กำหนดการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชวน ช่วย เลิกบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 369
กำหนดการ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชวน ช่วย เลิกบุหรี่”
งานนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจชวนและช่วยเลิกบุหรี่

จัดโดย โครงการจัดการความรู้และสื่อสารการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจชวนและช่วยเลิกบุหรี่
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 
 
08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียน และชมนิทรรศการดำเนินงานของพื้นที่ 12 จังหวัด
09.00 - 09.30 น.     พิธีเปิด
• ชมวิดิทัศน์ภาพรวมความสำเร็จของพื้นที่ 12 จังหวัด
• กล่าวต้อนรับและเปิดงาน 
โดย นพ.คำนวณ  อึ้งชูศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1
• ผู้บริหารและตัวแทนพื้นที่ถ่ายภาพร่วมกัน 
09.30 - 11.45 น.     นำเสนอผลสำเร็จเชิงรูปธรรม
• รายงานผลการดำเนินงานและภาพความเข้มแข็งของ อสม. 
โดย นางสาวนิรดา แสนรัตน์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
• วงเสวนา “ความสำเร็จของการดำเนินงานและการสร้างพลังการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการชวนและช่วยให้คนในชุมชนเลิกบุหรี่”
ร่วมเสวนาโดย 
1. นางขนิษฐา ตั้งกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการ รพ.สต.โพรงมะเดื่อ จ.นครปฐม 
- การขับเคลื่อนของ รพ.สต. ในการชวน ช่วย เลิกบุหรี่ ในพื้นที่
2. นางอำนวย สุทัตโต อสม. รพ.สต.บ้านใหม่ จ.ปทุมธานี
- นวัตกรรม อสม. รพ.สต.บ้านใหม่ ในการช่วยเลิกบุหรี่
3. นางทิพวัลย์ อินทร์จาด อสม. รพ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
- ตอกเส้นเลิกบุหรี่ : เครื่องมือจูงใจให้คนเข้าร่วมกระบวนการเลิกบุหรี่
4. นายฮัสนาน หะยีเจ๊ะเล๊าะ ชมรมเยาวชนอัลฟารุก จ.นราธิวาส
- การขับเคลื่อนงานชวน ช่วยเลิกบุหรี่ กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ปลายด้ามขวาน 3 จังหวัดชายแดนใต้
5. ร้อยโทนพนนท์ ศรีอิ่ม บุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่ จ.ราชบุรี
- แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชน
6. นายบุญร่วม ฮะสูงเนิน บุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่ จ.บุรีรัมย์
- ธรรมะกับการชวน ช่วย เลิกบุหรี่ (แนวคิดบัว 4 เหล่า กับการเลิกบุหรี่)
ดำเนินรายการโดย 
1. นางรัชนีย์ สุทธิธรรม ผู้ประกาศข่าวรายการ “คู่ข่าว เสาร์-อาทิตย์” สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
2. นายกำภู ภูริภูวดล ผู้ประกาศข่าวรายการ “คู่ข่าว เสาร์-อาทิตย์” สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
11.45 - 12.00 น.     ประกาศเจตนารมย์ร่วมเพื่อผลักดันการสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ในระยะต่อไป
• “ปักหมุด หยุดสูบ” กิจกรรมรวมพลัง ลด ละ เลิก บุหรี่ 
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม