เมนูอาหารแบบ S, M, L ลดหุ่นไกลโรค

โดย
| |
อ่าน : 1,221

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แนะเมนูอาหารแบบ S, M, L ลดหุ่นไกลโรค thaihealth

แฟ้มภาพ

การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ในสัดส่วนที่พอเหมาะกับความต้องการของร่างกายถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องสร้างความตระหนักรู้ในการเลือกรับประทานอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยให้มีสุขภาพดี ลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วน เบาหวาน และความดัน โดย "กรมอนามัย" จึงได้จัดทำชุดเมนูอาหารขนาด S, M, L เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกกินพอดี กับความต้องการของร่างกาย

ที่กรมอนามัย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการหารือร่วมกันของกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนให้ประชาชนสุขภาพดี ในส่วนกรมอนามัยจึงมาต่อยอดสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ 2 ด้าน คือ 1. ส่งเสริมให้คนออกกำลังกาย มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ และ 2. อาหาร โดยการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในสัดส่วนที่พอเหมาะกับความต้องการของร่างกาย

โดยเริ่มโครงการ Healthy Canteen ที่จัดแบ่งปริมาณอาหารออกเป็นขนาด S, M, L จัดให้มีเมนูสุขภาพ มีผักผลไม้เป็นทางเลือก มีป้ายแจ้งปริมาณสารอาหารต่าง ๆ และจะมีคิวอาร์โค๊ดเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพได้อีกด้วย โดยโครงการดังกล่าว เริ่มต้นที่โรงอาหารของกรมอนามัยก่อน แล้วค่อย ๆ ขยายไปยังโรงอาหารของกรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และทั่วประเทศต่อไป

เมื่อถามถึงการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารเกินความต้องการ โดยเห็นได้จากการรับประทานบุฟเฟ่ต์ ที่ต้องกินให้คุ้ม พญ.พรรณพิมล กล่าวต่อว่า การรับประทานบุฟเฟ่ต์ก็สามารถทานได้ นาน ๆ ครั้ง แต่เชื่อว่าหากคนได้รับทราบข้อมูลสุขภาพของตัวเองแล้วจะมีการปรับพฤติกรรมของตัวเองได้ เพื่อให้มีสุขภาพดีได้ ทั้งนี้ การส่งเสริมให้คนไทยได้รับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการแล้ว

ประโยชน์อีกอย่างที่จะได้จากโครงการนี้ คือการช่วยลดปริมาณขยะเปียกที่เกิดจากอาหารเหลือรับประทานได้อีกด้วย ซึ่งปัจจุบันเราพบว่ามีขณะเปียกจากอาหารเหลือรับประทานมากถึงร้อยละ 70-80 ถือว่าไม่น้อย หากลดตรงนี้ได้จะช่วยลดต้นทุนการประกอบอาหาร และการบริหารจัดการขยะด้วย

ด้าน พญ.สายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวว่า ประชากรวัยทำงานมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นเสาหลักของครอบครัว ซึ่งจากข้อมูลทางทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย ปี 2561 พบว่ามีคนทำงานอายุ 15-59 ปี 43 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 65 ของประชากรทั้งหมด ส่วนข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขปี 2558 -2562 พบว่าคนอายุ 30-40 ปีมีค่าดัชนีมวลกายปกติร้อยละ 52.5 , 51.4,51.8, 52.8 และ 51.9 ตามลำดับ และข้อมูลสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปี 2557-2558

พบว่าคนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีความชุกของภาวะอ้วน หรือดัชนีมวลกายเกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ร้อยละ 37.5 และพบโรคเบาหวานร้อยละ 8.9 ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 24.7 ซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ดังนั้น สำนักโภชนาการจึงขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานจึงทำอาหาร S, M, L ขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของตัวเอง

พญ.สายพิณ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ อาหารไซส์ S 1 จานให้พลังงาน 300-400 กิโลแคลอรี่ เหมาะสำหรับผู้ที่มีดัชนีมวลกาย 23.0 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ควรได้รับพลังงาน 1,200-1,400 กิโลแคลอรี่ต่อวัน อาหารไซส์ M 1 จาน ให้พลังงาน 401-500 กิโลแคลอรี่ เหมาะสำหรับผู้ที่มีดัชนีมวลกาย 18.5-22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ควรได้รับพลังงาน 1,600-2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน

ส่วนอาหารไซส์ L 1 จานให้พลังงาน 501-600 กิโลแคลอรี่ เหมาะสำหรับคนผอมที่มีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้แรงงานมาก ๆ ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 18.5-22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เช่น นักกีฬา ควรได้รับพลังงาน 2,500 กิโลแคลอรี่ต่อวัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม