ถอดบทเรียนการพัฒนาโครงการการอ่านออก เขียนได้

| |
อ่าน : 670

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์

ภาพประกอบจาก เว็บไซต์บ้านเมืองออนไลน์

ถอดบทเรียนการพัฒนาโครงการการอ่านออก เขียนได้ thaihealth

เลย workshop เน้น การอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ

ที่ประชุมสัมมนา ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสมุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาถอดบทเรียนการพัฒนาโครงการการอ่านออก เขียนได้เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรม การอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ร่วมกับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผศ.ดร.จุฑามาศ ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรม การอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ร่วมกับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และงานนิทรรศการเพื่อเผยแพร่นวัตกรรม โครงการพัฒนานวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ได้ดำเนินงานร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามข้อตกลง วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2562 รวมระยะเวลา 2 ปี

มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ผ่านการเพิ่มขีดความสามารถด้านการอ่านและเขียน ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในพื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เทศบาลตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ถอดบทเรียนการพัฒนาโครงการการอ่านออก เขียนได้ thaihealth
โดยมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 โรงเรียน อยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 4 เขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 และเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และเขต 2 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 8 แห่ง เข้ามาช่วยในการดูแลสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ใช้สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยผ่านการพัฒนาความสามารถด้านภาษา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และให้เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้อ่านออกเขียนได้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น ปัญหาสุขภาพเรื่องเหาและฟันผุลดลง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม