คณะสงฆ์ลำพูนต้นแบบ พระอสว.

| |
อ่าน : 559

ที่มา :  ข่าวสด

คณะสงฆ์ลำพูนต้นแบบ พระอสว.  thaihealth

แฟ้มภาพ

คณะสงฆ์ลำพูนต้นแบบ พระอสว.  เน้นให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ ทั้งยังมีการทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

พระเทพรัตนนายก (จำรัส ทัตตสิริ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย และเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า คณะสงฆ์จังหวัดลำพูนได้รับการรับรองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้เป็นต้นแบบของการดำเนินงานพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) โดยคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนมีการดำเนินงานพระ อสว.มาอย่างต่อเนื่อง มีพระคิลานุปฏฐากเป็นแกนหลักในการดำเนินงานของพระอสว.เน้นให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ ทั้งยังมีการทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยร่วมกับ อสม.ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงตามหมู่บ้านต่างๆ

เจ้าคณะจังหวัดลำพูน กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางในการดำเนินนั้นคณะสงฆ์จ.ลำพูน กำหนดไว้ว่าจะต้องปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามหลักธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ พ.ศ.2560 ส่งเสริมพระ อสว.ให้สามารถดูแล และช่วยอุปัฏฐากพระภิกษุสามเณรตามหลักพระธรรมวินัย ชุมชนและสังคมเกิดความตระหนักรู้ข้อปฏิบัติในการดูแลสุขภาพพระภิกษุสามเณร ให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ขณะเดียวกันพระภิกษุสามเณรมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพของคนในชุมชน และมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังได้รับการอนุเคราะห์จากหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ในเรื่องทุนทรัพย์เพื่อ จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของพระ อสว. และพระคิลานุปฏฐากด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม