กำหนดการ ประชุมสัมมนาเชื่อมโยงและทำความเข้าใจเครือข่าย คณะธรรมยุต โครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ

โดย
| |
อ่าน : 65
กำหนดการ 
ประชุมสัมมนาเชื่อมโยงและทำความเข้าใจเครือข่าย คณะธรรมยุต
โครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ

วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ศาลายา จังหวัดนครปฐม
 
09.00 - 13.00 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
11.00 - 12.30 น.     ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 - 13.00 น.     พร้อมกัน ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ
13.00 - 14.00 น.     พระราชปฏิภาณโกศล ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เดินทางเข้าสู่ห้องประชุม
- พระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ถวายการต้อนรับ
- รับชมวิดีทัศน์โครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์
- พระราชปฏิภาณโกศล ผศ.ดร. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พระมงคลวชิรากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ถวายสักการะ
- ผู้แทน สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะ
- ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ถวายสักการะ
- พระมงคลวชิรากร กล่าวถวายรายงาน
- พระราชปฏิภาณโกศล ผศ.ดร. กล่าวเปิดงาน
- ผศ.ดร. ยุทธนา พูนเกิดมะเริง กรรมการบริหาร โครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์ฯ ถวายเครื่องไทยธรรม
- พระราชปฏิภาณโกศล ผศ.ดร. บันทึกภาพร่วมกับพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย และผู้ร่วมงาน
14.00 - 15.30 น.     สัมมนาพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
และการสาธารณสงเคราะห์เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” โดย
• พระมงคลธรรมวิธาน ผศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
• พระมงคลวชิรากร
เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม
• ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์
รองผู้จัดการ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธำศรี
รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
• นพ.ประจักษ์วิช เล็บนำค
รองเลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ดำเนินรายการโดย
- ผศ.ดร.เสถียร วิพรมหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการคณะสงฆ์ มมร.
- นางลัดดาวัลย์ แก้วสว่าง กรรมการบริหาร โครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์
15.30 น.                      ปิดประชุม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม