กำหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2

โดย
| |
อ่าน : 479
กำหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2
วันที่ 19  -  21 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 (แยกห้องนักเรียนและคุณครู)
09.00 - 10.00 น.     ลงทะเบียน
10.00 - 12.00 น.     รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.20 น.     พิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2
โดย นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ 
ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 7 สสส.
13.20 - 14.00 น.     กิจกรรม Ice Breaking
14.00 - 17.00 น.     แยกห้องกิจกรรม ครู - นักเรียน
ห้องนักเรียน
14.00 - 15.00 น.     กิจกรรม เรียนรู้แนวคิดและกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ
(Social Determinants of Health and Ottawa Charter)
15.00 - 15.15 น.     รับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.30 น.     กิจกรรม จีบ
16.00 - 17.00 น.     กิจกรรม DESIGN THINKING CONCEPT
17.00 - 18.00 น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 - 19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 21.00 น.     กิจกรรม TOC : Theory of Change
ทบทวนโครงการผ่านเครื่องมือ “ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง”
• SITUATION ANALYSIS วิเคราะห์สถานการณ์
• PROBLEM STATEMENT กำหนดปัญหา
• DEFINE TARGET GROUP กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ห้องคุณครู
14.00 - 14.30 น.     กิจกรรม DIALOGUE CHECK IN
14.30 - 15.00 น.     กิจกรรม DESIGN THINKING ช่วงที่ 1
15.00 - 15.15 น.     รับประทานอาหารว่าง
15.15 - 17.00 น.     กิจกรรม DESIGN THINKING ช่วงที่ 2
17.00 - 18.00 น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 - 19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 21.00 น.     กิจกรรม COACHING AND DEEP LISTENING
การให้คำปรึกษาและรับฟังด้วยหัวใจ
 
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
08.00 - 08.30 น.     ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น.     กิจกรรม สันทนาการ
09.00 - 10.30 น.     กิจกรรม TARGET GROUP ANALYSIS TOOLS 
• วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายผ่านเครื่องมือที่เหมาะสม
• Gain/Pain/Need
• Journey Mapping
กิจกรรม DEFINE : How Might We? เราจะทำอย่างไรให้...?
10.30 - 10.45 น.     รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.     กิจกรรม PROJECT STATUS : Check List and Action Plan
สถานการณ์โครงการและแผนงาน (สิ่งที่ต้องทำต่อ)
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.     ประชุม: ผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการ สำหรับการให้ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาผลงานนวัตกรรมแก่ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
1) เป้าหมายและภาพรวมกระบวนการ
2) บทบาทของผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการ
3) โครงการที่ผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการมีส่วนร่วมให้คำแนะนำ/ ให้คำปรึกษา (เชิงประเด็น/เชิงเทคนิค)
กิจกรรม SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (SIA) TOOL
เรียนรู้เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสังคมเบื้องต้น
14.30 - 15.00 น.     กิจกรรม PREPARE : Questions เตรียมคำถามสำหรับการพบเมนเทอร์ 
15.00 - 15.15 น.     รับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.15 น.     กิจกรรม MEET “THE MENTORS”
16.15 - 17.00 น.     กิจกรรม MESSAGE MAPPING TOOL
17.00 - 18.00 น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 - 19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 20.00 น.     กิจกรรม ThaiHealth Innovation Market
20.00 - 20.30 น.     จัดลำดับการนำเสนอ + Reflection (คุณครู)
 
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น.     กิจกรรม นำเสนอนวัตกรรม
• แผนการปรับนวัตกรรม
• แผนการเก็บข้อมูลการทดสอบนวัตกรรม
10.30 - 11.00 น.     รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 11.00 น.     แจ้งเงื่อนไขการดำเนินโครงการ (คุณครู)
• รายงานรายงวด
• รายละเอียดการรับเงินสนับสนุน
11.00 - 11.30 น.     กิจกรรม สะท้อนการเรียนรู้: Reflection (นักเรียน)
11.30 - 12.00 น.     พิธีปิดการประชุมฯ และถ่ายภาพร่วมกัน
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.     สรุปผลการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกับกรรมการและทีมผู้จัดงาน
14.30 - 15.00 น.     รับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น.     สรุปผลการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกับกรรมการและทีมผู้จัดงาน (ต่อ)
 
หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม