มหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะภาคเหนือ ครั้งที่ 2

| |
อ่าน : 2,031

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ภาพจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

มหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะภาคเหนือ ครั้งที่ 2 thaihealth

เครือข่ายสุขภาพภาคเหนือร่วมมหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะภาคเหนือครั้งที่2สานพลังพลเมืองตื่นรู้สู่ชุมชนเข้มแข็งระหว่างวันที่22–23พฤศจิกายน2562

ที่ศูนย์ประชุม GreenNimmanCMUResidence@Uniserv อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7 พร้อมด้วยนายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานประกันสุขภาพ(สปสช.) นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีบสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และศ.เกียรติคุณแพทย์หญิงสยมพร ศิรินาวิน ร่วมกันเปิดมหกรรมสร้างสุขภาวะภาคเหนือประจำปี 2562 โดยร่วมเสวนาผู้นำทางปัญญาสานพลังพลเมืองตื่นรู้สู่ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งภายในงานมีการรายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนประเด็นตามเจตนารมณ์ปี 2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบและชมนิทรรศการกิจกรรมสานพลังเครือข่ายของทั้ง 3 เขตสุขภาพระหว่างวันที่ 22–23พฤศจิกายน 2562

มหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะภาคเหนือ ครั้งที่ 2 thaihealth

ในการนี้เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่1 , 2 , และ 3 ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพภาคเหนือ ได้มีข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมสานพลังทั้งด้านพลังปัญญา พลังสังคมและพลังรัฐ เพื่อจัดการประเด็นหรือปัญหาทางออกสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่สานพลังการทำงานในการสร้างสุขภาวะของประชาชนให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยได้มีการระดมองค์ความรู้ แนวคิดและทรัพยากรในการขับเคลื่อนการทำงานกันอย่างต่อเนื่อง ผ่านเจตนารมณ์โดยใช้พลังความรู้และการสานพลังขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความสุขใน 6 ประเด็นได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนาการและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวมของเด็กและเยาวชนโดยการสร้างความมีส่วนร่วมของสถาบันครอบครัวผลักดันเรื่องสังคมสูงวัยให้เป็นวาระร่วมของทุกหน่วยงานสนับสนุนให้พระสงฆ์กับภาคีเครือข่ายในภาคเหนือใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพ.ศ.2560 ผลักดันด้านอาหารปลอดภัยให้เป็นมติในการขับเคลื่อนของสมัชชาสุขภาพจังหวัดสานพลังการขับเคลื่อนชาติพันธุ์ในภาคเหนือสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมในสังคมบูรณาการพัฒนาสื่อและการสื่อสารเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน

มหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะภาคเหนือ ครั้งที่ 2 thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม