(ร่าง) กำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร

โดย
| |
อ่าน : 315
(ร่าง) กำหนดการ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2562

ระหว่างมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กระทรวงสาธารณสุข สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1อาคาร 100 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 
13.30 - 14.30 น.     ลงทะเบียน
14.30 - 15.30 น.     ประธาน เดินทางถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เรียนเชิญ
• ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
• นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• นายสุปรีดา อดุลย์ยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ พยาน
• นายแพทย์วิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พยาน
• ผศ. ดร. ปารเมศ กาแหงฤทธิรงค์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พยาน
• แพทย์หญิงขจีรัตน์ ปรักเอโก ผู้อำนวยการสานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ
พยาน ขึ้นบนเวที
- กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
ประธานคณะทางาน การพัฒนาห้องสมุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
- กล่าวเปิดพิธีลงนาม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
- เรียนเชิญผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ทั้ง 4 หน่วยงาน
15.30 น.                   ถ่ายภาพร่วมกัน
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม