Bike for Health ปั่นสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ

| |
อ่าน : 1,590

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

Bike for Health ปั่นสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

มหิดล สสส. เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เครือข่าย AUN-HPN พร้อมใจปั่น Bike for Health แสดงความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ ชูมาตรฐานวัดประเมินผลด้วย Healthy University Rating System

           วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดกิจกรรม ASEAN Healthy University Day and Bike for Health ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในการเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทำกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ “Bike for Health” เพื่อรณรงค์และแสดงพลังการเป็นผู้นำมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพของมหิดล และเป็นการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย AUN-HPN ก้าวสู่การเป็น Healthy University

          ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดลทำหน้าที่เป็นเลขาธิการเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพอาเซียน (AUN-HPN) ซึ่งมีพันธกิจในการส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และชุมชน เพิ่มสมรรถนะในการควบคุม และปรับปรุงสุขภาพของตนเองเพื่อบรรลุ “สุขภาวะ” อันสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม มหาวิทยาได้ประกาศให้ทุกส่วนงานดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ครอบคลุมทั้งนักศึกษา บุคลากรและชุมชน โดยอ้างอิงกรอบการส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy University Framework, HUF) ที่ร่วมพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-HPN) เพื่อยกระดับงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัย ตามกรอบแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยสุขภาวะ (Healthy University Framework) ของเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพอาเซียน (AUN-HPN)

          ดร.ชลทิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน (AUN) กล่าวว่า ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะแกนนำในการส่งเสริมสุขภาพในระดับสถาบันการศึกษา มีมหาวิทยาลัยเครือข่ายกว่า 30 แห่งที่ร่วมกันพัฒนา “กรอบแนวทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน” เพื่อกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเครือข่าย นำไปใช้ในการอ้างอิงการดำเนินงานเพื่อ ผลักดันการเป็น “มหาวิทยาลัยสุขภาพ” โดยใช้ชื่อว่า Healthy University Rating System (HURS) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามและประเมินผลงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ พัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Bike for Health ปั่นสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ thaihealth

          นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN กล่าวว่า การส่งเสริมบทบาทมหาวิทยาลัยในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ เริ่มต้นขึ้นเมื่อ ปี 2557 โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ ASEAN University Network (AUN) มีมติให้จัดตั้งเครือข่าย AUN Health Promotion Network (AUN-HPN) โดยมีมหิดลทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการ มีภารกิจหลักคือการส่งเสริมบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน แนวทางหนึ่งคือการผลักดันให้มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายสร้างเสริมสุขภาพภายในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร นักศึกษา และชุมชนในการมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ แล้วเกิดเป็น “มหาวิทยาลัยสุขภาพ” 

 Bike for Health ปั่นสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ thaihealth

          ดร.สุหัทยา จิระนันทิพร ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล สสส. กล่าวว่า ระบบการประเมินมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ หรือ Healthy University Rating System เป็นหนึ่งในเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพที่ สสส. และมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันพัฒนา และจะเริ่มใช้กับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย AUN-HPN ในความร่วมมือระยะที่ 2 ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยในเครือข่าย AUN-HPN ม.มหิดล ที่ได้มีการลงนาม MOU ไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่ง สสส. และ AUN-HPN มุ่งเน้นการนำ Healthy University Framework และ Healthy University Rating System เพื่อให้มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดย สสส. เชื่อว่าการประเมินดังกล่าว จะช่วยทำให้ทุกมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้มหาวิทยาลัยทั้งในและนอกเครือข่ายทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ

Bike for Health ปั่นสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ thaihealth

Bike for Health ปั่นสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ thaihealth

Bike for Health ปั่นสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม