สุขภาวะชุมชน บนวิถีแห่งธรรม

| |
อ่าน : 3,350

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์

ภาพประกอบจาก เว็บไซต์บ้านเมืองออนไลน์

สุขภาวะชุมชน บนวิถีแห่งธรรม thaihealth

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ” มี 4 นโยบายสำคัญ “รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว มาตรการทำสังคมไทยไร้แร่ใยหิน” นำสู่การพิจารณา รวมถึงการนำมติสมัชชาฯ ที่ประสบความสำเร็จ(หรือแม้แต่ยังไม่สำเร็จ)มานำเสนอ เพื่อการชื่นชมและหาแนวทางในการพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 นี้ การมีส่วนร่วมจากพระสงฆ์ก็ยังคงมีความต่อเนื่อง ในครั้งนี้เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพื่อสังคม 4 ภาค ได้จัดเวทีเสวนา “สุขภาวะชุมชน บนวิถีแห่งธรรม: ความร่วมมือและบูรณาการทำงานทุกระดับ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดที่ 4 ว่าด้วย “บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม”

ก่อนการเข้าร่วมเวทีเสวนา เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพื่อสังคม 4 ภาค ได้จัดการประชุมสรุปบบทเรียนการทำงานโครงการ  “วัดปลอดการพนัน” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเพื่อให้ชุมชนและสังคมเอาตนเองและครอบครัวออกเสียจากอบายมุข สร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้น ซึ่งพบว่าต้องต่อสู้กับ “ธุรกิจการพนัน” ซึ่งใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อกระตุ้นความอยากของคนในสังคมที่ขาดภูมิคุ้มกัน กระทั่งคนจำนวนมากต้องตกเป็น “เหยื่อ” ของ “ธุรกิจการพนัน” สิ้นเนื้อประดาตัวกันไปก็มาก รวมถึงต้องประกอบอาชญากรรมก็ไม่น้อย โครงการวัดปลอดการพนันได้เข้าไปกระตุ้นเตือนสังคมให้เกิดสำนึกด้านบวก โดยเริ่มจากการทำวัดให้ปลอดการพนัน โดยเฉพาะในงานบุญพิธีที่สำคัญ ๆ เช่น ไพ่ ไฮโล ถั่ว น้ำเต้าปูปลา มวย ไก่ชน วัวชน หวย รวมถึงรัฐบาล หวยใต้ดิน และอื่น ๆ อีกมากมาย มีการกำหนดกติกาชุมชนร่วมกัน มีการเฝ้าระวัง มีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเท่าทัน “ธุรกิจการพนัน” และการขับเคลื่อนจาก “วัดปลอดการพนัน” สู่ “ชุมชนปลอดการพนัน” อีกด้วย

บทเรียนด้านปัจจัยความสำเร็จของการทำงาน ประกอบด้วย

• ทำงานด้วย "ใจ"

• พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ

• เริ่มที่วัด เริ่มที่พระ

• ทำงานบนฐานข้อมูล

• ข้อมูล(พื้นที่)ชุมชน

• ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา(การพนัน)ในชุมชน

• ข้อมูล(ต้น)ทุนชุมชน (ภูมิปัญญา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สื่อบุคคล สื่อพื้นบ้าน ฯลฯ)

• ข้อมูลภาคีเครือข่าย

• กลไกการทำงาน (หลัก - รอง)

• พื้นที่ – บวร อปต. ปกครอง ประชาคม เยาวชน

• ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค

• ประเทศ (เครือข่าย)

การสนับสนุนจาก

• เจ้าคณะปกครองสงฆ์

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• ภาคีสุขภาพ

• เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคม

• นวัตกรรม

• กติกาวัดและชุมชน

• ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

• การฝึกอาชีพ วิสาหกิจ

• สื่อพื้นบ้าน/สื่อสมัยใหม่เพื่อการลดละเลิกการพนัน สำหรับกลุ่มที่หลากหลาย

• หลักพุทธธรรม

• ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์

• สังคหวัตถุธรรม

• อบายมุข

ส่วนการก้าวเดินระยะต่อไปที่พระสงฆ์นักพัฒนาจะต้องคำนึงเพื่อความสำเร็จ จาก “วัดปลอดการพนัน” สู่ “ชุมชนปลอดการพนัน” น่าจะต้องทบทวนปัจจัย ดังนี้

ด้านพระสงฆ์นักพัฒนา (คนทำงาน)

• ควรยึดหลัก “เรียนรู้จากการทำงาน”

• ต้องไม่รังเกียจงานหยุมหยิม (เขียนโครงการ ดำเนินโครงการ ประเมินผล ทำรายงาน ทำบัญชี)

ด้านกระบวนการ

• ควรเน้นกระบวนการศึกษาวิจัย (ตั้งโจทย์ -> แสวงหาคำตอบ) = PAR

• ใช้เครื่องมืออริยสัจสี่ (ค้นหาปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ วางเป้าหมาย หาวิธีการ)

• ใช้เครื่องมือทำงานที่หลากหลาย (บัญชีครัวเรือน รางวัล กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ ฯลฯ)

• ใช้การสื่อสารที่หลากหลาย สำหรับกลุ่มที่แตกต่าง

• พัฒนาสู่หลักสูตรสถานศึกษา

• การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

• ให้มีกติกาชุมชน

• ผลักดันสู่แผนงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• พัฒนาธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่

• พัฒนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย “การพนัน”

เวทีเสวนา “สุขภาวะชุมชน บนวิถีแห่งธรรม: ความร่วมมือและบูรณาการทำงานทุกระดับ” ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอ “บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม” ที่หลากหลายมิติ ภายใต้แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านงาน “สาธารณสงเคราะห์” ที่มีความเข้มข้นตามลำดับ จาก “สงเคราะห์” สู่ “เกื้อกูล” สู่ “พัฒนา” และสู่ “บูรณาการ” การพัฒนาวัดให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้สุขภาพ การรู้เท่าทัน “ธุรกิจการพนัน” การใช้เครื่องมือ “กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์” เป็นต้น

การขยับขับเคลื่อนของ “องค์กรปกครองสงฆ์” โดยใช้ “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ” ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นสัญญาณบวกสู่เป้าหมาย “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข” ได้อย่างไม่ยากนัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม