กำหนดการ เวทีเสวนาเชิงนโยบาย (Policy dialogue) การพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงาน ในสถานประกอบการ

โดย
| |
อ่าน : 378
กำหนดการ
เวทีเสวนาเชิงนโยบาย (Policy dialogue)
“การพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงาน ในสถานประกอบการ”
จัดโดย สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยและเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น.     ชมวิดีทัศน์ “สถานประกอบการต้นแบบด้านการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาวะคนทำงาน”
09.15 - 09.30 น.     กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
โดย นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
09.30 - 09.45 น.     กล่าวเปิดเวทีเสวนาเชิงนโยบายและปาฐกถาพิเศษ
“การพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ”
โดย ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
09.45 - 10.45 น. พิธีมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ 22 สถานประกอบการต้นแบบ
โดย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน
10.45 - 11.00 น. สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ
โดย นายภาคภูมิ สุกใส ผู้จัดการโครงการ คพสก.
11.00 - 12.00 น. เวทีเสวนา “การพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ”
1) นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
2) พญ.สาริษฐา สมทรัพย์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
3) นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนัก 9 (สสส.)
4) นายพิเชฐ สุพพัตกุล ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล บริษัท ซัมมิทโอโตบอดี้เวิร์ด จำกัด
5) นายธนกิจ สาโสภา ประธานสมาพันธ์แรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย
6) นางอรพิน วิมลภูษิต ผู้จัดการสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้ดำเนินรายการ นางสาวพัลลภา เขียวแก้ว นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น.     เวทีเสวนา “การพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ” (ต่อ)
15.00 - 15.30 น.     สรุปผลการเสวนา
โดย นายประทีป โมวพรหมานุช ผู้ประสานงานโครงการฯ
 
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม