ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

| |
อ่าน : 2,061

ที่มา :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealth

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นำผู้บริหารโรงเรียน 58 แห่ง เพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการใช้ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ที่ห้องประชุมลำตะคอง 1 โรงแรมแคนทารีโคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการใช้ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา, องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา และเครือข่ายการทำงานภาคประชาสังคม โดยมีตัวแทนจาก สสจ.นครราชสีมา, ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา 58 แห่ง ร่วมระดมสมองในการวางแผนการดำเนินงาน การนำเสนอสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่ภารกิจขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้การสอนเพศศึกษา หรือเพศวิถีศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และระบบดูแลช่วยเหลือที่มีแระสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้นักเรียน เกิดภาวะความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ ที่เกิดจากกระบวนการของระบบสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ตลอดช่วงชีวิต สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealth

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์การตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียนว่า สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดช่วงอายุเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่น ฉะนั้นครอบครัวและโรงเรียนโดยเฉพาะคุณครู จึงเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่จะต้องให้การดูแล ให้ความรู้กับเด็กให้มากๆ ซึ่งในส่วนของตนในฐานะนายก อบจ.จึงได้มอบนโยบายกับสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 58 แห่ง ในการขับเคลื่อนให้มีการเรียนการสอนเรื่อวเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน เน้นจัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealth

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealth

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม