(ร่าง) กำหนดการ ประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562

โดย
| |
อ่าน : 355
(ร่าง) กำหนดการ
ประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
ณ ห้องปริ๊นบอลรูม 1 - 2 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
 
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00 - 11.00 น.     เวทีเสวนา เรื่อง We “DID” it
โดย
• นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา
• ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
• ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
• คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนันสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สสส.)
• คุณนภ พรชานิ ผู้ก่อตั้งบริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จากัด (LIFEiS) วิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprise)
• นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ดำเนินรายการ โดย วิทยากรเอกชน
11.00 - 12.00 น.     การนำเสนอประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจาปี 2562
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.     การอภิปรายข้อเสนอตามประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจาปี 2562
โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็นที่ 1 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data)
ประเด็นที่ 3 การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการ ทางานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ
ประเด็นที่ 4 การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป
ประเด็นที่ 5 การสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ
15.00 - 16.15 น.     พิธีปิดและรับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายตามประเด็นสมัชชา
เครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจาปี 2562
- กล่าวรายงาน
โดย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- รับมอบข้อมติตามประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจาปี 2562
มอบโดย
• นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
• นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
• นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
• นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
• นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)
• นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
• นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย
และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รับมอบโดย
• นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- พิธีปิดและมอบนโยบายด้านการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ
โดย นายจุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
- เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ
16.15 - 16.30 น.     ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
16.30 น.                   ปิดการประชุม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม