Young คิด กล้า ฝัน มหกรรมปลุกพลังวัยรุ่นไทย ด้วยไอเดียสร้างสรรค์

| |
อ่าน : 1,792

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ภาพประกอบจาก สสส.

Young คิด กล้า ฝัน มหกรรมปลุกพลังวัยรุ่นไทย ด้วยไอเดียสร้างสรรค์ thaihealth

'Young คิด กล้า ฝัน' มหกรรมปลุกพลังวัยรุ่นไทย ด้วยไอเดียสร้างสรรค์

"โอกาส" เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนพวกเขามีศักยภาพและมีความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สิ่งที่ดี มีประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งจากการทำงานมาหลายปีจนมีเครือข่ายเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่กลุ่มเล็ก กลุ่มน้อยกระจายอยู่เป็นดอกเห็ดใน ทุกพื้นที่ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 26-27 ต.ค.2562 ที่ผ่านมา สำนักสร้างสรรค์โอกาส(สำนัก6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่าย ร่วมมือกันเปิดเวที "Young คิด กล้า ฝัน" งานที่ปลุกกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนลุกขึ้นมาคิด ทำงานสร้างสรรค์ผลงานในแบบของตนเอง โดยได้เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งระเบิดไอเดียของเหล่าวัยรุ่น  เด็กและเยาวชนกว่า 500 โครงการที่ได้ริเริ่มไอเดียกิจกรรมสร้างสรรค์ของตนเอง สนับสนุนผ่านองค์กรเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กและ เยาวชนหรือหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชน จำนวน 19 หน่วยจัดการ ภายใต้แนวคิดงาน "การเรียนรู้ สร้างพลัง สู่การเปลี่ยนแปลง" ขึ้นที่บริเวณมิวเซียมสยาม

Young คิด กล้า ฝัน มหกรรมปลุกพลังวัยรุ่นไทย ด้วยไอเดียสร้างสรรค์ thaihealth

ศรีศักดิ์ ไทยอารี  กรรมการบริหารแผนคณะที่  6  สสส. กล่าวว่า งานมหกรรม ดังกล่าว มีเด็กและเยาวชนจากกลุ่มเครือข่าย 19 กลุ่มจัดขึ้น ซึ่งความหลากหลายทุกด้าน เพราะทุกๆ กิจกรรมล้วนเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักคิด และลงมือทำ ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กในด้านการคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และที่สำคัญทำให้พวกเขาได้เห็นคุณค่าของตนเอง รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำมีคุณค่า มีความหมายต่อ ผู้อื่นมากอย่างไร ทำให้มีกำลังใจ และ กำลังใจ ประสบการณ์เหล่านี้จะเด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าฝัน กล้าทำในสิ่งที่ดี  มีประโยชน์แก่สังคม อันเป็นรากฐานสำคัญในการเป็นพลเมืองที่ดี คิดถึงส่วนร่วมมากกว่าส่วนตัว

"สิ่งที่เด็กและเยาวชนได้เข้ามาทำผ่านกิจกรรมต่างๆ คือประสบการณ์ที่พวกเขาได้คิดเอง ทำเอง โดยมีผู้ใหญ่คอยประคับประคอง ให้คำแนะนำแก่เขา สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่สำนัก 6 ของสสส.ในการประคับประคองให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสในการสร้างสรรค์กิจกรรม นำไปสู่การขยายผล ในอนาคต" ศรีศักดิ์เอ่ย

Young คิด กล้า ฝัน มหกรรมปลุกพลังวัยรุ่นไทย ด้วยไอเดียสร้างสรรค์ thaihealth

ส่วน  เข็มเพชร  เลนะพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาส สสส.  กล่าวว่ามหกรรมเยาวชน Young คิด กล้า ฝัน จัดขึ้นปีนี้เป็นครั้งแรกเพื่อเปิดเวทีไอเดียสร้างสรรค์ ปล่อยพลังของเด็กและเยาวชนที่มีความกล้าคิด กล้าฝัน และกล้าทำให้เป็นจริงเป็นการดึงศักยภาพ และเปิดโอกาสให้แก่เด็ก เพราะเด็กและเยาวชนถือเป็นพลังสำคัญ ซึ่งการจะทำให้พวกเขาได้แสดงพลังออก มานั้น ต้องมีโอกาสในการเข้าถึง รับการพัฒนาส่งเสริมแสดงศักยภาพ

"มหกรรมเยาวชน Young คิด กล้า ฝัน เป็นกระบวนการบ่มเพาะสร้างสรรค์  จิตอาสาให้เด็กได้นึกถึงคนอื่นมากกว่าตนเอง พัฒนาทักษะชีวิต ทัศนคติ ทำให้พวกเขาเติบโต และมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคม เพราะสิ่งที่เราอยากเห็น เราอยากให้เด็กเปลี่ยนวิธีคิด เด็กกล้าลุกขึ้นมาแก้ปัญหาการเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม รู้ว่าอะไรถูก อะไรเหมาะสม เป็นทักษะสำคัญให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ" เข็มเพชร กล่าว

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการ แสดงพลังและไอเดียจากเด็กและเยาวชน มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ ละครเวที พื้นที่ Free Zone เต็มไปด้วยโชว์มันๆ จากวัยรุ่นคนมีของ บูธD.I.Y. ทำอาหาร ของเล่นทำมือ รวมถึงนิทรรศการ และ Workshop สนุกสนาน

หนึ่งตัวแทนเยาวชนกล้าคิด  ใบเตย-ด.ญ.นภัสนันท์ ศรีเพ็ญจันทร์ นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา จ.อุทัยธานี กล่าวว่ากลุ่มเครือข่ายพลเมืองเด็ก เมืองพระชนกจักร ได้มาร่วมจัดบูธ นำเสนอจานจากใบไม้ และจากหมาก เป็นการนำวัตถุดิบในชุมชนมาต่อยอด อีกทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่นำจาน จากใบไม้และจานหมากมาร่วมจัดแสดง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ในการอนุรักษ์ป่าหมาก และแสดงให้เห็นถึงความคิดและการลงมือทำของเด็กที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบบ้านเกิดของตนเองให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

"งานมหกรรมดังกล่าว เป็นงานที่เด็กๆ แต่ละจังหวัดแต่ละเครือข่ายได้ช่วยกันทำ ช่วยกันคิด ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใหญ่จัดวาง เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลัง ของเด็ก อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ ไปทุกปี และขอบคุณสสส.ที่ได้เปิดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงศักยภาพและสื่อให้เห็นว่า คำว่าเด็กไม่ได้หัวคิดเฉพาะการทำตามที่ผู้ใหญ่ตีกรอบ แต่เด็กมีความสามารถมากกว่านั้น อยากฝากให้ผู้ใหญ่ช่วยกันส่งเสริมเด็กในทุกเรื่อง" ใบเตยฝากทิ้งท้าย

Young คิด กล้า ฝัน มหกรรมปลุกพลังวัยรุ่นไทย ด้วยไอเดียสร้างสรรค์ thaihealth

 

Young คิด กล้า ฝัน มหกรรมปลุกพลังวัยรุ่นไทย ด้วยไอเดียสร้างสรรค์ thaihealth

Young คิด กล้า ฝัน มหกรรมปลุกพลังวัยรุ่นไทย ด้วยไอเดียสร้างสรรค์ thaihealth

Young คิด กล้า ฝัน มหกรรมปลุกพลังวัยรุ่นไทย ด้วยไอเดียสร้างสรรค์ thaihealth

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม