กำหนดการ มหกรรมสานพลังสุขภาวะภาคกลาง ร่วมสร้าง สานพลัง สู่เส้นทางอาหารปลอดภัยภาคกลาง

โดย
| |
อ่าน : 352
กำหนดการ
มหกรรมสานพลังสุขภาวะภาคกลาง
“ร่วมสร้าง สานพลัง สู่เส้นทางอาหารปลอดภัยภาคกลาง”

วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น
ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง ระยอง
 
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
08.00 - 09.00 น.     ผู้เข้าร่วมเดินทางถึงที่สัมมนา/ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม ณ ห้องสุนทรภู่ 
09.00 - 09.45 น.     แชร์ “เรื่องเล่า กขป.”
โดย รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล ประธานคณะกรรมการ เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 6
09.45 - 09.50 น.     Healthy For life โดย เทศบาลตำบลน้ำคอก
09.50 - 10.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 11.30 น.     ปาฐกถา หัวข้อ “ทรัพยากรธรรมชาติสู่เส้นทางอาหารปลอดภัยภาคกลาง”
โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส
11.30 - 12.30 น.     TED TALK “ลานมหกรรมปัญญา”
โดย
1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่สุขภาวะที่ดีของชุมชน
นายสมิทธิ์ เย็นสบาย
2. EEC แบบเป็นมิตร
นายกัญจน์ ฑัตติยกุล
3. เกษตรอินทรีย์ดีต่อชีวิตคนไทย
ดร.วรพจน์ ทำเนียบ
4. ลดเหล้าเท่ากับลดเสี่ยง
นางปทุมรัตน์ เกตุเล็ก
5. โภชนาการทุกกลุ่มวัย อาหารปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของชีวิต
นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์
12.30 – 13.30 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเกาะแก้ว
13.30 – 16.30 น.     ห้องวิชาการเรื่อง “แชร์ แบ่งปัน ให้เกิดการมีส่วนร่วม”
ห้องที่ 1 ห้องเกษรา 1 “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่สุขภาวะที่ดีของชุมชน”
เวทีเสวนา เรื่อง “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่สุขภาวะที่ดีของชุมชน” 
ผู้ร่วมเสวนา 
1. นายนันทปรีชา คำทอง สิทธิที่ดิน
“การรักษา/การเข้าถึงสิทธิที่ดินของประชาชนทั่วไป”
2. ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง “การจัดการขยะชุมชน”
3. นายโกศล แสงทอง เครือข่ายวิถีพอเพียงภาคกลาง
“พลังงานเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน”
4. นายบรรจง พรหมวิเศษ ประธานเครือข่ายวิถีพอเพียงภาคกลาง
การจัดการน้ำ“เขื่อนใต้ดิน”
ดำเนินรายการ โดย นายสมิทธิ์ เย็นสบาย , นางสาวจิรธยาน์ เงาศรี
ห้องที่ 2 ห้องเกษรา 2 “EEC แบบเป็นมิตร”
เวทีเสวนา เรื่อง “อนาคตที่ร่วมกันสร้างสรรค์ การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคตะวันออก”
ผู้ร่วมเสวนา 
1. นายกัญจน์ ฑัตติยกุล วาระเปลี่ยนตะวันออก
2. นายไชยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ดำเนินรายการโดย นายสุทธิธรรม เลขวิวัฒน์
ห้องที่ 3 ห้องเกษรา 3 “เกษตรอินทรีย์ดีต่อชีวิตคนไทย”
เวทีเสวนา เรื่อง “เกษตรอินทรีย์ดีต่อชีวิตคนไทยอย่างไร”
ผู้ร่วมเสวนา 
1. นางระตะนะ ศรีวรกุล เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรี
2. นายนิรุจน์ ศรีเกษม ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)
3. นายสุทัศน์ หลีกพาล ประธานเครือข่าย๙ตามรอยพ่อต.บางขันหมาก จ.ลพบุรี
4. นายพรพิพัฒน์ วัดอักษร จ.ประจวบคีรีขันธ์
ดำเนินรายการ โดย นางภัทรวดี กันหาเล่ห์
ห้องที่ 4 ห้องสุนทรภู่ 1 “ลดเหล้าเท่ากับลดเสี่ยง”
- “วัยรุ่นกับปัจจัยเสี่ยง” โดย กลุ่มเด็กและเยาวชน
- เวที เชื่อม แชร์ โชว์ “เรื่องเล่าจากพื้นที่”
ดำเนินรายการโดย น.สพ.ปกรณ์ สุวรรณประภา
ห้องที่ 5 ห้องสุนทรภู่ 2 “โภชนาการทุกกลุ่มวัย อาหารปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของชีวิต”
- เวทีเสวนา เรื่อง “โภชนาการทุกกลุ่มวัย อาหารปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของชีวิต”
ผู้ร่วมเสวนา
1) นางสาวสารี อ่องสมหวัง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
โภชนาการทุกกลุ่มวัย อาหารปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของชีวิต”
2) นางรสสุคนธ์ ชูสุวรรณ ไข่ไก่อารมณ์ดี
3) นางสาวณัฐฐา สินบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย จ.จันทบุรี
4) นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนผู้สูงอายุ
5) นายจีรทิปต์ ทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิต จ.อ่างทอง
6) นายนิคม พุทธา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.บ้านเลือก จ.ราชบุรี
โปรแกรมอาหารสำหรับคนทุกวัย (คีโต)
ดำเนินรายการโดย นายสุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เชื่อมประสานภาคีเครือข่าย โดย นายชนะการณ์ สืบศรี ,
นายธรรมะพล ศรีสุวรรณ พรชฎาธร
16.30 - 20.30 น.     ลานนิทรรศการ : มหกรรมปัญญา
16.00 - 16.10 น.     Healthy For life โดย เทศบาลตำบลน้ำคอก
16.00 - 16.30 น.     วงดนตรีลูกทุ่ง โดย โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
16.30 - 17.30 น.     TED TALK “แชร์เรื่องเล่าจากประธาน 3 เขต”
ผู้ร่วมเสวนาโดย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 4
2. นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์
ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 5
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล
ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 6
ดำเนินรายการโดย ดร.วิทยา จันทร์แดง และ ดร.ปุณิกา ศรีติมงคล
17.30 - 18.00 น.     โชว์ “รูปธรรมนี้ดี ของดี๊ดีจาก 3 เขต”
18.00 - 19.00 น.     พักรับประทานอาหารเย็น
19.00 - 21.00 น.     ลานปัญญาพาทัวร์
 
หมายเหตุ : เวลา 16.00 – 18.00 น. สรุปบทเรียนเพื่อพัฒนาข้อเสนอ โดย : ทีมวิชาการ/ผู้แทนประเด็น
 
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
08.30 - 09.00 น.     ประมวลภาพรวมงานวันแรก ณ ห้องประชุมสุนทรภู่
09.00 - 09.30 น.     - รับชมวิดีทัศน์ “ร่วมสร้าง สานพลัง สู่เส้นทางอาหารปลอดภัยภาคกลาง”
- การแสดง “วิถีวัฒนธรรมคนภาคกลาง สู่เส้นทางอาหารที่ปลอดภัย” โดย โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
- การแสดง “บานไม่รู้โรย” โดย เทศบาลตำบลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
09.30 - 10.00 น.     พิธีเปิด
- กล่าวต้อนรับ โดย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
- กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ ประชาชนเขตพื้นที่ 6
- กล่าวเปิด โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
Healthy For life โดย เทศบาลตำบลน้ำคอก
10.00 - 12.00 น.     เวทีชาวบ้านนำเสนอประเด็น “โชว์แชร์เชื่อม”
เพื่อ “ร่วมสร้าง สานพลัง สู่เส้นทางสุขภาวะคนภาคกลาง”
นำเสนอโดย ผู้แทนแต่ละประเด็น
1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่สุขภาวะที่ดีของชุมชน
2. EEC แบบเป็นมิตร
3. เกษตรอินทรีย์ดีต่อชีวิตคนไทย
4. ลดเหล้าเท่ากับลดเสี่ยง
5. โภชนาการทุกกลุ่มวัย อาหารปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของชีวิต
ผู้ร่วมเสวนาโดย
1. น.พ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3. นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
4. นายแพทย์พีระมน นิงสานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 6
5. นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
6. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้ดำเนินรายการโดย นายประพจน์ ภู่ทองคำ
12.00 - 12.30 น.     พิธีปิด โดย นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
12.30 - 13.30 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.                  เป็นต้นไป
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น.
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม