ชวนสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ร่วมโครงการ GREEN & CLEAN Hospital

| |
อ่าน : 1,230

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

โครงการโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชวนโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) เพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ซึ่งล่าสุดมีโรงพยาบาล 958 แห่ง ผ่านมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สหพันธ์นานาชาติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (International Federation of Environmental Health) ได้ประกาศให้ วันที่ 26 กันยายน เป็นวันอนามัยสิ่งแวดล้อมโลก โดยปีนี้รณรงค์ภายใต้แนวคิด อนามัยสิ่งแวดล้อมรวมใจ ลดภัยโลกร้อน (Climate Change Challenges, Time for Global Environmental Health to Act in Unison) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อชุมชน เสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนและระบบบริการสาธารณสุข ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ภัยแล้ง อุทกภัย ที่เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้น รวมถึงโรคที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น โรคปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ และโรคมือ เท้า ปาก กรมอนามัยจึงขอเชิญชวนโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) เพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน พร้อมเชิญชวนโรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งจัดกิจกรรม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมโลก ผ่านกิจกรรม GREEN โดยสามารถแบ่งปันภาพกิจกรรม พร้อมเรื่องราวดี ๆ ที่แฟนเพจ : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

           “ทั้งนี้ การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดสภาพแวดล้อมตามแนวทาง GREEN & CLEAN Hospital เป็นการปรับภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล ในเชิงความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น การจัดการมูลฝอยทุกประเภทอย่างถูกต้อง จัดบริการห้องส้วมสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย จัดการน้ำเสียจากโรงพยาบาล การประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า จัดสภาพแวดล้อมโรงพยาบาลให้สะอาด เพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดบริการด้านสุขาภิบาลอาหาร เป็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน ชุมชน และผู้มาใช้บริการ ซึ่งล่าสุดมีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 958 แห่ง หรือร้อยละ 100 พัฒนาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานแล้ว และในจำนวนดังกล่าว สามารถพัฒนาได้ตามเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป ถึงร้อยละ 70.6” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม