รพ.นพรัตนฯ ชูคลินิกราชพฤกษ์สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

| |
อ่าน : 1,025

ที่มา : กรมการแพทย์

รพ.นพรัตนฯ ชูคลินิกราชพฤกษ์สูงวัยใส่ใจสุขภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ได้เปิดคลินิกราชพฤกษ์สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อรองรับผู้ป่วยสูงอายุ ปัจจุบัน การดูแลผู้ป่วยสูงอายุ มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จึงจัดบริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่เป็นการร่วมมือประสานและเสริมกันในหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อดูแลผู้ป่วยสูงอายุพร้อมๆกัน ก่อให้เกิดการบริการที่รวดเร็ว ทันการมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการดูแลตลอดจนการประสานความเข้าใจกับผู้ดูแล ญาติและครอบครัว                                                                                 

นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2553 มีประชากรผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 5.4 ของประชากรทั้งหมด ปี พ.ศ. 2557 มีผู้สูงอายุจำนวน 10,014,705 คน คิดเป็นร้อยละ 15.54 ในขณะที่ปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 10,666,803 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.06 จากจำนวนประชากรทั้งหมดเกือบ 67 ล้านคน เนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความเจริญและความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทำให้ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยพัฒนาทั้งในส่วนของบุคลากร และระบบการดูแลสุขภาพในสถานบริการเพื่อเสริมสร้างหลักประกันสุขภาพผู้สูงอายุให้สอดรับกับสังคมผู้สูงอายุ

นายแพทย์สมบูรณ์  ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความสำคัญดังกล่าวโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จึงจัดตั้งคลินิกราชพฤกษ์สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุ แบบองค์รวม (Comprehensive Geriatric Assessment) โดยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล  เริ่มจากการคัดกรองผู้ป่วยทางกาย เช่น คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย คัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็น ประเมินความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน ประเมินสมรรถภาพสมอง คัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เป็นต้น พร้อมให้คำปรึกษา ปัญหาสุขภาพที่ไม่จำเพาะเจาะจงกับระบบอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งทั้งยังเป็นภาวะที่ซับซ้อนและมักเกิดจากหลายพยาธิสภาพ ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุที่มาด้วยกลุ่มอาการสูงอายุ อย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะของผู้สูงอายุที่แตกต่างจากวัยอื่น ที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ภาวะหกล้ม ภาวะเปราะบางและภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย กลุ่มอาการที่เกิดจากการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว ภาวะซึมสับสนเฉียบพลันและภาวะสมองเสื่อม โรคที่เกิดจากการปฏิบัติทางการแพทย์ ภาวะนอนไม่หลับ ภาวะขาดสารอาหาร และภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลครบทุกมิติสุขภาพ  ส่งผลให้ผู้สูงอายุฟื้นคืนสภาพได้รวดเร็วขึ้นและนำผู้สูงอายุกลับสู่สังคมได้อีกครั้ง สามารถมาติดต่อได้ที่คลินิกราชพฤกษ์สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี หรือสอบถามได้ที่สายด่วน 02-548-1000 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม