Play Day วันเล่นสนุก เล่นเปลี่ยนโลก

| |
อ่าน : 1,404

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

 

 thaihealth

เครือข่ายการเล่นผนึกกำลัง ขยายแนวคิดการเล่นอิสระ  แนะพ่อแม่ควรให้โอกาสลูกได้เล่น

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ร่วมกับเครือข่ายการเล่นทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข สาธารณสุขศูนย์ 5 สำนักงานเขตปทุมวัน คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) กลุ่มไม้ขีดไฟ มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา(มยพ.)  เครือข่ายครูมหัศจรรย์   We Are Happy  มูลนิธิเมล็ดฝัน และเครือข่ายรองเมืองเรืองยิ้ม และMBK  Center จัดงาน Play Day วันเล่นสนุก  เล่นเปลี่ยนโลก ณ ลานอเวนิว โซน A MBK Center  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อขยายแนวคิดการเล่นอิสระและขับเคลื่อนการส่งเสริมสิทธิการเล่นในประเทศไทย  เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอิสระมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมในงานจัดเป็นมุมเล่นต่างๆที่ใช้ธรรมชาติ  วัสดุสิ่งของที่หลากหลาย  ของรีไซเคิล  เครื่องเล่น จำนวน 6โซน  ประกอบด้วย โซนประดิษฐ์  คิดค้น  MBK SPIRIT ชวนสนุกกับของเล่นรีไซเคิล โซนเสริมสร้างความมั่นใจ วัยซน  โซน Loose part  โซนเล่น ATR SPACE  โซน Floor Play  และโซนมุมทราย

 thaihealth

นางสาวประสพสุข โบราณมูล  ผู้จัดการฝ่ายคุ้มครองและพัฒนาเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) กล่าวถึงความหมายของการเล่นอิสระว่าเป็นการเล่นที่เด็กได้ออกแบบเอง ได้คิดค้นวิธีเล่นกับสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัว  และการเล่นเป็นพื้นฐานชีวิตของเด็ก เด็กจะมีความสุขเมื่อได้เล่น จึงเป็นการเปิดทางให้เด็กได้พัฒนาตนเองในทุกๆด้าน  ผู้ปกครองจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นอย่างอิสระ

 thaihealth

ด้านนางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) กล่าวว่า การเล่นเป็นสิ่งสำคัญไม่เฉพาะกับเด็กที่รวมถึงผู้ใหญ่ด้วยและการเล่นสามารถเปลี่ยนโลกได้ เพราะการเล่นสอนให้เด็กรู้จักการอยู่ร่วมกัน รู้จักจัดการเมื่อเกิดความขัดแย้ง หลายประเทศจึงเรียกร้องให้เด็กมีโอกาสได้เล่นอย่างอิสระ มากกว่าการเรียนการแข่งขันกัน

 “ เครือข่ายที่ทำการเล่นไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทย แต่มีในประเทศอื่นด้วย  เวลาไปสัมมนาเรื่องการเล่นระดับสากล จะเป็นการรวบรวมคนหลายอาชีพ อย่างนักวางแผน นักเศรษฐศาสตร์ นักคิด นักปกครอง  โดยคนเหล่านี้ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าเด็กได้เล่น เด็กจะรู้จักการอยู่ร่วมกัน หากเกิดความขัดแย้งต้องทำอย่างไร รู้จักการแก้ไขปัญหา  การเล่นจะทำให้เด็กได้รู้จักตัวตนที่แท้จริง  ฉะนั้นนักคิดหลายประเทศจึงยืนยันว่า ถ้าเด็กได้เล่นมากขึ้น โลกจะมีสันติภาพ ” ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนกล่าว

 thaihealth

นางทิชา  ณ นคร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวถึงการสนับสนุนการขับเคลื่อนในครั้งนี้ว่า “ สสส.ในฐานะที่เป็นองค์กรสุขภาวะ ในสำนักที่ 4 เราทำเกี่ยวกับเรื่อง เด็ก เยาวชน และครอบครัว จึงเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ ยิ่งในยุคที่สื่อดิจิทัลล้ำหน้าในขณะที่การเล่นของเด็กกำลังจะหายไป  ถ้าไม่มีใครสักกลุ่มทำหน้าที่เป็นกำแพงเหล็ก  การเล่นอย่างอิสระเล่นอย่างธรรมชาติจะถูกลดคุณค่า ความสำคัญและจะหายไป ทั้งที่การเล่นเป็นคุณของมนุษยชาติ เราไม่อาจเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคนภาพได้ โดยที่เราไม่มีโอกาสได้เล่นอย่างอิสระ”

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สสส.เสริมว่า พ่อแม่เป็นพลังสำคัญที่จะชวนลูกเล่น พ่อแม่หลายคนก็มีข้อจำกัด ดั้งนั้นต้องมีคนกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่เป็นลมใต้ปีกให้กลุ่มพ่อแม่  ทุกห่วงโซ่หากทำหน้าที่ร่วมกันเช่นนี้ไปเรื่อยๆ โอกาสที่จะปกป้องเด็กๆ ให้มีทุนชีวิตเรื่องการเล่นจะดำเนินต่อไปไม่ว่าสื่อดิจิทัลจะก้าวล้ำไปขนาดไหน การที่มีเครือข่ายลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้โดยมีสสส.เป็นผู้สนับสนุน เป็นการทำภาระกิจกที่สมบูรณ์ที่สุดในยุคที่สื่อดิจิทัลเข้ามาคุกคามชีวิตเด็กๆ

ปัจจุบันเรื่องการเล่นในประเทศไทยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบหลายอย่าง เช่น 1.ขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นเพื่อสร้างสุขภาวะเด็ก ของครอบครัว และคนในสังคม 2. ขาดการออกแบบพื้นที่เล่นหรือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก  3.ขาดการจัดการดูแล เรื่องการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กอย่างมีส่วนร่วม 4.ขาดพลังการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสิทธิการเล่นของเด็ก  5.ขาดกลไกผู้ดูแลการเล่น ที่จะเป็นพลัง และเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบาย

 thaihealth

 thaihealth

 thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม