ธนาคารเวลาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

| |
อ่าน : 3,953

ที่มา : เดลินิวส์

ธนาคารเวลาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า thaihealth

แฟ้มภาพ

ประเทศไทยกำลังจะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากจะมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ส่งผลถึงการเพิ่มภาระของรัฐ สังคม ชุมชนและครอบครัวในการดูแลรักษาสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการยังชีพ สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ รัฐบาลโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้นำแนวคิดและรูปแบบ "ธนาคารเวลา" (Time Bank) มาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทและวัฒนธรรมสังคมไทย โดยเรามีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การดูแลซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังมีจิตอาสาที่เป็นอาสาสมัครอยู่เป็นจำนวนมากทั่วประเทศ

ที่ผ่านมา กรมกิจการผู้สูงอายุได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทยโดยมุ่งหวังให้เป็นแนวทางสำหรับบุคคล หน่วยงานและองค์กรที่สนใจ นำไปศึกษา สร้างกระบวนการเรียนรู้และดำเนินการจัดตั้ง แม้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายแต่เราเชื่อว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ควรมีบทบาทสำคัญในการประสานงาน สนับสนุน ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนผลักดันให้แต่ละชุมชน แต่ละหมู่บ้าน ร่วมกันจัดตั้งและเป็นสมาชิก "ธนาคารเวลา" โดยใช้เวลาแลกเวลา บริการแลกบริการ เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งจะว่าไปแล้วจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ "ธนาคารความดี" ในโรงเรียน เพียงแต่การตอบแทนเป็น "ความดีแลกสิ่งของ"

สำหรับ อปท.ที่ได้ทดลองนำ "ธนาคารเวลา"มาใช้แล้ว อาทิ เทศบาลตำบลชมภู จ.เชียงใหม่ ผ่านศูนย์บริการคนพิการ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยมีหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ มาร่วมสนับสนุน อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น แม้เป็นช่วงเริ่มต้น ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนอาจไม่มากนัก แต่หากมีการขยายผล ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ มีกิจกรรมเชิญชวนและกฎกติกาที่ผ่อนคลาย ก็เชื่อว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมทำกิจกรรมมากขึ้น เนื่องเพราะประโยชน์ที่ได้รับต่าง "วิน-วิน" ทุกฝ่าย และยังเกิดความภาคภูมิใจในชีวิตที่มิอาจซื้อหาได้

ที่ผ่านมาเราเคยได้ยิน ธนาคารน้ำ ธนาคารที่ดินธนาคารคนจน ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมมุ่งส่งเสริม ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในด้านนั้น บ้างบรรลุผลบ้างล้มเหลว ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของสมาชิก รวมถึงองค์กรภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม เข้ามา สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่า "ธนาคารเวลา" สามารถประยุกต์ใช้กับคนกลุ่มอื่น ๆ ไม่เฉพาะผู้สูงวัยหรือผู้พิการ หากแนวคิดนี้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในวงกว้างจะส่งผลให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง น่าอยู่ เป็นที่อิจฉาของคนทั่วโลก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม