เอตทัคคะ ธรรมะสร้างสุข

| |
อ่าน : 3,148

เอตทัคคะ ธรรมะสร้างสุข thaihealth

 

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  จัดโครงการธรรมบรรยายปฏิบัติภาวนา ตามรอยพระอริยเจ้าในหัวข้อ “เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา” ตามนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง ด้วยหลักคิดที่ว่า “สร้างคน สร้างที่ใจ” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายประวัติและปฏิปทาพระอรหันต์ พระเถรี อุบาสก และอุบาสิกา ศึกษาปฏิปทาของพระอริยะเจ้าผู้ได้รับประทานจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเลิศในด้านต่างๆ ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
 

ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓"พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ" แสดงธรรมโดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร

ครั้งที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ "พระสารีบุตร" แสดงธรรมโดย อาจารย์อุรุปัติ จรณธมฺโม และ พระสมทบ ปรกฺกโม

ครั้งที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ "นางวิสาขา" แสดงธรรมโดย พระครูวินัยธรกิตฺติศักดิ์ โคตมสิสฺโส และ พระสมทบ ปรกฺกโม

ครั้งที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ "พระอนุรุทธเถระ" แสดงธรรมโดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ "พระโสณาเถรี/พระนางเขมาเถรี" แสดงธรรมโดย พระไพศาล วิสาโล / พระครูบวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญฺจโน) / พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ

ครั้งที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ "พระมหากัจจายนะเถระ" แสดงธรรมโดย ดร.สุภีร์ ทุมทอง

ครั้งที่ ๗ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ "พระโมฆราชเถระ" แสดงธรรมโดย พระมานพ อุปสโม

ครั้งที่ ๘ วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ "พระราหุล" แสดงธรรมโดย พระครูวินัยธรกิตฺติศักดิ์ โคตมสฺิสโส / พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

ครั้งที่ ๙ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ "พระมหากัสสปะเถระ" แสดงธรรมโดย อาจารย์อุรุปัติ จรณธมฺโม

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่    https://is.gd/TVwAsZ    (*ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)   ณ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม ๕๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕ 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม