(ร่าง) กำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร

โดย
| |
อ่าน : 282
(ร่าง) กำหนดการ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2562

ระหว่างมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กระทรวงสาธารณสุข สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1อาคาร 100 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 
13.30 - 14.30 น.     ลงทะเบียน
14.30 - 15.30 น.     ประธาน เดินทางถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เรียนเชิญ
• ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
• นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• นายสุปรีดา อดุลย์ยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ พยาน
• นายแพทย์วิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พยาน
• ผศ. ดร. ปารเมศ กาแหงฤทธิรงค์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พยาน
• แพทย์หญิงขจีรัตน์ ปรักเอโก ผู้อำนวยการสานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ
พยาน ขึ้นบนเวที
- กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
ประธานคณะทางาน การพัฒนาห้องสมุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
- กล่าวเปิดพิธีลงนาม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
- เรียนเชิญผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ทั้ง 4 หน่วยงาน
15.30 น.                   ถ่ายภาพร่วมกัน
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม