กำหนดการ การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ประเทศไทย ครั้งที่ 7

โดย
| |
อ่าน : 226
กำหนดการ 
การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ประเทศไทย ครั้งที่ 7 
7th Thailand Bike and Walk Forum ; Think Globally, Bike – Walk Locally 

ส่งเสริมเดิน ปั่น เพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดภาวะเนือยนิ่ง ระดับท้องถิ่น สร้างสุขภาพดีให้เมืองให้โลก
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 08:30-16:00 น. 
ณ ชั้น 7 - 8 อาคารเคเอกซ์ (Knowledge Exchange for Innovation Center) กรุงเทพมหานคร
 
08:30 - 09:30 น.     ลงทะเบียน / รับของที่ระลึกเพื่อเข้าร่วมการประชุมฯ /
ศึกษารายละเอียดของการประชุมฯ ตลอดวันจากบอร์ด “ตารางกำหนดการ-สถานที่” หรือสอบถามรายละเอียดเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ /ชมวิดีโอแนะนำกลุ่มย่อย Think Globally , Bike –Walk Locally  โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็น ดังนี้  
1. ตัวอย่างการดำเนินงานที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชน- เมือง เกิดความต้องการอยากเดิน อยากปั่น (Active Societies) 
2. ตัวอย่างการดำเนินงานที่ทำให้เกิดการปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดล้อมและอื่นๆด้านกายภาพ เอื้อให้เกิดการเดินและการใช้จักรยานในชุมชน-เมือง เพิ่มกิจกรรมทางกาย (Active Environment)
3. ตัวอย่างการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้เกิดความต้องการของคนในชุมชน เมือง เลือกการเดินและหรือใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (Active People) 
4. ตัวอย่างการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ ส่งเสริมให้เกิดเป็นระบบสนับสนุนการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (Active System) 
09:30 - 10:15 น.     นำเสนอประเด็นสำคัญของการประชุม ฯ : สถานการณ์ PA โลก แนวโน้ม PA ไทย
เมื่อเดินจักรยาน คือคำตอบ ...
โดย นพ.ไพโรจน์  เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.
และ ดร.ประพัทธ์พงษ์  อุปลา กรรมการ มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย 
10:15 - 10:45 น.     พักเบรก/รับประทานอาหารว่าง (บริการตนเอง) 
10:45 - 12:00 น.     ช่วงเวลาของการนำเสนอผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ประเด็นหลัก 
Group 1 : Active Societies การมุ่งสร้างบรรทัดฐานและทัศนคติเชิงบวกต่อการมีกิจกรรมทางกายด้วยการเดินและการใช้จักรยานในสังคมด้วยความรู้และความเข้าใจ
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ปุณยนุช รุธิรโก 
• การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ผศ.ดร.ปุณยนุช รุธิรโก)
• การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน กรณีศึกษา ซอยงามดูพลี สำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร  (อ.สุวิมล เจียรธราวานิช) 
• การออกแบบชุมชนจักรยาน นวัตกรรมอย่างง่ายส่งเสริมการเดินทางเพื่อความยั่งยืน (นายอารดินทร์ รัตนภู) และผู้แทนจากชุมชนจักรยานตัวอย่าง  
Group 2 :  Active Environments การจัดการกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเดินและการใช้จักรยาน เพิ่ม PA ด้วยความเท่าเทียมต่อคนทุกคน และทุกเพศทุกวัยในสังคม  
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.พลเดช  เชาวรัตน์
• การปรับปรุงทางเดินเท้าในชุมชน (กรณีศึกษา ซอยพุทธบูชา 44) (รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์) 
• การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการใช้จักรยานปันกันใช้ กรณีศึกษาอาคารสำนักงานให้เช่า (นส.สรัสวดี โรจนกุศล) 
• การส่งเสริมการใช้จักรยานเพิ่มกิจกรรมทางกาย เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ดร.อมร บุญต่อ) 
• การส่งเสริมการสร้างเมืองชุมชนที่เป็นมิตรต่อการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พื้นที่ศึกษา: ชุมชนสุขสบายใจ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  (ผศ.ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  )
Group 3 : Active People การสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางกายในทุกช่วงวัยของชีวิต ตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทำงาน ชุมชน สถานทีท่องเที่ยว
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.สหัทยา วิเศษ  
• การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน) 
• การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน (บินไป ปั่นไป) : กรณีศึกษาการออกแบบการเดินทางเชื่อมต่อท่าอากาศยานน่านนคร และชุมชน (นายพงศ์วิสิฐ คำยันต์)  
• การเสริมสร้างการเดินและการใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา (ผศ.ดร.สหัทยา วิเศษ) 
Group 4 : Active Systems นโยบาย งบประมาณ มาตรการของภาครัฐส่วนกลาง และท้องถิ่น ที่สนับสนุนให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย ด้วยการเดิน และจักรยาน
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ภคพร  วัฒนดำรงค์ 
• การศึกษาปัจจัยความสำเร็จเชิงระบบ เพื่อส่งเสริมเมือง ชุมชน ที่เป็นมิตรต่อการเดินทาง : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองระนอง (นายพรเทพ ดิษยบุตร) 
• การศึกษาปัจจัยความสำเร็จเชิงระบบ เพื่อส่งเสริมเมือง ชุมชน ที่เป็นมิตรต่อการเดินทาง : กรณีศึกษา 11 อปท. จังหวัดพิจิตร (ผศ.ดร.ภคพร วัฒนดำรงค์)
• การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมือง–ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก (ผศ.ดร.ภคพร วัฒนดำรงค์)
• การตรวจสอบปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันและกระบวนการเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหา: กรณีศึกษาตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา) (ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์)  
• แนวทางการพัฒนาเส้นทางจักรยานรูปแบบใหม่ในเทศบาลนครตรัง (อาจารย์สรศักดิ์ ชิตชลธาร) 
12:30 - 13:30 น.     พัก รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณชั้น 9 (บริการตนเอง) 
13:30 - 14:00 น.     นำเสนอประเด็นสรุป และข้อเสนอแนะจากแต่ละห้องย่อย ณ เวทีกลาง
14:00 - 14:45 น.     เข้าสู่ช่วงแสดงทัศคติของผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ร่วมถกประเด็น โดยผู้แทนจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (อยู่ระหว่างประสานงาน) 
(1) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)   
(2) ผู้แทนจากเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนตำบล   
(3) ผู้แทนนักวิชาการ จากสถาบันการศึกษา  
(4) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ หรือผู้สนับสนุนทุน   
รศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์  อุปลา  ผู้ดำเนินรายการ 
14:45 - 15:15 น.     เปิดเวทีแลกเปลี่ยน ซักถาม แสดงความคิดเห็น จากผู้เข้าร่วมประชุม 
15:15 - 15:20 น.     สรุปประเด็น ข้อเสนอแนะ ข้อตกลงร่วมของที่ประชุม ฯ และแผนงานที่ต้องดำเนินการในปีต่อไป  
15:20 - 15:30 น.     ผู้แทนองค์กรเจ้าภาพร่วม ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที 
15:30 - 16:00 น.     รับประทานอาหารว่าง/ผู้แทนองค์กรให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน/เดินทางกลับ
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม