เปิดตัวโครงการวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพคนเมือง

| |
อ่าน : 2,107

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ

ภาพประกอบจาก  ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ

เปิดตัวโครงการวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพคนเมือง thaihealth

รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่ออยู่ในสภาวะไม่พึ่งพิง ประเด็นการบาดเจ็บ (หกล้ม) ของผู้สูงอายุในคนเมือง" โดยมี ผศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีอ่อน อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.จิระพงษ์ อังคะรา รองคณบดี และประธานบริหารศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นำเสนอนโยบายของศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองและการดูแลผู้สูงอายุ อีกทั้ง พลอากาศตรี นพ.เฉลิมพร บุญศิริ ประธานราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้กล่าวนโยบายราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอีกด้ว

โครงการวิจัยดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ซึ่งแนวคิดการออกแบบโครงการนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อมในระดับเขต ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต หรือ พชข. ที่มุ่งเน้นในประเด็นผู้สูงอายุและอุบัติเหตุ อีกทั้งเป็นการขยายกรอบแนวคิดเชิงสังคมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ มีบทบาทในการทำงานทางสุขภาพชัดเจนขึ้นผ่านกลไก พชข. โดยมีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเชื่อมต่อองค์ความรู้ด้านสุขภาพคนเมืองจากพื้นที่ ส่งต่อไปยังผู้ให้บริการ หรือผู้บริหารกรุงเทพมหานครในระดับต่างๆ นำมาสู่การป้องกันและพัฒนาระบบสุขภาพของคนเมืองอย่างยั่งยืน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงสภาวะสุขภาพ (ในที่นี้คือภาวะหกล้ม ภาวะเปราะบาง ภาวะทุพโภชนาการ การใช้ยาหลายชนิด ภาวะกล้ามเนื้อพร่อง การใช้บริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน และความต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และเพื่อพัฒนาเขตเมืองดุสิต ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาจัดการบริการสุขภาพและป้องกันการบาดเจ็บ (หกล้ม) ของผู้สูงอายุ เกิดเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกัน รวมทั้งการกระจายความรู้ในการดูแลตนเองและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพตามบริบทพื้นที่ผ่านการขับเคลื่อนทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.)

การสัมมนาโครงการวิจัยครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องบงกชรัตน์ B ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสนับสนุนทุกภาคส่วนเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ อาทิ ประธานราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานอนามัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ ผู้แทนจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้อำนวยการเขตดุสิต ผู้แทนจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่ดุสิต และอาสาสมัครชุมชนในเขตพื้นที่เป้าหมาย

เปิดตัวโครงการวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพคนเมือง thaihealth

เปิดตัวโครงการวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพคนเมือง thaihealth

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม