ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา

| |
อ่าน : 556

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ

ภาพประกอบจาก  ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ

ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา thaihealth

8 วิชาชีพสุขภาพ จับมือ "ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา"

นายกสภาวิชาชีพสุขภาพ 8 วิชาชีพ ได้แก่ สภากายภาพบำบัด ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภาการพยาบาล แพทยสภา แพทย์แผนไทย เภสัชกรรม และ สัตวแพทยสภา ร่วมเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ "การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ" ครั้งที่ 6 ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม (อภ.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สภาวิชาชีพสุขภาพ องค์กรต่างประเทศ อาทิ องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย มูลนิธิไชน่าเมดิคัลบอร์ด องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และ Better Health Program ภายใต้แนวคิดหลัก "ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา" ระหว่างวันที่ 25–26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

โดยในปีนี้ ศาสตราจารย์ เดวิด กอร์ดอน ประธานสหพันธ์แพทยศาสตร์ศึกษาโลก (World Federation for Medical Education: WFME) กล่าวถึงการกำหนดการรับรองคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ศึกษาในระดับสากล และ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาด้านสุขภาพ" ในปัจจุบัน อีกทั้งการประชุมนี้ ยังเป็นเวทีให้บุคลากรสุขภาพทุกสาขาวิชาชีพ ได้แก่ สภากายภาพบำบัด ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภาการพยาบาล แพทยสภา แพทย์แผนไทย เภสัชกรรม และ สัตวแพทยสภา ผู้บริหาร คณาจารย์จากสถาบันการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีเข้าร่วมประชุมชาวไทยและต่างประเทศ จำนวน 550 คน

ทางด้าน ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 กล่าวว่า ขณะนี้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 ที่ได้ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ.2561 - 2570) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุขและเพื่อรองรับการประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามมติของสหประชาชาติ พ.ศ.2562 เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพที่เป็นพลวัต การประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ เรื่อง ทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน โดยความร่วมมือกันของทุกสาขาวิชาชีพ เชื่อมโยงกับคุณภาพและมาตรฐานการดูแลรักษาโรค มุ่งสู่การเกิดกลไก การพัฒนาระบบบริการที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยอย่างเป็นระบบในอนาคต

ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม