กำหนดการ กิจกรรมการถอดบทเรียน เพื่อการพัฒนาโครงการ วิ่งสู่ชีวิตใหม่ Run for New Life Story ระยะที่ 1

โดย
| |
อ่าน : 304
กำหนดการ
กิจกรรมการถอดบทเรียน เพื่อการพัฒนาโครงการ วิ่งสู่ชีวิตใหม่ Run for New Life Story ระยะที่ 1
พิธีการมอบโล่เกียรติคุณ และการประกาศผลมอบรางวัลผู้ผลิตสารคดีกึ่งเรียลลิตี้ยอดเยี่ยม

วันที่ 6 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรม นูโวซิตี้ บางลำพู
 
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
09.00 - 09.15 น.     พิธีกรต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมรับชม VTR สรุปโครงการ
09.15 - 09.30 น.     กล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส.
09.30 - 10.15 น.     สรุปภาพรวมและภาพสะท้อนจากโครงการที่ผ่านมา
โดย รศ.ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10.15 - 11.15 น.     กิจกรรมการเสวนา จากจุดเริ่มต้นสู่และความสำเร็จโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่
Run for New Life Story ระยะที่ 1 ผู้ร่วมเสวนาโดย
• ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
• อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
• คุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Creative และ Producer
ดำเนินการเสนวนา โดย คุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ รองประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย
11.15 - 12.00 น. ร่วมกิจกรรมเสวนา เริ่มต้นที่ 0 จบลงที่ 10 ผู้ร่วมเสวนาโดย
• 8 บุคคลต้นแบบ
• โค้ชประจำโครงการ
ดำเนินการเสนวนา โดย คุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ รองประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย
12.00 - 12.15 น.     พิธีมอบของที่ระลึก แก่ผู้ได้รับคัดเลือก
ผ่านกิจกรรมใน Facebook Fan page : Run for New Life Story
โดย ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
12.15 - 12.30 น.     พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ภาคีเครือข่าย และองค์กรร่วมจัด
โดย ดร. ประภาส นวลเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
12.30 - 12.45 น.     พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ 8 ทีมผู้ผลิตผลงานสารคดี
โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
12.45 - 13.00 น.     พิธีประกาศผลและมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โดย อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและ
สุขภาวะทางปัญญา สสส.
 
*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม