กำหนดการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีสานพลังสูงวัยสร้างเมือง

โดย
| |
อ่าน : 389
กำหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีสานพลังสูงวัยสร้างเมือง”
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2563
ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
 
วันที่ 29 มกราคม 2563
08.30 - 08.45 น.     ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น.     ทีมสร้างสุข
09.00 - 09.30 น.     ปาฐกถา “ผู้สูงอายุในยุค Disruptive Technology”
โดย นายธวัชชัย ฟักอังกูร 
ประธานกรรมการแผนคณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.30 - 09.50 น.     แถลงข้อมูลการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น*
โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)
09.50 - 11.50 น.     The Spiral Inspiration toward The new frontier : แรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์
การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นในทศวรรษใหม่
1. ประมวลภาพรวมระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น
โดย ผู้แทนสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือ*
2. รูปธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
2.1 ระบบการดูแลและการบริการสุขภาพ 
(1) การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบบูรณาการ
โดย เทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
(2) การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยแพทย์แผนไทย
โดย เทศบาลตำบลขัวมุง อำเภอสารภีร จังหวัดเชียงใหม่
(3) ศูนย์บริการสุขภาพแบบองค์รวม
โดย เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัว-ช้าง จังหวัดลำพูน
(4) ระบบการดูแลฉุกเฉิน
โดย เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
(5) การดูแลที่บ้านโดยครอบครัวและจิตอาสา
โดย เทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
(6) เครือข่ายเยี่ยมบ้าน
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
(7) ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพโดยวิถีชนเผ่า
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดำเนินรายการโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2.2 ระบบการจัดสวัสดิการชุมชน
(1) กองทุนสวัสดิการบ้านสามหลัง
โดย เทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
(2) ธนาคารเวียงกานต์
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
(3) สถาบันการเงินชุมชน
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
(4) กองทุนสูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โดย เทศบาลตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ดำเนินรายการโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
2.3 ระบบเศรษฐกิจชุมชน
(1) การลดรายจ่าย ในครัวเรือนโดยผู้สูงอายุ
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
(2) การส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
ดำเนินรายการโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.4 ระบบการสร้างเสริมภาวะผู้นำ 
(1) การเครือข่ายขยายผู้นำผู้สูงวัย
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
(2) โรงเรียนผู้สูงอายุโดยชุมชน
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
(3) เพชรคอรุม
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
(4) โรงเรียนนาครัวปัจฉิมวัย
โดย เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ดำเนินรายการโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.5 ระบบการจัดการพื้นที่ 
(1) การบูรณาการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วม (บ.ว.ร.ส+ค)
โดย เทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
(2) พหุวัฒนธรรม แจกันหลากสี
โดย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดำเนินรายการโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.6 ระบบข้อมูลเพื่อออกแบบการดูแลผู้สูงอายุ 
(1) การใช้ข้อมูลในการดูแลผู้สูงอายุเขตเมือง
โดย เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ดำเนินรายการโดย มหาวิทยาลัยพะเยา
2.7 ระบบนิเวศผู้สูงอายุ
(1) การใช้ข้อมูลในการวางแผนช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
โดย เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
(2) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ
โดย เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
(3) ภูมิปัญญากับความมั่นคงทางอาหาร
โดย เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
(4) โรงเรียนผู้สูงอายุสัญจร
โดย เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
(5) การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุบนพื้นที่สูง
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดำเนินรายการโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสาร factsheet รูปธรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
11.50 - 12.00 น.     ให้ข้อเสนอแนะการประมวลภาพรวมและรูปธรรมการขับเคลื่อน
ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น*
โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00 น.     ลงพื้นที่เรียนรู้การจัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
- การทำแผนที่เดินดินเพื่อวางแผนระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
- การจัดการศูนย์เรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
17.00 - 18.00 น.     รับประทานอาหารเย็น
 
วันที่ 30 มกราคม 2563
08.30 - 08.50 น.     ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น.     ทีมสร้างสุข
09.00 - 10.20 น.     นำเสนอ “แนวทางการพัฒนาและทางเลือกนโยบายสาธารณะ
ในการยกระดับการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น”
โดย ผู้แทนสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือ*
10.20 - 11.40 น.     นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต
โดย
1. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น*
2. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ*
3. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) *
4. นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)
11.40 - 12.00 น.     ให้กำลังใจและปิดเวทีสานพลังสูงวัยสร้างเมือง*
โดย นายสมพร ใช้บางยาง 
ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
12.00 - 12.10 น.     ส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
วีดีทัศน์ และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น
การแสดงพิธีปิดเวทีสานพลังสูงวัยสร้างเมือง
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม