สมุดบันทึกสุขภาพดิจิทัลดูแลผู้สูงอายุ

โดย
| |
อ่าน : 972

ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์

สมุดบันทึกสุขภาพดิจิทัลดูแลผู้สูงอายุ thaihealth

แฟ้มภาพ

เปิดตัวโปรแกรม 3C สมุดบันทึกสุขภาพดิจิทัลดูแลผู้สูงอายุ ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน เล็งขยายให้ครบทุกกลุ่มวัย ชี้ช่วยลดค่าผลิตสมุดบันทึกสุขภาพเกิดระบบข้อมูลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว

ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แกนนำระดับศูนย์อนามัยและพื้นที่ ในการใช้โปรแกรม Long Term Care (3C) และชี้แจงการใช้สมุดบันทึกสุขภาพ ผู้สูงอายุผ่านบล็อกเชน

นายสาธิต กล่าวว่า ปี 2559 รัฐบาลมีนโยบายจัดระบบการดูแลระยะยาว เพื่อพัฒนาการดูแลในระดับตำบล สธ.จึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริการด้านผู้สูงอายุ โดยการพัฒนาระบบโปรแกรม 3C ภายใต้โครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อสนับสนุนครอบครัวให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น และเอื้อให้ญาติผู้สูงอายุได้ดูแลกันเองในบ้านและในชุมชน กรมอนามัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้พัฒนาระบบโปรแกรม 3C ซึ่งเป็นรูปแบบสมุดบันทึกสุขภาพดิจิทัลเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

โดยประกอบด้วยข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรม Care Manager Care Giver อาสาบริบาลท้องถิ่น การขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรฟื้นฟู Care Manager Care Giver การจัดทำ Care Plan การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) การรายงานตัวชี้วัด และระบบข้อมูลด้านการเปลี่ยนกลุ่มของผู้สูงอายุ จากกลุ่มติดเตียงเป็นกลุ่มติดบ้าน และจากกลุ่มติดบ้านเป็นกลุ่มติดสังคม

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สมุดบันทึกสุขภาพแบบดิจิทัลเป็นการนำเนื้อหาสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กของกรมอนามัย สมุดผู้พิการ และโภชนาการอาหาร มารวมใน 1 แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้เสมือนเป็นห้องบันทึกสุขภาพประชาชนซึ่งเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งมีข้อดีคือ 1.ประชาชนเข้าใจปัจจัยกำหนดสุขภาพและมีข้อมูลด้านสุขภาพติดตัวบนระบบ Android

2.เกิดระบบข้อมูลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยกันเองแล้ว ก่อให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 3.ระบบการส่งต่อข้อมูลสุขภาพระหว่างกลุ่มวัย ผ่านระบบโปรแกรมที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ และการส่งต่อข้อมูลสุขภาพของประชาชน ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น และ 4.ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตสมุดบันทึกสุขภาพในแต่ละปี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม