โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen)

| |
อ่าน : 3,405

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) thaihealth

แฟ้มภาพ

เปิดตัว "โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" (Healthy Canteen) เพื่อให้คนวัยทำงานสามารถเข้าถึงอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดตัว "โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" (Healthy Canteen) ณ โรงอาหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ว่า ประชาชนวัยทำงานมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่จากข้อมูลสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปี 2557 - 2558 พบว่า คนไทยวัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป มีภาวะอ้วน ร้อยละ 37.5 และพบโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร้อยละ 8.9 และ 24.7 นอกจากนี้ ข้อมูล Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 - 2562 พบว่า ประชาชนวัยทำงานอายุ 30 - 44 ปีเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ คือ ร้อยละ 52.5, 51.4, 51.8 52.8 และ 51.9 ตามลำดับ กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานโดยจัดทำมาตรฐาน "โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" (Healthy Canteen) ขึ้น เพื่อให้คนวัยทำงานสามารถเข้าถึงอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

"ทั้งนี้ การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) ประกอบด้วย 7 ข้อ ดังนี้ (1)ผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 จำนวน 4 หมวด 35 ข้อ (2) มีเมนูชูสุขภาพ อย่างน้อยร้านละ 1 เมนู (3) มีร้านจำหน่ายผลไม้สด อย่างน้อย 1 ร้าน (4) ผู้บริโภคสามารถเลือกให้ผู้ประกอบการลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มต่างๆ ได้ (5) มีป้ายบอกปริมาณโซเดียมและปริมาณน้ำตาล ต่อการตัก 1 ช้อนชา ที่โต๊ะวางเครื่องปรุง (6) มีการติดป้ายบอกพลังงานและสารอาหารต่ออาหาร 1 จาน บริเวณโรงอาหาร และ (7) มีการสร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว

สอดรับกับยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศของกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโภชนาการให้ประชาชนเลือกบริโภคอาหารได้ครบถ้วน เพียงพอ และหลากหลาย ลดอาหารหวาน มัน เค็ม บริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้น โดยเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน" ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

ทางด้านแพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงอาหารทุกหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ให้มีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ สามารถปรุงประกอบเมนูชูสุขภาพ ลดหวานมัน เค็ม ได้ รวมถึงได้จัดทำป้ายบอกพลังงานจากอาหารที่จำหน่ายในโรงอาหาร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นอย่างดี ในการพัฒนาให้โรงอาหารกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้นแบบ"โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" (Healthy Canteen) เพื่อเป็นแหล่งอาหารสุขภาพสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาและขยายผลสู่โรงอาหารในหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย "ประชาชนวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์" ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม