ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนทั่วประเทศ

| |
อ่าน : 4,026

ที่มา : สยามรัฐ

ภาพประกอบจาก สสส.

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนทั่วประเทศ thaihealth

แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจทางกายภาพและบริบทสิ่งแวดล้อมจะส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีช่วยสร้างประโยชน์กับประชาชน ให้กับชุมชนนำไปสู่การเกิดสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ กาย ใจ ปัญญา สังคมนั้นคือ "ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ"

เพื่อขยายพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงนามความร่วมมือศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคแห่งใหม่ ปี 2562 กับผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี นครพนมสระแก้ว ศูนย์รังสิต นครราชสีมา และนราธิวาส เพื่อสร้างพื้นที่สุขภาวะแก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่

ศูนย์เรียนรู้มีภารกิจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่ประชาชนในวงกว้างผ่านรูปแบบนิทรรศการเคลื่อนที่ และชุดการเรียนรู้ ซึ่งศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคสามารถเลือกและพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคเกิดขึ้นจากความร่วมมือของสสส. และพันธมิตรเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ 6 แห่งทั่วประเทศ เปิดพื้นที่ด้านสุขภาวะให้บริการผ่านรูปแบบการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยมี 4 พื้นที่นำร่อง มาตั้งแต่ปี 2558 ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อุทยานการเรียนรู้ยะลา ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา และขยายไปอีก 4 พื้นที่ในปี 2561 ได้แก่ โรงพยาบาลน่าน ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ และอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต

สสส.และพันธมิตรเครือข่ายแหล่งเรียนรู้สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านข้อมูล และสื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคคลจัดกระบวนการด้านสุขภาวะ และระบบบริหารมีการติดตามประเมินผล ให้คำปรึกษาแบบเพื่อนคู่คิด ตลอดจนถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้กว่า 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดกลไกเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนานักสื่อสารสุขภาวะ รวมทั้งบูรณาการความรู้ เพื่อขยายฐานและกลุ่มเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนทั่วประเทศ thaihealth
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สสส.สนับสนุนให้เกิดการสร้างสุขภาพในทุกรูปแบบกว่า 3,000 โครงการ รวมทั้งขยายการเรียนรู้ในรูปแบบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ และแสวงหาพันธมิตรที่หลากหลาย เนื่องจากสสส. เชื่อว่า การร่วมงานกันในครั้งนี้ จะเอื้อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายโดยในระยะแรก พบว่า มีผู้เข้าใช้บริการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคทั้ง 8 แห่ง กว่า 2 ล้านคน ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อเป็นฐานและตัวตั้งในการขยายต่อไปในอนาคต

"ศูนย์เรียนรู้ที่กรุงเทพฯ แห่งเดียว ไม่น่าจะเพียงพอต่อการเผยแพร่ความรู้สุขภาวะ เป้าหมายในการลงนามความร่วมมือวันนี้ คือการขยายฐานความรู้ เราอยากมีสถานที่ที่รวบรวมเอาความรู้ เราอยากหาพันธมิตรที่ช่วยขยายการเรียนรู้ให้กว้างออกไป โดยพบว่าเมื่อเอาพันธกิจของ สสส.และ กศน. มาผสมผสานกันจะเกิดความลงตัวในขณะที่ศูนย์วิทย์ฯ มีหน้าที่เพิ่มการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของผู้คน เรื่องสุขภาพก็เป็นปลายทางสำคัญ ที่เป็นการประยุกต์เอาวิทยาศาสตร์ไปใช้กับชีวิตประจำวันในด้านต่างๆซึ่งช่วยให้ทั้งสององค์กรตอบสนองได้ คาดหวังว่าปีต่อๆ ไปน่าจะขยายไปยังศูนย์วิทย์ฯได้ครบกว่า 20 แห่ง" ดร.สุปรีดา กล่าว

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนทั่วประเทศ thaihealth

นางสาวปาริชาติ เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวว่า กศน.เป็นหน่วยงานในรูปแบบการศึกษานอกระบบแก่กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ มุ่งให้โอกาสทางการศึกษา เรื่องสุขภาวะเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิต เพราะเชื่อว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาศูนย์วิทย์ฯ ให้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ สสส.ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยศูนย์เรียนรู้ทั่วประเทศรวบรวมความรู้อย่างสร้างสรรค์ต้องการร่วมพัฒนาสุขภาวะประชาชนทุกวัย ในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนทั่วประเทศ thaihealth

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  ด้านนายพรศักดิ์ ธรรมวานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ สสส. ในการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน จากการที่ได้รับสื่อจาก สสส. ทางศูนย์วิทย์ฯนครพนม จะเอาสื่อนี้ไปใช้สร้างความรู้และความเข้าใจกับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ โดยนำไปต่อยอด เปิดเป็นอีกมุมใหม่ที่ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมมีปัญหาเรื่องการรับประทานอาหาร ที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ หลังจากได้รับสื่อจากสสส. วันนี้ก็จะนำไปช่วยเติมเต็มความรู้ให้ประชาชนรู้จักการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกในการกระตุ้นให้ประชาชนมีองค์ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นนิมิตหมายอันดีที่จะนำไปสู่การทำให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่สุขภาวะที่ดีได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม