ก้าวต่อไปของคนไร้บ้าน

| |
อ่าน : 3,882

เรื่องโดย ปัญจวรา บุญสร้างสม Team Content www.thaihealth.or.th

ให้ข้อมูลโดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. เเละนายสุชิน  เอี่ยมอินทร์  นายกสมาคมคนไร้บ้าน  

ข้อมูลประกอบจาก เวทีสาธารณะ "เเถลงผลสำรวจเเจงนับคนไร้บ้านสู่การขยายผลเชิงปฏิบัติเเละนโยบาย"

ภาพโดย นัฐพร ชุ่มลือ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

ก้าวต่อไปของคนไร้บ้าน thaihealth

บ้าน หรือ ที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก แต่ทุกวันนี้คนที่มีบ้านเป็นของตัวเองนั้นมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรทั้งประเทศหรือทั้งโลก ซึ่งเป็นผลลัพธ์มาจากภาวะความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ค่อนข้างสูง ทั้งความเหลื่อมล้ำทางต้นทุนสังคม การศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจ จึงทำให้เกิดปัญหาสืบเนื่องตามมา คือ การเกิดภาวะ "คนไร้บ้าน"

"ไม่มีใครอยากเป็นคนไร้บ้าน" เเต่เพราะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นยากจนเกินกำลังที่จะรับมือไหว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการว่างงาน รวมถึงหลักประกันทางสังคมที่ไม่เพียงพอ  จึงทำให้คนกลุ่มนี้ต้องตกอยู่ในสภาวะของคนไร้บ้านไปโดยปริยาย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการ เเละภาคีเครือข่าย ร่วมจัดเวทีสาธารณะ "แถลงผลสำรวจแจงนับคนไร้บ้านสู่การขยายผลเชิงปฏิบัติเเละนโยบาย” เพื่อนำผลสำรวจที่ได้มาใช้ในการออกแบบ และขับเคลื่อนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านอย่างเป็นระบบ เเละเหมาะสมกับลักษณะทางประชากรคนไร้บ้านในแต่ละพื้นที่

ก้าวต่อไปของคนไร้บ้าน thaihealth

จากการสำรวจแบบ One Night Count (ONC) หรือ The Point-in-time (PIT) โดยนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และขอนแก่น เมื่อปี 2558 ซึ่งการสำรวจเเจงนับประชากรคนไร้บ้านครั้งนี้ เป็นครั้งเเรกที่มีการดำเนินการครอบคลุมทั้งประเทศ พบคนไร้บ้านทั้งหมด 2,719 คน เป็น

 • เพศชายร้อยละ 86  
 • เพศหญิงร้อยละ 14

ช่วงอายุของคนไร้บ้านที่พบมากที่สุด คือ ช่วงวัยเเรงงานตอนปลาย(อายุ 40 - 59 ปี)ในสัดส่วนถึงร้อยละ 57 เเละมีสัดส่วนผู้สูงอายุ(อายุ 60 ปีขึ้นไป) อยู่ที่ร้อยละ 18

นอกจากนี้ยังพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า คนไร้บ้านส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่ครองเเชมป์พบจำนวนคนไร้บ้านมากที่สุดในประเทศ ประมาณร้อยละ 38 รองลงมา คือ นครราชสีมา ร้อยละ 5 เชียงใหม่ และสงขลา ร้อยละ 4 ชลบุรี  ร้อยละ 3 อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสนใจว่าการแจงนับในครั้งนี้      พบคนไร้บ้านในพื้นที่ของทุกจังหวัด  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแจงนับคนไร้บ้านทั้งประเทศ พบข้อมูลที่น่าสนใจ และมีความสำคัญ ดังต่อไปนี้  

1.คนไร้บ้านสูงอายุมีสัดส่วนการอยู่ตัวคนเดียวมากกว่าคนไร้บ้านในช่วงอายุอื่น

2.คนไร้บ้านเพศหญิงมีลักษณะการอยู่กับครอบครัว/คู่ชีวิต หรืออยู่ร่วมกับคนไร้บ้านอื่น ๆ มากกว่าคนไร้บ้านเพศชาย

3.ในแต่ละปีมีคนไร้บ้านที่เสียชีวิตในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ขณะเดียวกันประชากรที่อยู่ในภาวะไร้บ้านสะสมมีจำนวนมากกว่าตัวเลขการแจงนับ

ก้าวต่อไปของคนไร้บ้าน thaihealth

นายสุชิน  เอี่ยมอินทร์  นายกสมาคมคนไร้บ้าน  กล่าวว่า แนวโน้มสำคัญที่จะทำให้เกิดภาวะคนไร้บ้านเพิ่มมากขึ้น คือ ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ทำให้โรงงานปิด คนตกงานมากขึ้น จึงอยากเสนอให้ชุมชนต่าง ๆ ที่มีโครงการบ้านมั่นคงสร้างบ้านกลางขึ้นมา  เพื่อให้คนที่ไม่มีเงินค่าเช่าบ้าน  หรือคนตกงานได้เข้าไปอยู่อาศัย  โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐให้การสนับสนุน เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย และป้องกันไม่ให้มีจำนวนคนไร้บ้านเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญ คือ ปัญหากลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระในการดูแลให้ครอบครัวเป็นอย่างมาก เพราะส่วนใหญ่คนในครอบครัวก็จะต้องทำงานเลี้ยงชีพ  จึงไม่มีเวลาที่จะดูแลผู้สูงอายุ  ทำให้ต้องนำผู้สูงอายุมาไว้ที่ศูนย์คนไร้บ้าน  หรือบางทีโรงพยาบาลก็เอาผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงมาไว้ที่ศูนย์คนไร้บ้าน  ทำให้ศูนย์มีภาระแต่ก็ต้องรับเอาไว้เพื่อมนุษยธรรม จึงอยากจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดูแลครอบครัวผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง  เพื่อไม่ให้ครอบครัวต้องรับภาระที่หนักจนเกินไป และปล่อยให้ผู้สูงอายุต้องกลายเป็นคนไร้บ้าน รวมทั้งอยากให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ  ประสานไปยังส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนร่วมกันดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านอย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ก้าวต่อไปของคนไร้บ้าน thaihealth

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า สสส.เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนไร้บ้านมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยภารกิจหลักของสสส.คืองานด้านการส่งเสริมสุขภาวะ แต่สสส.คงจะทำให้คนมีความสุขทางกาย ทางใจไม่ได้ หากยังมีกลุ่มคนที่ยังไร้ที่อยู่อาศัย ขาดคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ เพราะฉะนั้นงานนี้ถือเป็นรากฐานที่สสส.ให้ความสำคัญ โดยร่วมกับมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย สนับสนุนให้กลุ่มคนไร้บ้านนั้นมีความเข้มแข็ง สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยืนหยัดด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ สสส.ยังให้การสนับสนุนทางวิชาการในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจแจงนับกลุ่มคนไร้บ้าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบมาตรการการสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้านให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

นางภรณี กล่าวต่อว่า ผลการแจงนับครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมาก ถือเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนและทำงานกับประเด็นคนไร้บ้านของ สสส.ต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะในประเด็นการกระจายตัวของคนไร้บ้าน พบว่า ส่วนใหญ่กระจุกตัวในพื้นที่เมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา เป็นต้น ในขณะที่จังหวัดอื่น ๆ มีจำนวนไม่มาก ดังนั้น สสส.จึงมุ่งทำงาน 2 แนวทาง คือ จังหวัดที่มีคนไร้บ้านมาก เน้นการขยายผลนวัตกรรมศูนย์พักคนไร้บ้าน ส่วนจังหวัดที่มีคนไร้บ้านไม่มาก สสส. จะร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาชุดเครื่องมือและกระบวนการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านโดยท้องถิ่น เพื่อให้หน่วยงานในท้องถิ่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ของตนได้

สสส.จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพ เพื่อลดจำนวนคนไร้บ้าน และส่งกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อทำให้ “คนไร้บ้าน“ ได้เข้าถึง “สุขภาวะ” ในฐานะความเป็นคนที่มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีศักยภาพเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ในสังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สุขยั่งยืน  นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานดิ์  พนมอดุลวิทยา  จักรยาตรา  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth แอลกอฮอล์ เอ็กซ์ทรีม พลัส ประกาศผล นิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ดื้อรั้น  โทษของการดื่มสุรา  ร่วมใจฟื้นฟู  สุขภาวะ เด็ก  พัฒนาการของลูก  ตลาดน้ำวัดสะพาน  พนันภัยร้ายใกล้ตัว  ใช้ยาไม่ถูกต้อง  วัดสาวชะโงก  เรื่องกังวลใจ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  พิษจากสัตว์  ลานธรรมปลอดอบายมุข  สำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)  สุดยอดผลไม้  นมพร่องมันเนย  อบต.มะนังดาลำ  เพดานปาก  สถาบันภาครัฐและเอกชน  เชื้อดื้อยา