ขยายเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส "เราสู้โมเดล"

| |
อ่าน : 2,101

ที่มา : แฟนเพจเฟซบุ๊กมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย World Vision Foundation of Thailand

ภาพประกอบจากแฟนเพจเฟซบุ๊กมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย World Vision Foundation of Thailand

ขยายเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส "เราสู้โมเดล" และชุมชน ภายใต้โครงการแหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสวิถีชีวิตสุขภาวะในโรงเรียนและชุมชนอย่างครบวงจร

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ประธานมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และตัวแทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายวิโรจน์ เหลือหลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยแก้มใสในพื้นที่ อ.โนนดินแดง และ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส "เราสู้โมเดล" และชุมชน ภายใต้โครงการแหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสวิถีชีวิตสุขภาวะในโรงเรียนและชุมชนอย่างครบวงจร

ขยายเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสฯ ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ในฐานะศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างปี พ.ศ.2558-2561

ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนในพื้นที่ อ.โนนดินแดง อ.ละหานทราย และข้างเคียง จำนวน 14 โรงเรียน 4 ชุมชน และ 11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการเกษตรปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน สนับสนุนวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัย การเฝ้าระวังโภชนาการนักเรียน การบริหารอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch

ขยายเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส

ด้วยการสนับสนุนจาก สสส. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จนทำให้กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสฯ โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ เป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาอย่างยั่งยืน "เราสู้โมเดล" ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพองค์รวมของเด็กวัยเรียนให้มีสุขภาพดี มีภาวะการเจริญเติบโตสมวัย สูงดี สมส่วน ด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการแบบการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน ในการทำหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน โดยมีโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสแม่ข่ายในการประสานความร่วมมือ ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม