กำหนดการ Joint Assessment Mission to Review Alcohol Control Policy and Strategy Thailand

โดย
| |
อ่าน : 393
กำหนดการ
Joint Assessment Mission to Review Alcohol Control Policy and Strategy Thailand
วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 
09:00 - 10:30 น.     กล่าวต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญ
โดย  ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ 
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประธานการประชุม
การประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
นำเสนอบทบาทและผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย ผู้แทน 6 หน่วยงาน ได้แก่ 
- นางสาวณิญาดา อิ่มเพชร  นักวิชาการ สสส.  
- นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) 
- ดร.วิทย์  วิชัยดิษฐ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
- นายพงศ์ธร ชาติพิทักษ์ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.)
- ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- เรืออากาศโทภรศิษฐ์ จิตรามวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการพิเศษสืบสวนสอบสวน 2 สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
10:30 - 11:00 น.     รับประทานอาหารว่าง
11:00 - 12:00 น.     ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม