ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย

| |
อ่าน : 1,265

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์

ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย thaihealth

สอศ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย"

วันที่ 14 ส.ค. 62 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการ พร้อมด้วยทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ประกอบพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย" ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับมูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

โดย นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการ กล่าวถึงการสนับสนุนความร่วมมือว่า โครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนปั่นจักรยานผ่านการสร้างกระแสการใช้จักรยานเพื่อสุขภาพและสุขภาวะในพื้นที่ทั่วประเทศ และเพื่อให้การสนับสนุนโครงการมีความยั่งยืนจึงได้จัดตั้งศูนย์รักล้อประจำสถานศึกษาในสังกัด สอศ. เพื่อให้บริการด้านการซ่อมบำรุงจักรยานแก่ประชาชนและส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะในด้านต่าง ๆ โดยเข้ามามีส่วนร่วมสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการศูนย์รักล้อในสถานศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 23 แห่ง ซึ่งจัดตั้งศูนย์รักล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 16 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งศูนย์รักล้ออีกจำนวน 7 แห่ง รวมถึงการส่งเสริมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้นการได้ร่วมมือโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทยจึงมีความสำคัญยิ่งในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านวิชาชีพและให้ครู นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตรงที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายินดีที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกัน

ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย thaihealth

ด้าน ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย กล่าวถึงความเป็นมาโครงการฯ และวัตถุประสงค์ของโครงการจักรยานสร้างสุขประเทศไทยว่า เพื่อให้บริการด้านการซ่อมบำรุงจักรยานแก่ประชาชนและส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ การก่อตั้งชมรมเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย (HAPPY BIKE NETWORK THAILAND) ซึ่งรับผิดชอบโดยสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค และสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพเพราะการปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ทั้งในกลุ่มของผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กลุ่มผู้รักสุขภาพ นักอนุรักษ์ รวมไปถึงการประยุกต์จักรยานให้เป็นอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งมีจุดหมายให้สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศเป็นตัวเชื่อมในการดำเนินโครงการให้ประสบผลอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งดำเนินการจัดตั้งศูนย์รักล้อเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่นักเรียนนักศึกษาสายอาชีวศึกษาอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม