แนะตรวจสอบคุณภาพอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

| |
อ่าน : 468

ที่มา : กรมอนามัย

แนะตรวจสอบคุณภาพอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ ผู้ประกอบการตรวจสอบคุณภาพอาหาร ก่อนนำมาวางจำหน่าย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค พร้อมแนะผู้บริโภคควรสังเกตวันหมดอายุ และระบุสถานที่ผลิตชัดเจน ย้ำ ก่อนกินอาหารที่มีไส้ควรเปิดดูภายในเพื่อความปลอดภัย

 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงกรณีข่าวผู้ใช้บริการซื้อขนมปังไส้กรอกจากร้านแห่งหนึ่งในสนามบินสุวรรณภูมิ และพบว่าขนมปังขึ้นรานั้น ในเหตุการณ์นี้ ผู้ประกอบการต้องมีการเฝ้าระวังและควบคุมความปลอดภัยของอาหารให้มากขึ้นและถูกหลักสุขาภิบาล ดังนี้
1) จัดเก็บอาหารที่จะจำหน่ายให้ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะหลังจากการขายวันนั้นๆ ต้องจัดเก็บอาหารไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิสูงเพราะจะทำให้เชื้อรามีการเจริญเติบโตได้ง่าย ในสถานที่จำหน่ายอาหารต้องควบคุมคุณภาพผลิตจำหน่ายให้หมดวันต่อวัน
2) ร้านค้าต้องหมั่นตรวจสอบของสินค้าที่ขายมีสภาพผิดปกติ หมดอายุหรือไม่
3) ใช้หลักการจัดลำดับของการขายสินค้าตามลำดับก่อนหลัง นำสินค้าที่รับมาก่อนออกมาขายก่อน (First in First out)
4) เช็คแหล่งผลิตสินค้า รับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ มีแหล่งผลิตชัดเจน  มีระบบการขนส่งที่ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะอาหารที่เน่าเสียง่ายควรมีการควบคุมอุณหภูมิขณะขนส่ง 
5) มีการอบรมผู้ประกอบกิจการค้าอาหาร โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ

           แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า  ผู้บริโภคจึงควรเลือกซื้อขนมปังที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท มีการระบุวันหมดอายุ และสถานที่ผลิตชัดเจน ก่อนบริโภคต้องสังเกตอาหารที่มีครีม หรือธัญพืชเป็นส่วนประกอบ มีไส้ทำจาก  ถั่วงา ธัญพืชต่าง ๆ โดยเปิดดูไส้ที่อยู่ภายในอาหารก่อนกิน หรือถ้ามีสีกลิ่นรสอาหารที่ผิดปกติไม่ควรนำมาบริโภค นอกจากนี้ควรเลือกสถานที่จำหน่ายหรือผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน ไม่ตั้งอยู่ในแหล่งที่มีมลพิษ มีการจัดเก็บและปกปิดที่เหมาะสม รวมถึงคนขายที่มีสุขลักษณะที่ดี

 “ทั้งนี้ ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากอาหารกลุ่มเสี่ยงและไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้สินค้าและการบริการ สามารถร้องเรียนสิทธิในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคได้โดยตรง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมดูแล เพื่อคุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการและการกระทำทุกอย่างที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม