “วัยรุ่น 2020 รู้จักป้องกันท้อง ป้องกันโรค”
เนื่องในวันถุงยางอนามัยสากล (International Condom Day 2020)
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 13.00 น.
สถานที่ ห้องกรีน ชั้น B1 (ใต้ดิน) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. 
 
09.30 - 10.00 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน
10.00 - 10.20 น.     ต้อนรับสื่อมวลชน
- สถานการณ์สุขภาวะทางเพศวัยรุ่นไทย
- แนวคิดถุงยางอนามัยเชิงบวก
โดย พญ.มณฑินี วสันติอุปโภคากร รองผู้อำนวยการกองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ดำเนินรายการ นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
10.20 - 10.30 น.     การลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะทางเพศของ สสส. และความสอดคล้องกับนโยบายรัฐ 
โดย นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.
10.30 - 11.00 น.     • ความก้าวหน้าของเพศศึกษาแนวใหม่ในโรงเรียน
โดย นางสาวพรนุช สถาผลสวัสดิ์ ผู้จัดการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร
• ช่องทางการให้คำปรึกษากับเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โดย นายสมวงศ์ อุไรวัฒนา รองผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (Access) สายด่วน 1663
• การสร้างสรรค์สื่อเพื่อสนับสนุนการมีสุขภาวะทางเพศ
โดย นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
11.00 - 11.30 น.     เปิดตัวสื่อรณรงค์
11.30 - 13.00 น.     สื่อมวลชนซักถาม
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม