หนุนสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อทุกคนในเมือง

| |
อ่าน : 880

ที่มา :  ข่าวสด

ภาพประกอบจาก www.7-11starnews1.com/18488

หนุนสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อทุกคนในเมือง thaihealth

"มีหลายงานวิจัยบอกว่า การอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่สีเขียว จะทำให้คนมีความสุข ลดอาการซึมเศร้า และส่งผลให้อัตราการเกิดอาชญากรรมลดลงกว่า 50% ซึ่งการดำเนินงานในแต่ละเมืองล้วนมีลักษณะเฉพาะในการทำให้กลายเป็นเมืองสีเขียว แต่สิ่งสำคัญคือความร่วมมือให้เกิดขึ้นได้จริงของทุกฝ่าย" ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 5  กล่าวในเวทีวิชาการ Green City "Thailand Social Expo 2019" ภายใต้แนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน - Partnership for Sustainability" โดยจัดขึ้นเพื่อนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆ การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งในเมืองและชนบท การจัดการสิ่งแวดล้อม เมืองสีเขียว ฯลฯ

ดร.นพ.ไพโรจน์ ให้ข้อมูลว่า Green city หรือ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง เมืองที่ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีประชากรที่ตระหนักถึงระบบนิเวศ และดำเนินชีวิตบนแนวคิดของความยั่งยืน เพื่อลดการพึ่งพาการใช้ทรัพยากร ทั้งพลังงาน อาหารและน้ำ รวมไปถึงเพื่อลดการปลดปล่อยของเสียในระบบนิเวศทั้งในรูปของความร้อนและมลพิษต่างๆ

สำหรับการทำงานของ สสส. ได้ดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพในทุกมิติ โดยเรื่องของสิ่งแวดล้อมถือเป็นองค์ประกอบในการสร้างสุขภาพที่ดี ซึ่งที่ผ่านมา สสส. พยายามสนับสนุนให้เกิดพื้นที่โมเดล เพื่อเป็นต้นแบบ สู่พื้นที่อื่นๆ เช่น พื้นที่ใต้ทางด่วนเพลินจิตที่ถูกปล่อยทิ้ง ว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ ได้มีการพัฒนาเป็นลานกีฬาและแปลงเกษตร รวมถึงเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน และได้ร่วมพัฒนาชุมชนตลาดน้อยพื้นที่สายวัฒนธรรมไทย-จีนเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เกิดการพัฒนาเป็นพื้นที่สุขภาวะ น่าอยู่ น่าเดิน สร้างมูลค่าให้น่าสนใจ แต่ยังคงบรรยากาศดั้งเดิมโดยเชื่อมวัฒนธรรมของชุมชนกับเมืองเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่โพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่จัดชมรมเชื่อมโยงกิจกรรมปั่นจักรยานในชุมชนเป็นเมืองแห่งสุขภาวะ และอีกพื้นที่เด่น คือ ชุมชนภาษีเจริญ ที่ได้ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา ข้อจำกัดเชิงพื้นที่ของความเป็นเมือง ให้กลับกลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาพ

ดร.นพ.ไพโรจน์ ย้ำอีกว่า การออกกำลังที่น้อยลงของคนไทย ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยกาย โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs การสนับสนุนให้เกิดพื้นที่สีเขียวที่สามารถเดิน หรือออกกำลังกายจะช่วยปรับพฤติกรรมเสี่ยงให้ลดลงได้ ซึ่งการจะเปลี่ยนให้กลายเป็นเมืองสีเขียวนั้น จำเป็นต้องได้รับการวางแผน นโยบาย และการดำเนินการจากภาครัฐ รวมถึงความร่วมมือจากภาคเอกชนและชาวเมืองทุกคนจึงจะสำเร็จได้

ด้าน นางชนิสรา ละอองดี ผู้แทนเครือข่ายชุมชนเมืองภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เล่าว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่ของชุมชนเมือง คือ ความต่างด้านความคิด และความร่วมมือกันทำสิ่งต่างๆ ค่อนข้างน้อยกว่าชุมชนนอกเมือง ปัญหาจะถูกแก้ไขไปทีละเรื่องโดยไม่มีการพัฒนาหรือเตรียมพร้อม จนเมื่อเกิดผลกระทบน้ำท่วมในปี 2554 เกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชน ขาดแคลนอาหารเนื่องจากที่อยู่อาศัยถูกล้อมไปด้วยน้ำ จนเมื่อน้ำเริ่มลดลงจึงเกิดการประชุมพูดคุยกัน นอกจากนี้ สสส. หน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนแนวทางปรับปรุงพื้นที่ให้ กลายเป็นพื้นที่สุขภาวะ (Healthy Space) ทั้งด้าน การออกกำลังกาย ด้านอาหารและการปรับภูมิทัศน์ การจัดการขยะ โดยปัจจุบันเขตภาษีเจริญได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สุขภาวะแล้วกว่า 12,204 ตารางวา

นางชนิสรา กล่าวว่า หนึ่งในความโดดเด่น ของชุมชนภาษีเจริญ คือ การส่งเสริมให้เกิดการ ปลูกผักอินทรีย์จนเกิดระบบเศรฐกิจในชุมชน และ เป็นพื้นที่สีเขียวในเมืองที่เป็นต้นแบบให้กับหลายพื้นที่ ขณะเดียวกันเรายังคงทำงานอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดการขยะ และการสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน เพื่อให้พื้นที่ภาษีเจริญเป็นพื้นที่สุขภาวะที่ยั่งยืน

การพัฒนาพื้นที่สีเขียวเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรให้การสนับสนุน แม้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเป็นไปได้จริง ท้ายที่สุดแล้ว ประโยชน์จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพชีวิตของประชาชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม