กำหนดการ เวทีเสวนาสาธารณะ แถลงผลการสำรวจแจงนับคนไร้บ้านสู่การขยายผลเชิงปฏิบัติการและนโยบาย

โดย
| |
อ่าน : 231
กำหนดการ
เวทีเสวนาสาธารณะ "แถลงผลการสำรวจแจงนับคนไร้บ้านสู่การขยายผลเชิงปฏิบัติการและนโยบาย"
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
13.00 - 13.30 น.     ลงทะเบียน
13.30 - 14.00 น.     • กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของเวทีสาธารณะ
โดย นายสุชิน  เอี่ยมอินทร์  นายกสมาคมคนไร้บ้าน
• กล่าวเปิดงาน โดย นายจุติ  ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
14.00 - 14.30 น.     แถลงผลการสำรวจแจงนับคนไร้บ้าน และการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายจาก การแจงนับ
• นายอนรรฆ  พิทักษ์ธานิน ผู้จัดการแผนงานพัฒนาองค์ความรู้คนไร้บ้านฯ 
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นางสาวนพพรรณ พรหมศรี  เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
14.30 - 15.45 น.     เวทีเสวนาสาธารณะผลการสำรวจแจงนับคนไร้บ้านสู่การขยายผลเชิงปฏิบัติการและนโยบาย
• นางภรณี  ภู่ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะกลุ่มประชากรเฉพาะ สสส.
• นายสุทธิ  จันทรวงษ์  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
• นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
• นายประยูร  รัตนเสนีย์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• นายสุชิน  เอี่ยมอินทร์  นายกสมาคมคนไร้บ้าน
• ผู้แทนเครือข่ายการสำรวจแจงนับคนไร้บ้าน
ดำเนินรายการโดย นายธีรเดช งามเหลือ  สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS
15.45 - 16.00 น.     สรุปการเสวนา และกล่าวขอบคุณ
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม