(ร่าง) กำหนดการ เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระสร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร

โดย
| |
อ่าน : 940
(ร่าง) กำหนดการ
เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น
วาระ: สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร 
(Community Key Actors Summit: Enhancing Population Health)
 
ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562

ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ 1
09.00 - 09.30 น.     1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดเวที
2. รายงานสถานการณ์...สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากรเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.30 - 10.30 น.     ฉากทัศน์...สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
โดย นายธวัชชัย  ฟักอังกูร  ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
10.30 - 12.30 น.     โมเดล...สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น 
• นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ กรรมการบริหารแผน คณะที่ 3
• รศ.ดร.ขนิษฐา  นันทบุตร 
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• จ.ท.โกเมศร์ ทองบุญชู
ผู้ประสานงานเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราช
• นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ
รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
12.30 - 14.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.00 น.     ลงทะเบียน
รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ 2
14.00 - 17.00 น.     โซนที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ ปลอดภัยห่างไกลโรค (เหล้า-บุหรี่-อาหาร-ออกกำลังกาย) 
#วาระที่ 1 ณ ห้อง Royal Jubilee
พฤติกรรมเสี่ยงและการดำเนินชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่  การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมในปริมาณมาก และขาดการออกกำลังกาย  ทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ มีแนวโน้มและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิต ตลอดจนเกิดผลกระทบต่อสุขภาวะ และการเสียชีวิต ดังนั้นการป้องกันการเจ็บป่วย การดูแลรักษา บำบัดโรคและการเจ็บป่วย ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพการเจ็บป่วย เพื่อที่จะเป็นต้นแบบ หรือใช้เป็นแนวทางและวิธีการทำงาน สำหรับการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพ ปลอดภัยห่างไกลโรค : ลดเมา เพิ่มสุข
13.30 - 14.00 น.     สร้างสุข : ชุมชนปลอดเหล้า
14.00 - 14.15 น.     รายงานสถานะข้อมูลและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
14.15 - 14.30 น.     จุดประกาย ชวนคิด “กฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
โดย นพ.สมาน ฟูตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
14.30 - 14.40 น.     กิจกรรมเฝ้าดูพฤติกรรมตนเอง (Self-Assessment) : การดื่มและการเกิดอุบัติเหตุจราจร
14.40 - 14.50 น.     TED TALK : ผู้นำเลิกเหล้า 
โดย นายฉลอง  โตปินใจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
14.50 - 16.50 น.     World café  ลดเมา เพิ่มสุข 
(1) หลักสูตรปลอดเหล้าจากโรงเรียนสู่ครัวเรือน
โดย นางดวงใจ ดีพัฒนกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สง ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
(2) เคาะประตูบ้านด่านครอบครัว  
โดย นายอดุลย์ สารีบุตร ผู้ใหญ่บ้านดงยวด หมู่ 9 ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
(3) กติกาชุมชน สร้างคนเลิกเหล้า
โดย นายบุญธง มีบุญ อดีตผู้ใหญ่บ้านนาวงศ์ หมู่ 8 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน
(4) ท้องถิ่นเลิกเหล้า พัฒนาได้
โดย นายเนตรนรินทร์ คำเรืองบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา  ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
16.50 - 17.00 น.     ประมวลสรุป
14.00 - 17.00 น.     โซนที่ 2 อาสา สร้างเมือง (สิ่งแวดล้อม-โลกร้อน-ภัยพิบัติ)
#วาระที่ 1  ณ ห้อง Royal Jubilee
การทำลายความสมดุลของระบบนิเวศ (ดิน น้ำ ป่า ขยะ และพลังงาน) ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติในหลายด้าน เช่น ขยะล้นเมือง สารเคมีตกค้างจากการเกษตร น้ำเน่าเสีย พื้นที่ป่าถูกบุกรุก  การขาดแคลนพลังงานเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน รวมถึงปัญหาภัยแล้ง พายุ น้ำท่วม เป็นต้น การอนุรักษ์ รักษาสภาวะแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ การปลูกจิตสำนึก และร่วมมือกันเพื่อคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ ในฐานะของพลเมืองหรือการเป็นอาสาเป็นแนวทางและวิธีการทำงานสำหรับการรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน การผลิตอาหารที่ปลอดภัย การลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในการเกษตร  การรักษาแหล่งน้ำไม่ให้เน่าเสีย  การปลูกป่า การป้องกันการบุกรุก ทำลายพื้นที่ป่า  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ การสนับสนุนให้ใช้พลังงานสะอาด พลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทน ตลอดจนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพ กรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ
อาสา สร้างเมือง: การบริหารจัดการขยะ
14.00 - 14.10 น.     สร้างสุข : อาสาสร้างสุขสร้างเมือง 
14.10 - 14.20 น.     รายงานสถานการณ์การจัดการขยะในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส.
14.20 - 14.50 น.     บรรยายพิเศษ : นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยชุมชนท้องถิ่น 
โดย นายสากล ฐินะกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14.50 - 15.10 น.     TED TALK รอบที่ 1: การจัดการบ่อขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
(1) การบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลปริก 
โดย นางผุสดี หมัดอาดำ  รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
(2) การบริหารจัดการขยะตำบลเวียงเทิง 
โดย นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(3) ตำบลปลอดบ่อขยะ
โดย นายพงษ์พร มานัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
15.10 - 15.20 น.     ปฏิบัติการที่ 1: การออกแบบการจัดการบ่อขยะในพื้นที่ตำบลของท่านควรทำอย่างไร
15.20 - 15.30 น.     แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การออกแบบการจัดการบ่อขยะให้ได้มาตรฐาน
ในพื้นที่ตำบลของท่านควรทำอย่างไร
15.30 - 15.50 น.     TED TALK รอบที่ 2: การลดโฟมและลดการใช้พลาสติก
(1) กองทุนขยะเพื่อสวัสดิการของชุมชน
โดย  นายประเสริฐ  สมทะนะ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
(2) การลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม 
โดย  นายเกียงไกร ทวีกาญจน์  นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15.50 - 16.10 น.     ปฏิบัติการที่ 2: การออกแบบการลดโฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก
ในหมู่บ้านและชุมชนได้อย่างไร
16.10 - 16.20 น.     แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การออกแบบการลดโฟมและลดการใช้พลาสติกในหมู่บ้านและชุมชน  
16.20 - 16.40 น.     TED TALK รอบที่ 3 : การจัดการขยะอินทรีย์
(1) หมู่บ้านต้นแบบคัดแยกขยะ 
โดย  นางสาวกานต์พิชชา โคตรสุโพธิ์ กรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านกกบก ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
(2) คีย์โฮล์การ์เด็น ปุ๋ยหมักจากครัวเรือน 
โดย  นายสมพิศ นิยมสุข วิทยากรแหล่งเรียนรู้ ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
(3) ศูนย์เรียนรู้ไบโอแก๊ส
โดย  นายต่วนซูไลมาน สะมะ วิทยากรแหล่งเรียนรู้ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
16.40 - 16.50 น.     ปฏิบัติการที่ 3: การออกแบบการจัดการขยะอินทรียจะทำอย่างไร 
16.50 - 17.00 น.     แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดการขยะอินทรีย์จะทำอย่างไร
14.00 - 17.00 น.     โซนที่ 3 ชุมชนดูแลสุขภาพ (LTC for all-ผู้สูงอายุ-เด็กปฐมวัย-เปราะบาง
(ยากจน จิตเวช ผู้พิการ)) #วาระที่ 1 ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-13
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนด้อยโอกาสที่เป็นกลุ่มเปราะบาง (ผู้ยากจน ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ไม่มีบัตรประชาชน และผู้ด้อยโอกาสต่างๆ) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือจากชุมชนและสังคม ดังนั้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ เพื่อที่จะเป็นต้นแบบ หรือใช้เป็นแนวทางและวิธีการทำงานสำหรับการดูแลช่วยเหลือให้สามารถดำเนินชีวิตได้โดยไม่ยากลำบาก ตลอดจนการได้รับสิทธิ สวัสดิการที่สนับสนุนสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนดูแลสุขภาพ: เด็กปฐมวัย
14.00 - 14.10 น.     สร้างสุข : ชุมชนพร้อมรับเด็กปฐมวัย
14.10 - 14.20 น.     รายงานสถานการณ์การดูแลเด็กปฐมวัย เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
14.20 - 14.40 น.     บรรยายพิเศษ : แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย
โดยชุมชนท้องถิ่น
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14.40 - 14.50 น.     การสร้างการเรียนรู้ ที่มากกว่าการเล่น : สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
14.50 - 14.60 น.     TED TALK รอบที่ 1 : การเล่นและกิจกรรมทางกาย สร้างการเรียนรู้
พัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย ได้อย่างไร
(1) ส่งเสริมการเล่นและกิจกรรมทางกายให้เหมาะสมกับเด็กเฉพาะกลุ่ม 
โดย นางนิภาวรรณ หายทุกข์ ปลัดเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
(2) เพิ่มการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
โดย นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
14.60 - 16.00 น.     ปฏิบัติการที่ 1: เรียนรู้เครื่องมือประเมินผลลัพธ์การดูแลเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา
ดำเนินการโดย นางพรรณิภา ไชยรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
(1) แบบประเมิน IQ EQ EF 
(2) แบบประเมินการจัดการเรียนรู้ HIGH SCOPE 
(3) แบบประเมินการเรียนรู้บกพร่อง(Learning Disorder)
(4) การสร้างความรอบรู้และความฉลาดด้านสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา
(5) การประเมินกิจกรรมทางกายในเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา
16.00 - 16.20 น.     TED TALK รอบที่ 2 : การดูแลเด็กป่วยและเข้าไม่ถึงบริการ
(1) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาเด็กที่มีความผิดปกติ
โดย นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์  ครู กศ.2 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
(2) การดูแลเด็กป่วยและทุพโภชนาการที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์
โดย  นางดาริน รินใจ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำตกแม่กลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
(3) ดูแลและบริการสำหรับเด็กทุกสภาวะสุขภาพ
โดย นายสุพิพิธทน หมื่นแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 1 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ล่าว จังหวัดเชียงใหม่ 
16.20 - 17.00 น.     ปฏิบัติการ 2: การดูแลเมื่อเจ็บป่วย การค้นหา ติดตาม
เด็กนอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงบริการ ได้อย่างไร
ดำเนินการโดย ดร.กรัณย์พิชญ์ โคตรประทุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น
(1) แนวทางการดูแลกรณี ป้องกันโรค และการเจ็บป่วย 
(2) แนวทางการติดตามช่วยเหลือเด็กที่ไม่เข้าสู่ระบบเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
(3) แนวทางการติดตามการเจริญเติบโต และพัฒนาการ 
(4) แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา
14.00 - 17.00 น.     โซนที่ 4 ประเด็นเร่งด่วนของชุมชน (ซึมเศร้า-ความรุนแรงในครอบครัว-เศรษฐกิจ-
ปัญหาความบกพร่องในด้านการเรียน-สมาธิสั้น-ออติสติก-ออติสติกเทียม)
#วาระที่ 1  ณ ห้อง Royal Jubilee
สังคมไทยในปัจจุบัน เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสภาวะแวดล้อม ทั้งในด้านภาวะความเร่งรีบในการทำงาน การแข่งขันกันสูง การอยู่โดดเดี่ยวตามลำพัง อยู่ในโลกส่วนตัวและในสังคมออนไลน์สูงมากขึ้น  การพึ่งพาอาศัยกันหรือการทำงานและกิจกรรมเพื่อส่วนรวมลดน้อยลง  ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบและขยายวงกว้างทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม อีกทั้งยังนำไปสู่ปัญหาในหลายด้านตามมา ทั้งปัญหาภาวะซึมเศร้า ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็ก ดังนั้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือกับปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วน เพื่อที่จะเป็นต้นแบบ หรือใช้เป็นแนวทางและวิธีการทำงานสำหรับการดูแลช่วยเหลือกลุ่มประชากรที่ประสบกับปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้เกิดการป้องกัน ดูแล บำบัด ฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนการได้รับสิทธิ และสวัสดิการที่สนับสนุนให้สามารถดำเนินชีวิต
ประเด็นเร่งด่วนของชุมชน: ซึมเศร้า-ปัญหาความบกพร่องในด้านการเรียน-สมาธิสั้น-ออติสติก-ออติสติกเทียม
14.00 - 14.10 น.     สร้างสุข : รับมือประเด็นเร่งด่วนของชุมชน
14.10 - 14.35 น.     สถานการณ์และแนวทางการจัดการปัญหาภาวะซึมเศร้า 
โดย นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
14.35 - 15.00 น.     สถานการณ์และแนวทางการจัดการปัญหาความผิดปกติที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก Learning Disabilities : LD
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ หัวหน้าหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส.
15.00 - 15.20 น.     ปฎิบัติการที่ 1 : เรียนรู้เครื่องมือการประเมินตนเอง
(1) แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 2Q9Q 
(2) แบบประเมินการเรียนรู้บกพร่อง (Learning Disabilities)
15.20 - 16.05 น.     ปฎิบัติการที่ 2 : การจัดการเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้บกพร่อง
(1) กระบวนการช่วยเหลือดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้บกพร่อง
(2) การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้บกพร่อง
16.05 - 16.50 น.     ปฎิบัติการที่ 3 : ออกแบบแนวทางการจัดการวิกฤติครัวเรือน โดยชุมชนท้องถิ่น
(1) การจัดการปัญหาความผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็ก Learning Disabilities : LD
(2) การจัดการปัญหาภาวะซึมเศร้า
16.50 - 17.00 น.     ประมวลสรุปแนวทางการจัดการวิกฤติครัวเรือน โดยชุมชนท้องถิ่น
โดย นายปวัน พรหมตัน  ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
14.00 - 17.00 น.     โซน 5 คลินิกให้คำปรึกษา
#วาระที่ 1 ณ หน้าห้อง Royal Jubilee
การสั่งสมประสบการณ์ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ก่อให้เกิดแนวทาง วิธีการทำงาน ที่เป็นแนวปฏิบัติซึ่งทำได้จริงและเกิดผลดี อีกทั้งยังเกิดเป็นชุดความรู้ที่มีในแกนนำและผู้นำของการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ จนสามารถเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพ  การจัดการปัญหาสภาวะแวดล้อม และภัยพิบัติ  การดูแลช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง  และการจัดการกับปัญหาที่เป็นประเด็นเร่งด่วนต่างๆ  เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือ แล้วนำเอาข้อเสนอแนะและแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง
1. ร่วมสร้างปัญญาปฐมวัย: เล่น เติบโต เรียนรู้ รอบรู้ 
โดย มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
14.00 - 15.00 น.     ฉันทะศึกษา “เล่น กิน เที่ยว”
15.00 - 16.00 น.     ฐาน “เล่านิทาน ทำขนม (ขนมตาลและโดนัท) ประดิษฐ์กระทงกระดาษ”
16.00 - 17.00 น.     ออกแบบกิจกรม ”เล่นสร้างปัญญา”
2. มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Prik University of Wisdom and Technology for Sustainable Development: Prik USD)
โดย เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
14.00 - 15.00 น.     คนดี 3 บทบาท (Coaching, Tandem, Phummibuttra)
15.00 - 16.00 น.     วิธีการดำเนินงาน 6 วิธี
16.00 - 17.00 น.     10 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3. มหาวิชชาลัยบ้านแฮดสร้างความเท่าเทียม (Banhad University of Technology for Equity: Banhad UTE)
โดย เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
14.00 - 15.00 น.     สุขภาพ
15.00 - 16.00 น.     สิ่งแวดล้อม
16.00 - 17.00 น.     เศรษฐกิจ
4. เครือข่ายสุขภาวะชุมชนหนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน
14.00 - 15.00 น.     การนำใช้ข้อมูล
15.00 - 16.00 น.     กระบวนการการค้นหาทุนและศักยภาพในระดับอำเภอ
16.00 - 17.00 น.     ตรวจสอบและเทียบเคียงแผน สนับสนุน พชอ.
5. เรียน รอบรู้ ด้านสุขภาพของคนทุกวัย (S-Learn Net)
โดย เทศบาลนครเชียงราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
14.00 - 15.00 น.     การบริหารจัดการ/ การจัดการหลักสูตรการเรียนรู้เครือข่ายในการมีส่วนร่วม
ของมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครขยายสู่ชุมชน 5 ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ
15.00 - 16.00 น.     การบริหารจัดการ/กระบวนการจัดการเรียนการสอน/เครือข่ายในการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนประถมศึกษาเทศบาลนครเชียงราย
16.00 - 17.00 น.     การบริหารจัดการ/กระบวนการจัดการเรียนการสอน/เครือข่ายในการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลนครเชียงราย
6. ร่วมสร้างศูนย์จัดการภัยพิบัติ: 1 ตำบล 1 ศูนย์การจัดการภัยพิบัติ
โดย ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
14.00 - 15.00 น.     อาสาสมัครจัดการภัยพิบัติ/ระบบข้อมูลการจัดการภัยพิบัติ/ระบบการสื่อสารการจัดการภัยพิบัติ
15.00 - 16.00 น.     ระบบบัญชาการส่วนหน้า/ศูนย์การจัดการภัยพิบัติตำบล
16.00 - 17.00 น.     เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ/กองทุนเพื่อการจัดการภัยพิบัติ/ครัวอาสา
7. Universal Design การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
14.00 - 15.00 น.     UD คืออะไร? เกี่ยวข้องกับชีวิตพวกเราอย่างไร/ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ UD
(Universal Design)
15.00 - 16.00 น.     การประเมินพื้นที่เสี่ยงในบ้านหรืออาคาร
16.00 - 17.00 น.     แนวทางการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design) 
14.00 - 17.00 น.     โซน 6 เรียนรู้เทคนิคสู่การสร้างงานเด่น
#วาระที่ 1 ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-10
การสั่งสมประสบการณ์ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ก่อให้เกิดแนวทาง วิธีการทำงาน ที่เป็นแนวปฏิบัติซึ่งทำได้จริงและเกิดผลดี อีกทั้งยังเกิดเป็นชุดความรู้ที่มีในแกนนำและผู้นำของการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ จนสามารถเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพ  การจัดการปัญหาสภาวะแวดล้อม และภัยพิบัติ  การดูแลช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง  และการจัดการกับปัญหาที่เป็นประเด็นเร่งด่วนต่างๆ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจเทคนิควิธีการปฏิบัติต่างๆ ที่ได้ผลดี และการหาแนวทางที่เป็นวิธีการจัดการกับปัญหาอุปสรรคที่มีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ แล้วนำเอาข้อเสนอแนะและแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง
1. ลดเมา เพิ่มสุข
(1) หลักสูตรรณรงค์ลด ละ เลิก เหล้าในสถานศึกษา
โดย นางสาวมยุรี สะสาง โรงเรียนบ้านแม่สง อำเภอร่องเคาะ จังหวัดลำปาง
(2) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาล
โดย นายสุทิน ชาติพุดชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2. การบริหารจัดการขยะ
(1) วิธีการทำคีย์โฮล
โดย นายสุริยา เอมทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
(2) การจัดการขยะบนพื้นที่สูงแบบครบวงจร
โดย นางภัทรียา มหาวรรณ ครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(3) ผ้าไตรจีวรทอมือ รักษ์โลกจากขวดน้ำ
โดย นายกมล ปัญญา ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังใหม่-วังไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
(4) การผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก
โดย นายวิสุทธ์ พุ่มพวง องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
(5) การคัดแยกขยะติดเชื้อในชุมชน
โดย นางมยุเรศ ห้วยทราย เทศบาลตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
(6) ขะโหยด กลไกลการจัดการขยะชุมชน
โดย นายอดิศร วรรณการ ผู้จัดการธนาคารขยะ ตำบลป่าซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
(7) ระบบการจัดการขยะโดยชุมชน
โดย นายวิชัย เที่ยงจิต ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
3. คนชุมชนท้องถิ่นไม่ทอดทิ้งกัน
(1) กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนางานในการดูแลกลุ่มเปราะบาง
โดย นายมนูญ ดิษเสถียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง  อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
(2) กองทุนไทนาป่าแซงบ่ถิ่มกัน
โดย นางสุนันทา มานะพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาป่าแซง ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
(3) การปลดโซ่ตรวนแก่ผู้ป่วยจิตเวช
โดย นางสาวไซนะ มรรคาเขต งานจิตเวช โรงพยาบาลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
(4) การให้คำปรึกษาแก่ 12 ชมรมเกี่ยวกับสุขภาพ
โดย นางสีตีมาเรีย มิมุนิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ่านและแพทย์ประจำตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
(5) การผลิตชาชงส่งเสริมสุขภาพลดความดันเบาหวาน
โดย นางใจ หนูจุ้ย ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ่านแผนไทยสมุนไพรเขาปู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
4. วิกฤติ-ครัวเรือน (LD ซึมเศร้า)
(1) การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก LD
โดย นายอนันต์ เตชะระ  โรงเรียนบ้านดง ตำบลเจ อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
(2) การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก LD
โดย นางสาวนิภาลัย แรกข้าว  โรงเรียนบ้านแฮะ ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
(3) การจัดการเรียนรู้หลักสูตรระดับปฐมวัยและบทเรียนการอ่านออกเขียนได้
โดย นายคเณศ เทพสุวรรณ  โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
14.00 - 17.00 น.     โซน 7 เสริมสร้างศักยภาพนักวิชาการชุมชนท้องถิ่น : ด้านการวิจัยชุมชน (RECAP) /
ด้านการพัฒนาข้อมูลตำบลโดยใช้แบบสำรวจ (TCNAP)/ด้านการใช้เครื่องมือวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
#วาระที่ 1 การทบทวนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และวิธีการดำเนินงานวิจัยชุมชน (RECAP) วิธีการดำเนินงานพัฒนาข้อมูลตำบลโดยใช้แบบสำรวจ (TCNAP) และวิธีการดำเนินงานวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นแบบออนไลน์
1. ด้านการวิจัยชุมชน (RECAP) ณ ห้องจูปิเตอร์ 15
โดย อาจารย์ ดร.นิสาชล บุบผา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ
14.00 - 14.30 น.     แนวคิดและหลักการวิจัยชุมชน (RECAP)
14.30 - 15.00 น.     ความสำคัญของทุนทางสังคม 6 ระดับ และการสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น
15.00 - 16.00 น.     ข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยชุมชน
(1) การจัดการตนเองของทุนทางสังคม 
(2) ความสามารถของทุนทางสังคมในการสร้างการเรียนรู้
(3) ศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น (ระบบหลัก และระบบย่อย)
16.00 - 17.00 น.     การนำเสนอและการรายงานผลการวิจัยชุมชน
(1) รายงานข้อมูลการวิจัยชุมชน
(2) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้
(3) รายงานเฉพาะประเด็น
(4) การพัฒนาข้อเสนอโครงการ
2. ด้านการพัฒนาข้อมูลตำบลโดยใช้แบบสำรวจ (TCNAP) ณ ห้องจูปิเตอร์ 14
โดย ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ
14.00 - 14.30 น.     แนวคิดและหลักการการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลโดยการสำรวจ (TCNAP)
14.30 - 16.00 น.     การประเมินและตรวจสอบความครอบคลุมของข้อมูล
16.00 - 17.00 น.     ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม TCNAP
(1) การป้อนข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
(2) การรายงานและส่งออกข้อมูล
3. ด้านการใช้เครื่องมือวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ณ ห้องจูปิเตอร์ 16
โดย รศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ
14.00 - 14.15 น.     แนะนำเครื่องมือวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นแบบออนไลน์
14.15 - 16.00 น.     ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นแบบออนไลน์
16.00 - 17.00 น.     การอ่านค่าผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นแบบออนไลน์
14.00 - 17.00 น.     โซน 8 เสริมสร้างศักยภาพนักวิชาการชุมชนท้องถิ่น: ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
(Data analysis)/ด้านการนำใช้ข้อมูลชุมชนท้องถิ่น (Data used)
#วาระที่ 1 การเรียนรู้แนวทางการนำใช้ประโยชน์ข้อมูลในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการและการพัฒนานโยบายของพื้นที่ (Policy Lab) และการต่อยอดการใช้ประโยชน์ของข้อมูลสำหรับการสนับสนุนการทำงานของพื้นที่ในหลายหลายรูปแบบ
1 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (Data analysis) ณ ห้อง Portal 
โดย นางสาวรัตน์ดาวรรณ คลังกลาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ
14.00 - 14.15 น.     แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสถานะสุขภาวะชุมชน
14.15 - 15.10 น.     ปฏิบัติการที่ 1 : ทบทวนข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลแสดงสถานะสุขภาวะของชุมชน
(Healthy Community Profile) 
และวิเคราะห์สถานะสุขภาวะของชุมชน 5 ด้าน
(1) ด้านสังคม 
(2) ด้านเศรษฐกิจ 
(3) ด้านสภาวะแวดล้อม 
(4) ด้านสุขภาพ 
(5) ด้านการเมืองการปกครอง
15.10 - 16.00 น.     ปฏิบัติการที่ 2 : ทบทวนข้อมูลสถานการณ์ปัญหา 10 ประเด็น
และวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัดตามที่พื้นที่เลือกสรร
(1) ประเด็นคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
(2) ประเด็นเด็กด้อยพัฒนาการ 
(3) ประเด็นความรุนแรงในครอบครัว 
(4) ประเด็นขยะล้น 
(5) ประเด็นภัยพิบัติ 
(6) ประเด็นการดูแลสุขภาพชุมชนไม่ครอบคลุม
(7) ประเด็นอาหารปลอดภัย 
(8) ประเด็นวิกฤตเศรษฐกิจ 
(9) ประเด็นบุหรี่และสารเสพติด 
(10) ประเด็นจราจรและแอลกอฮอล์
16.00 - 17.00 น.     ปฏิบัติการที่ 3 : จัดทำแผนภาพสรุปสถานะสุขภาวะของชุมชน
(Healthy Community Profile) 
5 ด้าน จำนวน 1 ภาพ และแผนภาพสรุปสถานการณ์ปัญหา 1 ประเด็น จำนวน 1 ภาพ
2. ด้านการนำใช้ข้อมูลชุมชนท้องถิ่น (Data used) ณ ห้อง Portal
โดย อาจารย์ ดร. อรุณณี ใจเที่ยง ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ
14.00 - 14.30 น.     หลักการและแนวทางการนำใช้ข้อมูลชุมชนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
14.30 - 15.30 น.     แนวทางการตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น
(1) เลือกข้อมูลสนับสนุนการกำหนดปัญหาของพื้นที่
(2) เลือกข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น
15.30 - 16.30 น.     แนวทางการตรวจสอบและเลือกใช้ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
(1) ตรวจสอบข้อมูลและคัดเลือกข้อมูลที่สนับสนุนประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
(2) ทบทวนทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนที่สนับสนุนการจัดการประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
16.30 - 17.00 น.     สรุปแผนภาพความคิด
(1) ประเด็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อมูลที่ต้องการ
(2) ประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และข้อมูลที่ต้องการ
17.00 - 20.00 น.     จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย...การดำเนินงานของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
1. พื้นที่ภาคเหนือ 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง 
2. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
3. พื้นที่ภาคกลาง
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคกลาง
4. พื้นที่ภาคใต้
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง
 
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ 3
09.00 - 12.00 น.     โซนที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ ปลอดภัยห่างไกลโรค (เหล้า-บุหรี่-อาหาร-ออกกำลังกาย) 
#วาระที่ 2 พฤติกรรมเสี่ยงและการดำเนินชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่  การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมในปริมาณมาก และขาดการออกกำลังกาย  ทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ มีแนวโน้มและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิต ตลอดจนเกิดผลกระทบต่อสุขภาวะ และการเสียชีวิต ดังนั้นการป้องกันการเจ็บป่วย การดูแลรักษา บำบัดโรคและการเจ็บป่วย ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพการเจ็บป่วย เพื่อที่จะเป็นต้นแบบ หรือใช้เป็นแนวทางและวิธีการทำงาน สำหรับการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพ ปลอดภัยห่างไกลโรค : เลิกสูบก็เจอสุข ณ ห้อง Royal Jubilee
08.30 - 09.30 น.     สร้างสุข : ชุมชนเลิกสูบก็เจอสุข
09.30 - 09.45 น.     รายงานสถานะข้อมูลและพฤติกรรมการบริโภคยาสูบและสารเสพติด
09.45 - 10.00 น.     จุดประกาย ชวนคิด : ทำอย่างไรท้องถิ่นจึงปลอดบุหรี่
โดย ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3
10.00 - 10.10 น.     กิจกรรมเฝ้าดูพฤติกรรมตนเอง (Self-Assessment) : การประเมินพฤติกรรม
การบริโภคยาสูบและสารเสพติด
10.10 - 10.20 น.     TED TALK เลิกสูบ ก็เจอสุข ท้องถิ่นปลอดควัน 
โดย นายอาห์มัด สาเมาะ นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
10.20-11.50 น.     Word café เลิกสูบก็เจอสุข
(1) การรณรงค์และจิตอาสา
โดย นางสาวนูรโซเฟีย จิตตา  รองประธานสภาเด็กเยาวชนฮาปามือนึงตัง-โรกก
ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
(2) ชุมชนไร้ควัน
โดย นายคชนธ์ ธนทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(3) ศาสนสถานปลอดบุหรี่
โดย นายอัน เหล็มหมัน  กรรมการมัสยิสดาหรนอาหมัน  เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
11.50 - 12.00 น.     ประมวลสรุป
09.00 - 12.00 น.     โซนที่ 2 อาสา สร้างพลเมือง (สิ่งแวดล้อม-โลกร้อน-ภัยพิบัติ)
#วาระที่ 2 ณ ห้อง Royal Jubilee
การทำลายความสมดุลของระบบนิเวศ (ดิน น้ำ ป่า ขยะ และพลังงาน) ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติในหลายด้าน เช่น ขยะล้นเมือง สารเคมีตกค้างจากการเกษตร น้ำเน่าเสีย พื้นที่ป่าถูกบุกรุก  การขาดแคลนพลังงานเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน รวมถึงปัญหาภัยแล้ง พายุ น้ำท่วม เป็นต้น การอนุรักษ์ รักษาสภาวะแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ การปลูกจิตสำนึก และร่วมมือกันเพื่อคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ ในฐานะของพลเมืองหรือการเป็นอาสาเป็นแนวทางและวิธีการทำงานสำหรับการรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน การผลิตอาหารที่ปลอดภัย การลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในการเกษตร  การรักษาแหล่งน้ำไม่ให้เน่าเสีย  การปลูกป่า การป้องกันการบุกรุก ทำลายพื้นที่ป่า  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ การสนับสนุนให้ใช้พลังงานสะอาด พลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทน ตลอดจนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพ กรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ
อาสา สร้างเมือง: การจัดการสิ่งแวดล้อม
09.00 - 09.10 น.     สร้างสุข : อาสาสร้างสุขสร้างเมือง 
09.10 - 09.20 น.     รายงานสถานการณ์และชวนคิด: การจัดการ ดิน-น้ำ-ป่า-พลังงาน
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
โดย  (1) นายสรพงษ์ พาลีบุตร  ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลาง
(2) นายศุภศิริ สิริโยธิน  นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)
09.20 - 09.50 น.     บรรยาย “เรียนรู้เรื่องดินกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรง”
โดย นายยุทธศาสตร์  อนุรักติพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
09.50 - 10.10 น.     TED TALK รอบที่ 1 : การอนุรักษ์ทรัพยากรดินโดยการใช้สารเคมี  
(1) การลดใช้สารเคมีในการเพาะปลูกบ้านหล่ายทุ่ง
โดย  นายแสวง ไชยลังกา รองประธานกลุ่มศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหล่ายทุ่ง 
ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
(2) การลดใช้สารเคมีโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
โดย  นายสยาม สุตนนท์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13  ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
10.10 - 10.30 น.     ปฏิบัติการที่ 1: ออกแบบการลดใช้สารเคมีในหมู่บ้านชุมชนได้อย่างไร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และลดการใช้สารเคมี จะทำอย่างไร
10.30 - 10.40 น.     TED TALK รอบที่ 2 : ระบบบริหารจัดการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค ในชุมชน
(1) ระบบจัดการน้ำบนที่สูง (ประปาภูเขา) หมู่ 8 บ้านดงมะไฟ
โดย  นายสมพงษ์ ไชยเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
(2) การบริหารจัดการน้ำตำบลน้ำปลีก(ธนาคารน้ำใต้ดิน)
โดย นายพุฒิสวรรค์  พรรณรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
10.40 - 11.00 น.     ปฏิบัติการที่ 2 : ระบบบริหารจัดการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค ในชุมชน จะทำได้อย่างไร
11.00 - 11.10 น.     แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ระบบบริหารจัดการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค
ในชุมชน จะทำได้อย่างไร
11.10 - 12.20 น.     TED TALK รอบที่ 3 : การเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ป่าไม้)
(1) ป่าชุมชนบ้านสามขา
โดย  นายบุญเรือน เฒ่าคำ  ผู้ใหญ่บ้านสามขา หมู่ 6  ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
(2) จิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โดย  นายบุญส่ง ชาญชัยวีระพันธุ์  ประธานกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
11.20 - 11.40 น.     ปฏิบัติการที่ 3:  ออกแบบแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลได้อย่างไร
11.50 - 12.00 น.     แลกเปลี่ยนเรียนรู้:  การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
09.00 - 12.00 น.     โซนที่ 3 ชุมชนดูแลสุขภาพ (LTC for all-ผู้สูงอายุ-เด็กปฐมวัย-เปราะบาง
(ยากจน จิตเวช ผู้พิการ))
#วาระที่ 2 ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-13
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนด้อยโอกาสที่เป็นกลุ่มเปราะบาง (ผู้ยากจน ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ไม่มีบัตรประชาชน และผู้ด้อยโอกาสต่างๆ) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือจากชุมชนและสังคม ดังนั้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ เพื่อที่จะเป็นต้นแบบ หรือใช้เป็นแนวทางและวิธีการทำงานสำหรับการดูแลช่วยเหลือให้สามารถดำเนินชีวิตได้โดยไม่ยากลำบาก ตลอดจนการได้รับสิทธิ สวัสดิการที่สนับสนุนสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนดูแลสุขภาพ: LTC for all-ผู้สูงอายุ
09.00 - 09.10 น.     สร้างสุข : เตรียมความพร้อมรับสังคมสูงวัย
09.10 - 09.20 น.     รายงานสถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
09.20 - 09.50 น.     สูงวัยสร้างเมือง
บรรยาย : ชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังสูงวัยสร้างเมือง
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
09.50 - 10.00 น.     TED TALK รอบที่ 1 : ดูแลทุกมิติ ครอบคลุมทุกด้าน
ครบถ้วนทุกความต้องการของผู้สูงอายุ ทำได้อย่างไร
โดย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการแพทย์ 
เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
10.00 - 10.30 น.     ปฏิบัติการที่ 1 SCAN : การค้นหากลุ่มเป้าหมาย 
(1) แนวทางตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลสำคัญที่บ่งชี้กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
(2) แนวทางการตรวจสอบวิธีการทำงานให้ครอบคลุมการค้นหากลุ่มประชากรเป้าหมายโดยชุมชนท้องถิ่น 
ดำเนินการโดย ดร.พรรณิภา ไชยรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
10.30 - 10.45 น.     TED TALK รอบที่ 2 : ค้นหา กลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างไร
(1) ค้นหา ดูแล ช่วยเหลือ ติดตาม ครบถ้วนทุกความต้องการ
โดย นางนัยนา ศรีเลิศ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(2) โรงเรียนบูรณาการสุขภาวะ ดูแลทุกกลุ่มเป้าหมาย
โดย นายจิรทีปต์ ทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิต ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
10.45 - 11.15 น.     ปฏิบัติการที่ 2 SCREEN : เครื่องมือคัดกรองผู้สูงอายุตามความจำเป็น
ในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย 
(1) แบบประเมินภาวะซึมเศร้า(2Q9Q)
(2) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(ADL)
(3) แบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อม 
(4) แบบประเมินความเสี่ยงพลัดตก หกล้ม
ดำเนินการโดย ดร.กรัณย์พิชญ์ โคตรประทุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น
11.15 - 11.30 น.     TED TALK รอบที่ 3 : การติดตาม ส่งต่อ ดูแล ผู้สูงอายุอย่างไร เมื่อเจ็บป่วย ฉุกเฉิน ซับซ้อน
(1) การดูแลผู้สูงอายุป่วยหนัก ติดเตียง ที่บ้าน
โดย นางปทิตตา สุดด้วงแก้ว ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
(2) ดูแลที่บ้าน กรณีซับซ้อน ยุ่งยาก อาสาฯเราช่วยได้
โดย นางสาวสายอรุณ ใต้ฟ้า จิตอาสาตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
11.30 - 12.00 น.     ปฏิบัติการที่ 3 SCOUT : ติดตาม ส่งต่อดูแลผู้สูงอายุ ทุกกรณี
(1) แนวทางการเตรียมความพร้อมส่งต่อจากโรงพยาบาลไปบ้าน 
(2) แนวทางการเตรียมความพร้อมการส่งต่อจากโรงพยาบาลไปชุมชน 
(3) แนวทางการดูแลที่บ้านที่ยุ่งยาก ซับซ้อน(ฉุกเฉิน เรื้อรังติดเตียง  มีเครื่องมืออุปกรณ์) 
ดำเนินการโดย ดร.อรอนงค์ บัวลา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
09.00 - 12.00 น.     โซนที่ 4 ประเด็นเร่งด่วนของชุมชน (ซึมเศร้า-ความรุนแรงในครอบครัว-เศรษฐกิจ-
ปัญหาความบกพร่องในด้านการเรียน-สมาธิสั้น-ออติสติก-ออติสติกเทียม)
#วาระที่ 2 ณ ห้อง Royal Jubilee
สังคมไทยในปัจจุบัน เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสภาวะแวดล้อม ทั้งในด้านภาวะความเร่งรีบในการทำงาน การแข่งขันกันสูง การอยู่โดดเดี่ยวตามลำพัง อยู่ในโลกส่วนตัวและในสังคมออนไลน์สูงมากขึ้น  การพึ่งพาอาศัยกันหรือการทำงานและกิจกรรมเพื่อส่วนรวมลดน้อยลง  ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบและขยายวงกว้างทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม อีกทั้งยังนำไปสู่ปัญหาในหลายด้านตามมา ทั้งปัญหาภาวะซึมเศร้า ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็ก ดังนั้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือกับปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วน เพื่อที่จะเป็นต้นแบบ หรือใช้เป็นแนวทางและวิธีการทำงานสำหรับการดูแลช่วยเหลือกลุ่มประชากรที่ประสบกับปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้เกิดการป้องกัน ดูแล บำบัด ฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนการได้รับสิทธิ และสวัสดิการที่สนับสนุนให้สามารถดำเนินชีวิต
ประเด็นเร่งด่วนของชุมชน: ชุมชนท้องถิ่นจัดการเศรษฐกิจชุมชน
09.00 - 09.10 น.     สร้างสุข : รับมือประเด็นเร่งด่วนของชุมชน
09.10 - 09.40 น.     รายงานสถานการณ์และแนวทางการจัดการวิกฤติเศรษฐกิจครัวเรือน 
โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ*    
09.40 - 10.05 น.     TED Talk : การจัดการหนี้สิน
(1) การจัดสวัสดิการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของคนในชุมชน 
โดย นางลัดดา ไชยชนะ เหรัญญิกสถาบันการเงินชุมชนบ้านสามหลัง ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
(2) การช่วยเหลือสมาชิกโดยให้กู้เงินที่กองทุนเพื่อไถ่ถอนเอกสารสิทธิ์ที่เป็นหลักฐานค้ำประกันเงินกู้จากหนี้นอกระบบ
โดย นางสะปอย ชัยประเสริฐ เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านมะเกลือใหม่ หมู่ 1 
ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
10.05 - 10.25 น.     ปฎิบัติการที่ 1: การจัดการหนี้สินโดยชุมชนท้องถิ่น
(1) แนวทางการลดหนี้สินในครัวเรือน
(2) การออกแบบการทำงานของกองทุนการเงินในชุมชนเพื่อการจัดการหนี้สิน
10.25 - 10.55 น.     TED Talk : การจัดการเงินทุนชุมชน
(1) สร้างโอกาสแหล่งทุนเพื่อสัมมาชีพ
โดย นายบุญเรือน เฒ่าคำ  ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ติ๊บปาละบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
(2) จัดการกองทุนเพื่อสวัสดิการชุมชน
โดย นายถนอม ใจกาศ  ประธานสถาบันการจัดการกองทุนชุมชนบ้านสันป่าไหน่ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
(3) รวมเงิน รวมทุน แก้หนี้ 
โดย นายคำตา  กันลา กรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านป่าเพิ่ม ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
(4) การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
โดย นางพานี คงศรีประพันธ์ เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน บ้านเหนือผาสุก ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา
10.55 - 11.15 น.     ปฎิบัติการที่ 2: การจัดการเงินทุนชุมชน
(1) การจัดการเงินทุนชุมชนเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้
(2) การจัดการเงินทุนชุมชนเพื่อการจัดสวัสดิการทางสังคม
11.15 - 11.35 น.     TED Talk : การสร้างรายได้
(1) จ้างงานและสร้างอาชีพแก่ผู้พิการ
โดย นายเซนต์ วงค์สวัสดิ์  ประธานชมรมผู้พิการอำเภอปัว จังหวัดน่าน
(2) สร้างโอกาสและเพิ่มรายได้ 
โดย นายวิศิษฐ์ สังข์สุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
3) สร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ 
โดย นางอุมาพร คำอร  ประธานกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
(4) สร้างงาน เพิ่มรายได้ให้สมาชิกในชุมชน
โดย นางบัวถา ฝั้นป่ามุ่น ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าบง ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
(5) ทุกกิจกรรมทำรายได้โดยกลุ่มสตรี 
โดย นางวิลัยพร จำรูญศรี ประธานกลุ่มศิลานารี ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
11.35 - 11.55 น.     ปฎิบัติการที่ 3: การสร้างรายได้
(1) การสร้างรายได้จากฐานทรัพยากรในชุมชน
(2) การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
11.55 - 12.00 น.     ประมวลสรุปแนวทางการจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการพึ่งตนเอง
โดย นายปวัน พรหมตัน  ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
09.00-12.00 น.     โซน 5 คลินิกให้คำปรึกษา
#วาระที่ 2 ณ หน้าห้อง Royal Jubilee
การสั่งสมประสบการณ์ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ก่อให้เกิดแนวทาง วิธีการทำงาน ที่เป็นแนวปฏิบัติซึ่งทำได้จริงและเกิดผลดี อีกทั้งยังเกิดเป็นชุดความรู้ที่มีในแกนนำและผู้นำของการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ จนสามารถเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพ  การจัดการปัญหาสภาวะแวดล้อม และภัยพิบัติ  การดูแลช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง  และการจัดการกับปัญหาที่เป็นประเด็นเร่งด่วนต่างๆ  เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือ แล้วนำเอาข้อเสนอแนะและแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง
1. ร่วมสร้างปัญญาปฐมวัย: เล่น เติบโต เรียนรู้ รอบรู้ 
โดย มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
09.00 - 10.00 น.     ฉันทะศึกษา “เล่น กิน เที่ยว”
10.00 - 11.00 น.     ฐาน “เล่านิทาน ทำขนม (ขนมตาลและโดนัท) ประดิษฐ์กระทงกระดาษ”
11.00 - 12.00 น.     ออกแบบกิจกรม ”เล่นสร้างปัญญา”
2. มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Prik University of Wisdom and Technology for Sustainable Development: Prik USD)
โดย เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
09.00 - 10.00 น.     คนดี 3 บทบาท (Coaching, Tandem, Phummibuttra)
10.00 - 11.00 น.     วิธีการดำเนินงาน 6 วิธี
11.00 - 12.00 น.     10 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3. มหาวิชชาลัยบ้านแฮดสร้างความเท่าเทียม (Banhad University of Technology for Equity: Banhad UTE)
โดย เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
09.00 - 10.00 น.     สุขภาพ
10.00 - 11.00 น.     สิ่งแวดล้อม
11.00 - 12.00 น.     เศรษฐกิจ
4. เครือข่ายสุขภาวะชุมชนหนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน
09.00 - 10.00 น.     การนำใช้ข้อมูล
10.00 - 11.00 น.     กระบวนการการค้นหาทุนและศักยภาพในระดับอำเภอ
11.00 - 12.00 น.     ตรวจสอบและเทียบเคียงแผน สนับสนุน พชอ.
5. เรียน รอบรู้ ด้านสุขภาพของคนทุกวัย (S-Learn Net)
โดย เทศบาลนครเชียงราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
09.00 - 10.00 น.     การบริหารจัดการ/ การจัดการหลักสูตรการเรียนรู้เครือข่ายในการมีส่วนร่วม
ของมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครขยายสู่ชุมชน 5 ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ
10.00 - 11.00 น.     การบริหารจัดการ/กระบวนการจัดการเรียนการสอน/เครือข่ายในการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนประถมศึกษาเทศบาลนครเชียงราย
11.00 - 12.00 น.     การบริหารจัดการ/กระบวนการจัดการเรียนการสอน/เครือข่ายในการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลนครเชียงราย
6. ร่วมสร้างศูนย์จัดการภัยพิบัติ: 1 ตำบล 1 ศูนย์การจัดการภัยพิบัติ
โดย ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
09.00 - 10.00 น.     อาสาสมัครจัดการภัยพิบัติ/ระบบข้อมูลการจัดการภัยพิบัติ/ระบบการสื่อสารการจัดการภัยพิบัติ
10.00 - 11.00 น.     ระบบบัญชาการส่วนหน้า/ศูนย์การจัดการภัยพิบัติตำบล
11.00 - 12.00 น.     เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ/กองทุนเพื่อการจัดการภัยพิบัติ/ครัวอาสา
7. Universal Design การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
09.00 - 10.00 น.     UD คืออะไร? เกี่ยวข้องกับชีวิตพวกเราอย่างไร/ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ UD
(Universal Design)
10.00 - 11.00 น.     การประเมินพื้นที่เสี่ยงในบ้านหรืออาคาร
11.00 - 12.00 น.     แนวทางการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design) 
09.00 - 12.00 น.     โซน 6 เรียนรู้เทคนิคสู่การสร้างงานเด่น
#วาระที่ 2 ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-10
การสั่งสมประสบการณ์ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ก่อให้เกิดแนวทาง วิธีการทำงาน ที่เป็นแนวปฏิบัติซึ่งทำได้จริงและเกิดผลดี อีกทั้งยังเกิดเป็นชุดความรู้ที่มีในแกนนำและผู้นำของการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ จนสามารถเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพ  การจัดการปัญหาสภาวะแวดล้อม และภัยพิบัติ  การดูแลช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง  และการจัดการกับปัญหาที่เป็นประเด็นเร่งด่วนต่างๆ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจเทคนิควิธีการปฏิบัติต่างๆ ที่ได้ผลดี และการหาแนวทางที่เป็นวิธีการจัดการกับปัญหาอุปสรรคที่มีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ แล้วนำเอาข้อเสนอแนะและแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง
1. เลิกสูบก็เจอสุข
(1) บ้านไร้ควัน  
โดย นายคชนธ์  ธนทอง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(2) ชมรมรู้ทันควันบุหรี่ 
โดย นายทรงฤทธิ์  พรหมศักดิ์ ชมรมรู้ทันควันบุหรี่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
(3) จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้การสร้างบุคคลต้นแบบ 
โดย นายวรวรรธน์ คำภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
2. การจัดการสิ่งแวดล้อม
(1) ธนาคารน้ำใต้ดิน  
โดย ว่าที่ร้อยตรีภัคภูมิ เสียงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
(2) โรงผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชนแม่ปูคา
โดย นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
(3) การรณรงค์ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อน
โดย นายอุดสา วงศ์กาไชย เทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
(4) การลดใช้สารเคมีในการเกษตร
โดย นายประสงค์ วงศ์งาม ประธานแหล่งวิสาหกิจผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวบ้านทุ่งรั้วเหนือ
3. ชุมชนพร้อมรับเด็กปฐมวัย
(1) การนำสื่อมาใช้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการติดตามประเมินผล
โดย นางเย็น หน่อคำหล้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
(2) การจัดการให้เด็กเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา การเฝ้าระวังจุดเสี่ยง การติดตามประเมินผลพัฒนาการเด็ก
โดย นางเรียมจิต ทิพอาจ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
(3) การดำเนินงานสร้างความปลอดภัยในเด็ก การสนับสนุนการดำเนินงาน การสร้างกฎ กติกาของสังคม 
โดย นางวิไลวรรณ อย่างดี หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
4. ชุมชนท้องถิ่นจัดการเศรษฐกิจชุมชน
(1) การช่วยเหลือสมาชิกโดยให้กู้เงินที่กองทุนเพื่อไปไถ่ถอนเอกสารสิทธิ์ที่เป็นหลักฐานค้ำประกันเงินกู้จากหนี้นอกระบบ
โดย นางเพ็ญศิริ  เดชวรรณ รองประธานกองทุนหมู่บ้านมะเกลือใหม่ หมู่ 1 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
(2) การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการเด็กและเยาวชนมีอาชีพและรายได้
โดย นายธนากร  สดใส  กลุ่มบ้านช่างสกุลบายศรี ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
(3) การสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้สมาชิกกลุ่ม 
โดย นางบัวถา ฝั๋นป่ามุ่น ประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านป่าบง ตำบลแม่ขา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
(4) การสร้างหลักประกันรายได้ให้กับเครือข่ายปลูกผักปลอดภัย
โดย นายสวัสดิ์ ตันหล้า ประธานเครือข่ายปลูกผักปลอดภัย ตำบลเวียงพร้าว  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
09.00 - 12.00 น.     โซน 7 เสริมสร้างศักยภาพนักวิชาการชุมชนท้องถิ่น: ด้านการวิจัยชุมชน
(RECAP)/ด้านการพัฒนาข้อมูลตำบลโดยใช้แบบสำรวจ (TCNAP)/ด้านการใช้เครื่องมือวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
#วาระที่ 1 การทบทวนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และวิธีการดำเนินงานวิจัยชุมชน (RECAP) วิธีการดำเนินงานพัฒนาข้อมูลตำบลโดยใช้แบบสำรวจ (TCNAP) และวิธีการดำเนินงานวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นแบบออนไลน์
1. ด้านการวิจัยชุมชน (RECAP) ณ ห้องจูปิเตอร์ 15
โดย อาจารย์ ดร.นิสาชล บุบผา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ
09.00 - 09.30 น.     แนวคิดและหลักการวิจัยชุมชน (RECAP)
09.30 - 10.00 น.     ความสำคัญของทุนทางสังคม 6 ระดับ และการสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น
10.00 - 11.00 น.     ข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยชุมชน
(1) การจัดการตนเองของทุนทางสังคม 
(2) ความสามารถของทุนทางสังคมในการสร้างการเรียนรู้
(3) ศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น (ระบบหลัก และระบบย่อย)
11.00 - 12.00 น.     การนำเสนอและการรายงานผลการวิจัยชุมชน
(1) รายงานข้อมูลการวิจัยชุมชน
(2) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้
(3) รายงานเฉพาะประเด็น
(4) การพัฒนาข้อเสนอโครงการ
2. ด้านการพัฒนาข้อมูลตำบลโดยใช้แบบสำรวจ (TCNAP) ณ ห้องจูปิเตอร์ 14
โดย ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ
09.00 - 09.30 น.     แนวคิดและหลักการการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลโดยการสำรวจ (TCNAP)
09.30 - 11.00 น.     การประเมินและตรวจสอบความครอบคลุมของข้อมูล
11.00 - 12.00 น.     ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม TCNAP
(1) การป้อนข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
(2) การรายงานและส่งออกข้อมูล
3. ด้านการใช้เครื่องมือวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ณ ห้องจูปิเตอร์ 16
โดย รศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ
09.00 - 09.15 น.     แนะนำเครื่องมือวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นแบบออนไลน์
09.15 - 11.00 น.     ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นแบบออนไลน์
11.00 - 12.00 น.     การอ่านค่าผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นแบบออนไลน์
09.00 - 12.00 น.     โซน 8 เสริมสร้างศักยภาพนักวิชาการชุมชนท้องถิ่น: ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
(Data analysis)/ด้านการนำใช้ข้อมูลชุมชนท้องถิ่น (Data used) #วาระที่ 1
การเรียนรู้แนวทางการนำใช้ประโยชน์ข้อมูลในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการและการพัฒนานโยบายของพื้นที่ (Policy Lab) และการต่อยอดการใช้ประโยชน์ของข้อมูลสำหรับการสนับสนุนการทำงานของพื้นที่ในหลายหลายรูปแบบ 
1 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (Data analysis) ณ ห้อง Portal
โดย นางสาวรัตน์ดาวรรณ คลังกลาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ
09.00 - 09.15 น.     แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสถานะสุขภาวะชุมชน
09.15 - 10.10 น.     ปฏิบัติการที่ 1 ทบทวนข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลแสดงสถานะสุขภาวะของชุมชน
(Healthy Community Profile) 
และวิเคราะห์สถานะสุขภาวะของชุมชน 5 ด้าน
(1) ด้านสังคม 
(2) ด้านเศรษฐกิจ 
(3) ด้านสภาวะแวดล้อม 
(4) ด้านสุขภาพ 
(5) ด้านการเมืองการปกครอง
10.10 - 11.00 น.     ปฏิบัติการที่ 2 ทบทวนข้อมูลสถานการณ์ปัญหา 10 ประเด็น
และวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัดตามที่พื้นที่เลือกสรร
(1) ประเด็นคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
(2) ประเด็นเด็กด้อยพัฒนาการ 
(3) ประเด็นความรุนแรงในครอบครัว 
(4) ประเด็นขยะล้น 
(5) ประเด็นภัยพิบัติ 
(6) ประเด็นการดูแลสุขภาพชุมชนไม่ครอบคลุม
(7) ประเด็นอาหารปลอดภัย 
(8) ประเด็นวิกฤตเศรษฐกิจ 
(9) ประเด็นบุหรี่และสารเสพติด 
(10) ประเด็นจราจรและแอลกอฮอล์
11.00 - 12.00 น.     ปฏิบัติการที่ 3 จัดทำแผนภาพสรุปสถานะสุขภาวะของชุมชน
(Healthy Community Profile) 
5 ด้าน จำนวน 1 ภาพ และแผนภาพสรุปสถานการณ์ปัญหา 1 ประเด็น จำนวน 1 ภาพ
2.ด้านการนำใช้ข้อมูลชุมชนท้องถิ่น (Data used) ณ ห้อง Portal
โดย อาจารย์ ดร. อรุณณี ใจเที่ยง ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ
09.00-09.30 น.     หลักการและแนวทางการนำใช้ข้อมูลชุมชนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
09.30-10.30 น.     แนวทางการตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น
(1) เลือกข้อมูลสนับสนุนการกำหนดปัญหาของพื้นที่
(2) เลือกข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น
10.30-11.30 น.     แนวทางการตรวจสอบและเลือกใช้ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
(1) ตรวจสอบข้อมูลและคัดเลือกข้อมูลที่สนับสนุนประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
(2) ทบทวนทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนที่สนับสนุนการจัดการประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
11.30-12.00 น.     สรุปแผนภาพความคิด
(1) ประเด็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อมูลที่ต้องการ
(2) ประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และข้อมูลที่ต้องการ
12.00 - 14.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.00 น.     ลงทะเบียน
รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ 4
14.00 - 17.00 น.     โซนที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ ปลอดภัยห่างไกลโรค (เหล้า-บุหรี่-อาหาร-ออกกำลังกาย) 
#วาระที่ 3 ณ ห้อง Royal Jubilee
พฤติกรรมเสี่ยงและการดำเนินชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่  การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมในปริมาณมาก และขาดการออกกำลังกาย  ทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ มีแนวโน้มและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิต ตลอดจนเกิดผลกระทบต่อสุขภาวะ และการเสียชีวิต ดังนั้นการป้องกันการเจ็บป่วย การดูแลรักษา บำบัดโรคและการเจ็บป่วย ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพการเจ็บป่วย เพื่อที่จะเป็นต้นแบบ หรือใช้เป็นแนวทางและวิธีการทำงาน สำหรับการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพ ปลอดภัยห่างไกลโรค : อาหารและการออกกำลังกาย
14.00 - 14.15 น.     รายงานความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนและชุมชน
14.15 - 14.45 น.     รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารและการออกกำลังกายของคนไทย
โดย นพ.เพชร  รอดอารีย์  คณะแพทย์ศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
14.45 - 15.00 น.     กิจกรรมเฝ้าดูพฤติกรรมตนเอง (Self-Assessment)  : ประเมินความมั่นคงทางอาหาร
ในครัวเรือนและชุมชน
15.00 - 16.00 น.     Word café การจัดการอาหาร
(1) การจัดการอาหารระดับครัวเรือน
โดย  นางจุรีรัตน์  สมนะ  กรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
(2) การจัดการอาหารระดับชุมชน: คีย์โฮลการ์เดน
โดย  นางสิริวรรณ  โอภากุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
16.00 - 16.20 น.     ประมวลสรุป
16.20 - 16.30 น.     เข้าสู่ “กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพดีของสุดยอดผู้นำ”
16.30 - 16.40 น.     หลักการสำคัญของ “การออกกำลังกาย” โดย  เครือข่ายคนไทยไร้พุง
16.40 - 16.50 น.     ปฏิบัติการที่ 1 กิจกรรมออกกำลังกายสำหรับเด็ก : ฝึกกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว
16.50 - 17.00 น.     ปฏิบัติการที่ 1 กิจกรรมออกกำลังกายสำหรับวัยทำงาน : ลดอาการปวดเมื่อยและ
office syndrome
17.00 - 17.10 น.     ปฏิบัติการที่ 1 กิจกรรมออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ : เพิ่มการยืดเหยียด ลดตึง เดินคล่อง
17.10 - 17.30 น.     ประมวลสรุป
14.00 - 17.00 น.     โซนที่ 2 อาสา สร้างพลเมือง (สิ่งแวดล้อม-โลกร้อน-ภัยพิบัติ)
#วาระที่ 3 ณ ห้อง Royal Jubilee
การทำลายความสมดุลของระบบนิเวศ (ดิน น้ำ ป่า ขยะ และพลังงาน) ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติในหลายด้าน เช่น ขยะล้นเมือง สารเคมีตกค้างจากการเกษตร น้ำเน่าเสีย พื้นที่ป่าถูกบุกรุก  การขาดแคลนพลังงานเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน รวมถึงปัญหาภัยแล้ง พายุ น้ำท่วม เป็นต้น การอนุรักษ์ รักษาสภาวะแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ การปลูกจิตสำนึก และร่วมมือกันเพื่อคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ ในฐานะของพลเมืองหรือการเป็นอาสาเป็นแนวทางและวิธีการทำงานสำหรับการรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน การผลิตอาหารที่ปลอดภัย การลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในการเกษตร  การรักษาแหล่งน้ำไม่ให้เน่าเสีย  การปลูกป่า การป้องกันการบุกรุก ทำลายพื้นที่ป่า  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ การสนับสนุนให้ใช้พลังงานสะอาด พลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทน ตลอดจนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพ กรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ
อาสา สร้างเมือง: รับมือภัยพิบัติ
13.30 - 14.00 น.     สร้างสุข : อาสาสร้างสุขสร้างเมือง 
14.00 - 14.10 น.     สถานการณ์ภัยพิบัติ
14.10 - 14.25 น.     รายงาน: แนวโน้มสถานการณ์ภัยพิบัติและการจัดการเพื่อการรับมือโดยชุมชน  
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์    
รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
14.25 - 14.40 น.     บรรยาย : บทเรียนเครือข่ายอาสาสมัครรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ  
โดย จท.โกเมศร์ ทองบุญชู ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบและบูรณาการการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช
14.40 - 16.50 น.     Work shop: 8 ปฏิบัติการรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น 
(1) ปฏิบัติการที่ 1 อาสาสมัครการจัดการภัยพิบัติ   
โดย นางสาวจริยา นาควิเชียร  อาสาสมัครศูนย์การจัดการภัยพิบัติตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
(2) ปฏิบัติการที่ 2 ศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบล  
โดย นางเพ็ญศรี ทองบุญชู  กำนันตำบลเกาะขันธ์ 
ประธานศูนย์ภัยพิบัติตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
(3) ปฏิบัติการที่ 3 กองทุนการจัดการภัยพิบัติ  
โดย นายสมศักดิ์ พรหมเกื้อ  รองประธานศูนย์ภัยพิบัติตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
(4) ปฏิบัติการที่ 4 ข้อมูลการจัดการภัยพิบัติ  
โดย นางสาวพัชรี ด่านสกุล กำนันตำบลถ้ำใหญ่ 
ประธานศูนย์ภัยพิบัติตำบลถ้ำใหญ่  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
(5) ปฏิบัติการที่ 5 แผนการจัดการภัยพิบัติ 
โดย นายสนั่น คงแก้ว  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11  
ประธานศูนย์การจัดการภัยพิบัติตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
(6) ปฏิบัติการที่ 6 ระบบสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ  
โดย นายวิวัฒน์ อนุโรจน์  กำนันตำบลท่าเสม็ด 
ประธานศูนย์การจัดการภัยพิบัติตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
(7) ปฏิบัติการที่ 7 ระบบบัญชาการส่วนหน้า  
โดย นายโสภณ ทองไสย  หัวหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาสิชล
(8) ปฏิบัติการที่ 8 เครือข่ายจัดการภัยพิบัติ 
โดย จท.โกเมศร์ ทองบุญชู   ผู้จัดการโครงการ
16.50 - 17.00 น.     สรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดย (1) จท.โกเมศร์ ทองบุญชู ผู้จัดการโครงการ
(2) นายสรพงษ์ พาลีบุตร ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลาง
14.00 - 17.00 น.     โซนที่ 3 ชุมชนดูแลสุขภาพ (LTC for all-ผู้สูงอายุ-เด็กปฐมวัย-เปราะบาง
(ยากจน จิตเวช ผู้พิการ))
#วาระที่ 3 ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-13
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนด้อยโอกาสที่เป็นกลุ่มเปราะบาง (ผู้ยากจน ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ไม่มีบัตรประชาชน และผู้ด้อยโอกาสต่างๆ) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือจากชุมชนและสังคม ดังนั้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ เพื่อที่จะเป็นต้นแบบ หรือใช้เป็นแนวทางและวิธีการทำงานสำหรับการดูแลช่วยเหลือให้สามารถดำเนินชีวิตได้โดยไม่ยากลำบาก ตลอดจนการได้รับสิทธิ สวัสดิการที่สนับสนุนสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนดูแลสุขภาพ: เปราะบาง (ยากจน จิตเวช ผู้พิการ)
13.30 - 13.45 น.     สร้างสุข : คนชุมชนท้องถิ่นไม่ทอดทิ้งกัน
13.45 - 14.00 น.     รายงานสถานการณ์การดูแลประชากรกลุ่มเปราะบาง
14.00 - 14.20 น.     บรรยายการพัฒนาระบบการดูแล ประชากรกลุ่มเปราะบางโดยชุมชน
โดย ดร.อุบล ยะไวทน์ณะวิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
14.20 - 14.45 น.     TED TALK รอบที่ 1 : การค้นหา ประชากรกลุ่มเปราะบาง
(1) คนนาป่าแซงบ่ถิ่มกัน
โดย นางสนันทา มานะพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดขอนแก่น 
(2) ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกวัย เข้าถึงบริการ ดูแลเท่าเทียม
โดย นางอัญชนา เตชะอำนวยวิทย์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 
14.45 - 15.20 น.     ปฏิบัติการที่ 1 ข้อมูลที่บ่งชี้ลักษณะประชากรกลุ่มเปราะบาง
ดำเนินการโดย ดร.พรรณิภา ไชยรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
(1) ผู้ป่วยเรื้อรัง 
(2) จิตเวช 
(3) คนพิการ 
(4) ยากจน 
(5) ด้อยโอกาส ไร้บ้าน เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง
15.20 - 15.30 น.     TED TALK รอบที่ 2 : แนวทางการดูแล ช่วยเหลือโดยชุมชน
(1) กรณีการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
โดย นางไซนับ มรรคาเขต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
15.30 - 16.10 น.     ปฏิบัติการ 2 การดูแลช่วยเหลือ โดยชุมชน
ดำเนินการโดย ดร.กรัณย์พิชญ์ โคตรประทุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น
(1) แนวทางการส่งต่อโรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่มเปราะบาง
(2) การเตรียมความพร้อมในการดูแลต่อเนื่อง 
(3) การเฝ้าระวัง และช่วยเหลือในชุมชน 
16.10 - 16.20 น.     TED TALK รอบที่ 3 : ส่งเสริมเศรษฐกิจ และสวัสดิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
(1) กรณีการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี
โดย นางสมภาร ยอโง้ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านเปือย ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
(2) กรณีการดูแล ช่วยเหลือคนพิการ 
โดย นายกิตติ สืบสัน เลขานุการชมรมคนพิการตำบลแม่ปะ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
16.20 - 17.00 น.     ปฏิบัติการ 3 แนวทางการส่งเสริมอาชีพ ที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย และสวัสดิการ 
ดำเนินการโดย ดร.อรอนงค์ บัวลา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(1) ตรวจสอบ วิธีการแก้ปัญหา การช่วยเหลือ ประชากรกลุ่มเปราะบาง
(2) ตรวจสอบ ข้อมูลที่บ่งชี้ ประชากรกลุ่มเปราะบาง
14.00 - 17.00 น.     โซนที่ 4 ประเด็นเร่งด่วนของชุมชน (ซึมเศร้า-ความรุนแรงในครอบครัว-เศรษฐกิจ-
ปัญหาความบกพร่องในด้านการเรียน-สมาธิสั้น-ออติสติก-ออติสติกเทียม)
#วาระที่ 3 ณ ห้อง Royal Jubilee
สังคมไทยในปัจจุบัน เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสภาวะแวดล้อม ทั้งในด้านภาวะความเร่งรีบในการทำงาน การแข่งขันกันสูง การอยู่โดดเดี่ยวตามลำพัง อยู่ในโลกส่วนตัวและในสังคมออนไลน์สูงมากขึ้น  การพึ่งพาอาศัยกันหรือการทำงานและกิจกรรมเพื่อส่วนรวมลดน้อยลง  ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบและขยายวงกว้างทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม อีกทั้งยังนำไปสู่ปัญหาในหลายด้านตามมา ทั้งปัญหาภาวะซึมเศร้า ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็ก ดังนั้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือกับปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วน เพื่อที่จะเป็นต้นแบบ หรือใช้เป็นแนวทางและวิธีการทำงานสำหรับการดูแลช่วยเหลือกลุ่มประชากรที่ประสบกับปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้เกิดการป้องกัน ดูแล บำบัด ฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนการได้รับสิทธิ และสวัสดิการที่สนับสนุนให้สามารถดำเนินชีวิต
ประเด็นเร่งด่วนของชุมชน: ชุมชนท้องถิ่นจัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
09.00 - 09.10 น.     สร้างสุข : รับมือประเด็นเร่งด่วนของชุมชน
09.10 - 09.40 น.     รายงานสถานการณ์ และแนวทางการจัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
โดย นางอ้อยทิพย์ โต๊ะหมัดและ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
14.15 - 15.30 น.     TED Talk : จัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
(1) ศูนย์สร้างสุขส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น
โดย นางรื่น แสนวงษ์  ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
(2) หลักสูตรสามวัย 
โดย นายวนัส พรหมบุตร  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
(3) เฝ้าระวังและแก้ปัญหาการกระทำความรุนแรงในเด็ก
โดย นางสาวดวงพร พุ่มจำปา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
(4) เฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี
โดย นางสาววีรดา หล้าเชียงของ ประธานกลุ่มพลังผู้หญิงเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
(5) ลดข้อพิพาท ลดข้อขัดแย้ง 
โดย นายพีระพล  แป้นประโคน  กำนันตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
15.30 - 16.30 น.     ปฏิบัติการที่ 1: ออกแบบแนวทางการจัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
(1) กลไก ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
(2) กลไก ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC
(3) กลไก ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
(4) กลไก คณะกรรมการหมู่บ้าน /กลุ่มทางสังคม
16.30 - 17.00 น.     ประมวลสรุปแนวทางการการจัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
โดย นายปวัน พรหมตัน ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
14.00 - 17.00 น.     โซน 5 คลินิกให้คำปรึกษา
#วาระที่ 3 ณ หน้าห้อง Royal Jubilee
การสั่งสมประสบการณ์ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ก่อให้เกิดแนวทาง วิธีการทำงาน ที่เป็นแนวปฏิบัติซึ่งทำได้จริงและเกิดผลดี อีกทั้งยังเกิดเป็นชุดความรู้ที่มีในแกนนำและผู้นำของการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ จนสามารถเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพ  การจัดการปัญหาสภาวะแวดล้อม และภัยพิบัติ  การดูแลช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง  และการจัดการกับปัญหาที่เป็นประเด็นเร่งด่วนต่างๆ  เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือ แล้วนำเอาข้อเสนอแนะและแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง
1. ร่วมสร้างปัญญาปฐมวัย: เล่น เติบโต เรียนรู้ รอบรู้ 
โดย มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
14.00 - 15.00 น.     ฉันทะศึกษา “เล่น กิน เที่ยว”
15.00 - 16.00 น.     ฐาน “เล่านิทาน ทำขนม (ขนมตาลและโดนัท) ประดิษฐ์กระทงกระดาษ”
16.00 - 17.00 น.     ออกแบบกิจกรม ”เล่นสร้างปัญญา”
2. มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Prik University of Wisdom and Technology for Sustainable Development: Prik USD)
โดย เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
14.00 - 15.00 น.     คนดี 3 บทบาท (Coaching, Tandem, Phummibuttra)
15.00 - 16.00 น.     วิธีการดำเนินงาน 6 วิธี
16.00 - 17.00 น.     10 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3. มหาวิชชาลัยบ้านแฮดสร้างความเท่าเทียม (Banhad University of Technology for Equity: Banhad UTE)
โดย เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
14.00 - 15.00 น.     สุขภาพ
15.00 - 16.00 น.     สิ่งแวดล้อม
16.00 - 17.00 น.     เศรษฐกิจ
4. เครือข่ายสุขภาวะชุมชนหนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน
14.00 - 15.00 น.     การนำใช้ข้อมูล
15.00 - 16.00 น.     กระบวนการการค้นหาทุนและศักยภาพในระดับอำเภอ
16.00 - 17.00 น.     ตรวจสอบและเทียบเคียงแผน สนับสนุน พชอ.
5. เรียน รอบรู้ ด้านสุขภาพของคนทุกวัย (S-Learn Net)
โดย เทศบาลนครเชียงราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
14.00 - 15.00 น.     การบริหารจัดการ/ การจัดการหลักสูตรการเรียนรู้เครือข่ายในการมีส่วนร่วม
ของมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครขยายสู่ชุมชน 5 ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ
15.00 - 16.00 น.     การบริหารจัดการ/กระบวนการจัดการเรียนการสอน/เครือข่ายในการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนประถมศึกษาเทศบาลนครเชียงราย
16.00 - 17.00 น.     การบริหารจัดการ/กระบวนการจัดการเรียนการสอน/เครือข่ายในการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลนครเชียงราย
6. ร่วมสร้างศูนย์จัดการภัยพิบัติ: 1 ตำบล 1 ศูนย์การจัดการภัยพิบัติ
โดย ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
14.00 - 15.00 น.     อาสาสมัครจัดการภัยพิบัติ/ระบบข้อมูลการจัดการภัยพิบัติ/ระบบการสื่อสารการจัดการภัยพิบัติ
15.00 - 16.00 น.     ระบบบัญชาการส่วนหน้า/ศูนย์การจัดการภัยพิบัติตำบล
16.00 - 17.00 น.     เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ/กองทุนเพื่อการจัดการภัยพิบัติ/ครัวอาสา
7. Universal Design การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
14.00 - 15.00 น.     UD คืออะไร? เกี่ยวข้องกับชีวิตพวกเราอย่างไร/ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ UD
(Universal Design)
15.00 - 16.00 น.     การประเมินพื้นที่เสี่ยงในบ้านหรืออาคาร
16.00 - 17.00 น.     แนวทางการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design) 
14.00 - 17.00 น.     โซน 6 เรียนรู้เทคนิคสู่การสร้างงานเด่น
#วาระที่ 3 ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-10
การสั่งสมประสบการณ์ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ก่อให้เกิดแนวทาง วิธีการทำงาน ที่เป็นแนวปฏิบัติซึ่งทำได้จริงและเกิดผลดี อีกทั้งยังเกิดเป็นชุดความรู้ที่มีในแกนนำและผู้นำของการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ จนสามารถเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพ  การจัดการปัญหาสภาวะแวดล้อม และภัยพิบัติ  การดูแลช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง  และการจัดการกับปัญหาที่เป็นประเด็นเร่งด่วนต่างๆ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจเทคนิควิธีการปฏิบัติต่างๆ ที่ได้ผลดี และการหาแนวทางที่เป็นวิธีการจัดการกับปัญหาอุปสรรคที่มีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ แล้วนำเอาข้อเสนอแนะและแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง
1. อาหารและกิจกรรมทางกาย
(1) ผักปลอดภัยสองข้างทาง เพื่อชุมชน
โดย นายสุพรรณ จันกันทะ ประธานกลุ่มถนนกินได้บ้านทุ่งผา ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
(2) เกษตรกรรมสร้างอาหารชุมชน
โดย นายณัฐวุฒิ คำอาณา ประธานแหล่งวิสาหกิจเกษตรธรรมชาติเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
(3) การสร้างอาหารปลดภัยในโรงเรียน
โดย นายสุทิน แก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกับ  ประธานเครือข่ายโรงเรียนตำบลหนองสนิท
(4) การจัดการอาหารในเด็กปฐมวัย
โดย นางเลียม  รัตนวงค์  ตำแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
2. อาสาสร้างเมือง...รับมือภัยพิบัติ
หลักการช่วยเหลือเบื้องต้น
(1) การผูกเชือก (การใช้เงื่อนเชือก)
(2) การใช้เรือ
(3) การขนย้ายผู้ป่วยในพื้นที่ประสบภัย
โดย อาสาสมัครชุดปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็วเครือข่ายภัยพิบัติ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
(1) นายจตุรงค์ นาคปลัด (2) นายสุทธิ ปรางเพ็ชร (3) นายณัฐพล แสนมอโด และ (4) นายอนุสรณ์ เมืองทรัพย์ 
3. เตรียมความพร้อมรับสังคมสูงวัย
(1) กระบวนการดำเนินการ การสร้างความร่วมมือ และการสร้างแนวปฏิบัติในการได้รับสวัสดิการ
โดย นายสุพจน์ วรรณก้อน เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
(2) กระบวนการดำเนินงาน การสร้างความร่วมมือ การสร้างแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน
โดย นางอลิษา ขวัญเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
(3) Care Giver
โดย นางเสาวนีย์ ศิริโคตรรวงค์ ผู้ดูแลผู้สูงอายุตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(4) กระบวนการดำเนินงาน การสร้างความร่วมมือ การสร้างแนวปฏิบัติของชุมชน
โดย นางสาวนูรือมา ลายามุง องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
4. ชุมชนท้องถิ่นจัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ค่ายผู้นำของโครงการสร้างสมาชิกที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย
โดย นางสมศรี กาญจนเดชากุล  โรงเรียนวัดโสภณาราม ตำบลบึงคอไห  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
14.00 - 17.00 น.     โซน 7 เสริมสร้างศักยภาพนักวิชาการชุมชนท้องถิ่น: ด้านการวิจัยชุมชน (RECAP)/
ด้านการพัฒนาข้อมูลตำบลโดยใช้แบบสำรวจ (TCNAP)/ด้านการใช้เครื่องมือวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
#วาระที่ 1 การทบทวนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และวิธีการดำเนินงานวิจัยชุมชน (RECAP) วิธีการดำเนินงานพัฒนาข้อมูลตำบลโดยใช้แบบสำรวจ (TCNAP) และวิธีการดำเนินงานวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นแบบออนไลน์
1. ด้านการวิจัยชุมชน (RECAP) ณ ห้องจูปิเตอร์ 15
โดย อาจารย์ ดร.นิสาชล บุบผา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และคณะ
14.00 - 14.30 น.     แนวคิดและหลักการวิจัยชุมชน (RECAP)
14.30 - 15.00 น.     ความสำคัญของทุนทางสังคม 6 ระดับ และการสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น
15.00 - 16.00 น.     ข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยชุมชน
(1) การจัดการตนเองของทุนทางสังคม 
(2) ความสามารถของทุนทางสังคมในการสร้างการเรียนรู้
(3) ศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น (ระบบหลัก และระบบย่อย)
16.00 - 17.00 น.     การนำเสนอและการรายงานผลการวิจัยชุมชน
(1) รายงานข้อมูลการวิจัยชุมชน
(2) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้
(3) รายงานเฉพาะประเด็น
(4) การพัฒนาข้อเสนอโครงการ
2. ด้านการพัฒนาข้อมูลตำบลโดยใช้แบบสำรวจ (TCNAP) ณ ห้องจูปิเตอร์ 14
โดย ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ
14.00 - 14.30 น.     แนวคิดและหลักการการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลโดยการสำรวจ (TCNAP)
14.30 - 16.00 น.     การประเมินและตรวจสอบความครอบคลุมของข้อมูล
16.00 - 17.00 น.     ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม TCNAP
(1) การป้อนข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
(2) การรายงานและส่งออกข้อมูล
3. ด้านการใช้เครื่องมือวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ณ ห้องจูปิเตอร์ 16
โดย รศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ
14.00 - 14.15 น.     แนะนำเครื่องมือวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นแบบออนไลน์
14.15 - 16.00 น.     ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นแบบออนไลน์
16.00 - 17.00 น.     การอ่านค่าผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นแบบออนไลน์
14.00 - 17.00 น.     โซน 8 เสริมสร้างศักยภาพนักวิชาการชุมชนท้องถิ่น: ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
(Data analysis)/ด้านการนำใช้ข้อมูลชุมชนท้องถิ่น (Data used) #วาระที่ 1 ณ ห้อง Portal
การเรียนรู้แนวทางการนำใช้ประโยชน์ข้อมูลในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการและการพัฒนานโยบายของพื้นที่ (Policy Lab) และการต่อยอดการใช้ประโยชน์ของข้อมูลสำหรับการสนับสนุนการทำงานของพื้นที่ในหลายหลายรูปแบบ
1 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (Data analysis)
โดย นางสาวรัตน์ดาวรรณ คลังกลาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ
14.00 - 14.15 น.     แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสถานะสุขภาวะชุมชน
14.15 - 15.10 น.     ปฏิบัติการที่ 1 ทบทวนข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลแสดงสถานะสุขภาวะของชุมชน
(Healthy Community Profile) 
และวิเคราะห์สถานะสุขภาวะของชุมชน 5 ด้าน
(1) ด้านสังคม 
(2) ด้านเศรษฐกิจ 
(3) ด้านสภาวะแวดล้อม 
(4) ด้านสุขภาพ 
(5) ด้านการเมืองการปกครอง
15.10 - 16.00 น.     ปฏิบัติการที่ 2 ทบทวนข้อมูลสถานการณ์ปัญหา 10 ประเด็น
และวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัดตามที่พื้นที่เลือกสรร
(1) ประเด็นคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
(2) ประเด็นเด็กด้อยพัฒนาการ 
(3) ประเด็นความรุนแรงในครอบครัว 
(4) ประเด็นขยะล้น 
(5) ประเด็นภัยพิบัติ 
(6) ประเด็นการดูแลสุขภาพชุมชนไม่ครอบคลุม
(7) ประเด็นอาหารปลอดภัย 
(8) ประเด็นวิกฤตเศรษฐกิจ 
(9) ประเด็นบุหรี่และสารเสพติด 
(10) ประเด็นจราจรและแอลกอฮอล์
16.00 - 17.00 น.     ปฏิบัติการที่ 3 จัดทำแผนภาพสรุปสถานะสุขภาวะของชุมชน (Healthy Community Profile) 
5 ด้าน จำนวน 1 ภาพ และแผนภาพสรุปสถานการณ์ปัญหา 1 ประเด็น จำนวน 1 ภาพ
2.ด้านการนำใช้ข้อมูลชุมชนท้องถิ่น (Data used) ณ ห้อง Portal
โดย อาจารย์ ดร. อรุณณี ใจเที่ยง ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และคณะ
14.00 - 14.30 น.     หลักการและแนวทางการนำใช้ข้อมูลชุมชนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
14.30 - 15.30 น.     แนวทางการตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น
(1) เลือกข้อมูลสนับสนุนการกำหนดปัญหาของพื้นที่
(2) เลือกข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น
15.30 - 16.30 น.     แนวทางการตรวจสอบและเลือกใช้ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
(1) ตรวจสอบข้อมูลและคัดเลือกข้อมูลที่สนับสนุนประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
(2) ทบทวนทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนที่สนับสนุนการจัดการประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
16.30 - 17.00 น.     สรุปแผนภาพความคิด
(1) ประเด็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อมูลที่ต้องการ
(2) ประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และข้อมูลที่ต้องการ
17.00 - 20.00 น.     กำหนดทิศทาง...การดำเนินงานของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
พื้นที่ภาคเหนือ-อีสาน-กลาง-ใต้ 
1. พื้นที่ภาคเหนือ 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง 
2. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
3. พื้นที่ภาคกลาง
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคกลาง
4. พื้นที่ภาคใต้
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง
 
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562
08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ 5
09.00 - 09.30 น.     ประมวล...7 โซนสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น
โดย รศ.ดร.ขนิษฐา  นันทบุตร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
09.30 - 10.15 น.     ปาฐกถาพิเศษ...สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น ผู้สร้างสังคมสุขภาวะ
โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี 
10.15 - 11.00 น.     สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น...ฐานการพัฒนาประเทศ
โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น*
อธิบดีกรมการปกครอง* 
นางสาวดวงพร  เฮงบุณยพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)  สสส.
11.00 - 12.00 น.     ประกาศรายชื่อ 
“สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
12.00 - 12.30 น.     ความมุ่งมั่น
“สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร”
นำโดย  นายสมพร ใช้บางยาง  ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
12.30 - 14.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 - 16.00 น.     ทบทวนและปรับปรุงแผน...การดำเนินงานของโครงการพื้นที่ภาคเหนือ-อีสาน-กลาง-ใต้ 
1. พื้นที่ภาคเหนือ 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง 
2. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
3. พื้นที่ภาคกลาง
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคกลาง
4. พื้นที่ภาคใต้
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม