กำหนดการ พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามเข้าร่วมโครงการ พัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน

โดย
| |
อ่าน : 238
กำหนดการ
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามเข้าร่วมโครงการ 
พัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการสร้างเสริมสุขภาพ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน (กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม)
วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 10.00 - 12:00 น.
ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
 
10:00 - 10:15 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน
10:15 - 11:30 น.     พิธีกร: ผศ.ดร.อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์
1. แนะนำโครงการ โดย ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล 
2. กล่าวเปิด โดยผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขและ ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. 
3. กล่าวถึง ความสำคัญของปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและสุขภาพจิตในระดับโลกและภูมิภาคอาเซียน โดย Prof. Dr.Jürgen Rehm, the Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) 
4. กล่าวถึง ความสำคัญของระบบเฝ้าระวังเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับชาติ โดย Dr.Leanne Riley หรือผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO)
5. เสวนาเรื่อง “ความจำเป็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน และความสำคัญของการมีเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอาเซียน”  โดย
1. ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. 
2. ผู้แทนโครงการจากประเทศกัมพูชา 
3. ผู้แทนโครงการจากประเทศลาว 
4. ผู้แทนโครงการจากประเทศมาเลเซีย 
5. ผู้แทนโครงการจากประเทศเมียนมาร์ 
6. ผู้แทนโครงการจากประเทศไทย
7. ผู้แทนโครงการจากประเทศเวียดนาม 
11:30 - 12:00 น.     • กล่าวนำ เรื่องการลงนามเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อการป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน
โดย ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล 
• นำเสนอเรื่องการเข้าร่วมโครงการฯ โดย ผศ.ดร.อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์
• พิธีลงนามเข้าร่วมโครงการฯ โดย สสส. หัวหน้าโครงการ และผู้แทนนักวิจัยจาก 6 ประเทศ 
• ถ่ายรูปหมู่
• Q&A
12:00 - 13:00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิทเศสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม