มอบรางวัลสัปปายะอวอร์ด 22 วัดต้นแบบ

| |
อ่าน : 3,554

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

มหาเถรสมาคม-สสส. ผนึกภาคีเครือข่าย “วัด ประชา รัฐสร้างสุข” มอบรางวัลสัปปายะอวอร์ด 22 thaihealth

แฟ้มภาพ

มหาเถรสมาคม-สสส. ผนึกภาคีเครือข่าย “วัด ประชา รัฐสร้างสุข” มอบรางวัลสัปปายะอวอร์ด 22 วัดต้นแบบ หลังประสบความสำเร็จจับคู่เอกชนนำ 5ส ปรับภูมิทัศน์วัดน่าอยู่แบบครบวงจร เดินหน้าขยายผลสร้างวินัยวัด 40,100 แห่งทั่วประเทศ

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ มหาเถรสมาคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกันจัดพิธีมอบรางวัล “สัปปายะอวอร์ด” พร้อมนำเสนอและสรุปผลงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยวิถี 5ส ประจำปี 2562 เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าในการนำ 5ส (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย) มาขับเคลื่อนพัฒนาวัดซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและชุมชน และเพื่อสร้างต้นแบบการจัดการที่ดีให้เกิดการสร้างวินัยและความสามัคคีแก่คนในชาติ

มหาเถรสมาคม-สสส. ผนึกภาคีเครือข่าย “วัด ประชา รัฐสร้างสุข” มอบรางวัลสัปปายะอวอร์ด 22 thaihealth

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สสส. ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาวะในกลุ่มองค์กรพระพุทธศาสนา เนื่องจากพระสงฆ์และวัดเป็นสถาบันทางสังคมที่สามารถสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมให้กับคนในสังคมไทยได้ โดยเมื่อปี 2554 ได้ร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) นำหลัก 5ส เข้าไปปรับใช้ในวัดนำร่อง 4 วัด ได้แก่ วัดสุทธิวราราม วัดด่านพระรามสาม วัดคลองเตยใน และวัดจำปา ต่อมาในปี 2556 ได้ขยายผลในลักษณะการจับคู่ระหว่างวัดและองค์กรเอกชน 100 วัด 100 องค์กร เพื่อให้ภาคเอกชนที่มีความประสงค์พัฒนาวัด เป็นแกนหลักเชิญชวนบุคลากรและเครือข่ายจากชุมชน หน่วยงานรัฐ เข้าไปพัฒนาปรับปรุงสภาพพื้นที่ต่างๆ ภายในวัด กระทั่งปัจจุบันได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมฝ่ายสาธารณูปการสนับสนุนโครงการวัดสร้างสุข โดยเป็น 1 ใน 14 โครงการของมหาเถรสมาคม ได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการขยายผลการดำเนินงานไปทุกจังหวัด ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ส่วนเป้าหมายสูงสุดคือสร้างการรับรู้กระแส “วินัย” ให้กับวัดจำนวน 40,100 แห่งทั่วประเทศ

มหาเถรสมาคม-สสส. ผนึกภาคีเครือข่าย “วัด ประชา รัฐสร้างสุข” มอบรางวัลสัปปายะอวอร์ด 22 thaihealth

พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สัปปายะ คือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เกื้อกูลให้การประพฤติปฎิบัติธรรมเป็นไปด้วยความสบายกาย สบายใจ ขั้นตอนการดำเนินงานวัด ประชา รัฐ สร้างสุขสู่สัปปายะสถาน มีแนวทางการดำเนินงานเริ่มจากตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประกาศนโยบาย อบรมให้ความรู้ สำรวจพื้นที่ด้วยคณะทำงาน จัดทำแผนปรับปรุง กำหนดพิธีเปิดเพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่ และตรวจประเมินพื้นที่สรุปผลการปฏิบัติงาน ส่วนพื้นที่ต่างๆภายในวัดที่ควรได้รับการพัฒนา ได้แก่ ป้ายชื่อวัด ผังวัด การจัดการจราจร การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์ ห้องน้ำ การจัดการขยะ สภาพแวดล้อมทั่วไป ระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย โรงครัว ตลอดจนอาคารเสนาสนะต่างๆ สำหรับวัดที่ได้รับรางวัล “สัปปายะอวอร์ด” ในครั้งนี้มีความโดดเด่นหลากหลาย เช่น วัดมิ่งเมืองมูล จ.ลำปาง เป็นวัดที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทควอลิตี้เซรามิก ทั้งยังมีมหาวิทยาลัยเนชั่นเข้ามาร่วมพัฒนาสื่อภายในวัด ส่วนชุมชนโดยรอบได้ร่วมพัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งมากขึ้น ขณะที่วัดหัวคู้ จ.สมุทรปราการ แต่เดิมเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านสถานปฏิบัติธรรม ได้รับการพัฒนาวัดโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สมาคมสตรีฯ โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน และชุมชน เป็นต้น

มหาเถรสมาคม-สสส. ผนึกภาคีเครือข่าย “วัด ประชา รัฐสร้างสุข” มอบรางวัลสัปปายะอวอร์ด 22 thaihealth

สำหรับรายชื่อวัดที่ได้รับรางวัลสัปปายะอวอร์ด 22 แห่ง มีดังนี้ วัดเขาหัวสิงห์ จ.กระบี่ วัดหนองกร่างเพิ่มโพธิ์สุวรรณ จ.กาญจนบุรี วัดหนองอีบุตร จ.กาฬสินธุ์ วัดใหญ่ จ.ชัยนาท วัดนก จ.ชัยนาท วัดไผ่ล้อม ตราด วัดพระอาสน์ จ.นครศรีธรรมราช วัดวรนาถบรรพต จ.นครสวรรค์ วัดหนองขอน จ.นครสวรรค์ วัดไผ่เหลือง จ.นนทบุรี วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม จ.ปทุมธานี วัดสุวรรณจินดาราม จ.ปทุมธานี วัดหัวดง จ.พิจิตร วัดสนามคลีตะวันออก จ.พิษณุโลก วัดเทพวนาราม จ.ภูเก็ต วัดดอนกระเบื้อง จ.ราชบุรี วัดมิ่งเมืองมูล จ.ลำปาง วัดชมพูหลวง จ.ลำปาง วัดบ้านตาแท่น จ.ศรีษะเกษ วัดหัวคู้ จ.สมุทรปราการ วัดจอมมณี จ.หนองบัวลำภู วัดปางไม้ไผ่ จ.อุทัยธานี และรางวัลประเภทจังหวัด 1 รางวัล ได้แก่ จ.ปทุมธานี

มหาเถรสมาคม-สสส. ผนึกภาคีเครือข่าย “วัด ประชา รัฐสร้างสุข” มอบรางวัลสัปปายะอวอร์ด 22 thaihealth
 
มหาเถรสมาคม-สสส. ผนึกภาคีเครือข่าย “วัด ประชา รัฐสร้างสุข” มอบรางวัลสัปปายะอวอร์ด 22 thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม