ปิดฉากสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14

| |
อ่าน : 3,060

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพโดย สสส.

ปิดฉากสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 thaihealth

ปิดฉากสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” ศวปถ.-ภาคีฯ ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายอุดช่องโหว่ความปลอดภัยทางถนน มอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ต้องมีเบรก ABS หนุนแยกใบขับขี่บิ๊กไบค์จากรถปกติ พร้อมเสนอเพิ่มโทษผู้ขับขี่ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย

​วันที่ 8 ส.ค. 62 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธาน พิธีปิดการสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 7-8 ส.ค. 62 จัดโดย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนกว่า 30 องค์กร

ปิดฉากสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 thaihealth

​นายชยพล กล่าวว่า ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนถือเป็นเรื่องที่ “ป้องกันและลดความสูญเสียลงได้” รัฐบาลจึงได้กำหนดเป็นวาระสำคัญและตั้งเป้าหมายที่จะลดผู้เสียชีวิตลงครึ่งหนึ่ง โดยนำกรอบ 5 เสาหลักขององค์การสหประชาชาติ และเป้าหมาย 12 ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน มาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงาน โดยเน้นการสร้างกลไกการจัดการทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ทำงาน “ต่อเนื่องตลอดทั้งปี” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตำบลปลอดภัย โดยมีกลไกศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและท้องถิ่นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เป็น “กลไกหลัก” ในการขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ให้สามารถจัดการความเสี่ยงและปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ปิดฉากสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 thaihealth

​ด้าน นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการ ศวปถ. กล่าวว่า ตลอดทั้ง 2 วัน มีผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 2,000 คน ส่วนใหญ่เป็นคนทำงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากทั่วประเทศ โดยได้ข้อเสนอเชิงนโยบายหลัก ๆ ดังนี้ 1) กลไกการจัดการระดับพื้นที่ เสนอให้ ศปถ. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานตั้งแต่ระดับท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด และรัฐบาลควรจัดทำตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงานอุบัติเหตุด้วยกัน เพื่อการกำกับติดตาม 2) ถนนปลอดภัย เร่งผลักดันให้ถนนทุกสายผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ระดับ 3 ดาวขึ้นไป เพื่อความปลอดภัยของคนเดินเท้า ผู้ใช้รถจักรยาน และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (VRUs) พร้อมเสนอให้กระทรวงคมนาคม และอปท. สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานทางถนนที่ดีเพื่อรองรับความผิดพลาดของมนุษย์ 3) รถรับส่งนักเรียนปลอดภัย เสนอให้ขนส่งจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สนับสนุนการตรวจสภาพรถและออกใบอนุญาตฯ รถรับส่งนักเรียน รวมถึงส่งเสริมองค์ความรู้และสมรรถนะด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ 4) จักรยานยนต์ เสนอให้รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ต้องมีระบบเบรก ABS และพัฒนาระบบออกใบอนุญาตขับขี่ โดยแยกประเภทจักรยานยนต์ในกลุ่ม cc สูง (big bike) และให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทพัฒนาเลน สะพานลอย และทางลอด สำหรับจักรยานยนต์ 5) การบังคับใช้กฎหมาย เสนอให้ท้องถิ่นเข้ามีบทบาทร่วมบังคับใช้กฎหมาย ควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงพื้นฐาน เช่น การไม่สวมหมวกกันน็อก เสนอให้ควบคุมความเร็วรถทุกชนิดในเขตชุมชน เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย ตลอดจนสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม