กำหนดการ พิธีมอบรางวัล สัปปายะอวอร์ด

โดย
| |
อ่าน : 730
กำหนดการ
พิธีมอบรางวัล “สัปปายะอวอร์ด”
นำเสนอและสรุปผลงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยวิถี 5ส ประจำปี 2562

โดย ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,
และ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันพุธที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร
 
08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 - 09.20 น.     พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานอนุกรรมการโครงการฯ 
เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-เปิดการประชุมโดย  นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
09.30 - 11.00 น.     เวทีเสวนา “ถอดบทเรียนโครงการ วัด ประชา รัฐ ก้าวที่มุ่งมั่นสู่การจัดการ
สิ่งแวดล้อมของวัดและชุมชนอย่างยั่งยืน” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย
1. พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, ประธานอนุกรรมการฯ 
2. ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3. ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
4. ผู้แทนภาคเอกชน
5. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ดำเนินรายการเสวนา  นายองอาจ ธรรมนิทา 
11.00 - 12.00 น.     พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 - 15.20 น.     นำเสนอผลงานของวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล สัปปายะอวอร์ด 21 วัด 
และจังหวัดต้นแบบ 1 จังหวัด
15.30 - 16.30 น.     พิธีมอบรางวัล สัปปายะอวอร์ด ประจำปี 2562
โดย เจ้าพระคุณสมเด็จ พระมหาวีรวงศ์  กรรมการมหาเถรสมาคม  
ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ  
- ถวายสักการะ โดย 
- พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, ประธานคณะอนุกรรมการฯ
 -พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
- ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
-  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กล่าวถวายรายงาน
o ประธานในพิธีมอบรางวัลวัดและเกียรติบัตร
o ประธานให้โอวาท และปิดการประชุม
พิธีกรดำเนินรายการ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร., ผู้แทน สสท.
 
หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม