ร่วมสานความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อตนเองและสังคมให้น่าอยู่

โดย
| |
อ่าน : 1,286

          ความสัมพันธ์ที่ดีคือสายใยที่ถักทอเป็นฐานรากที่ช่วยให้สังคมมีความสุข เกิดความเข้มแข็งที่ยั่งยืน ความสัมพันธ์นั้นมีหลายระดับ ซึ่งทุกคนสามารถมีส่วนร่วมสร้างขึ้นมาได้ 
          ความสัมพันธ์ในครอบครัว องค์กร และชุมชนคือองค์ประกอบสำคัญของการสร้างเสริมความสุข
          ว่าจะเป็นครอบครัวเล็ก ๆ หรือชุมชนขนาดใหญ่ ความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างความสุขร่วมกัน และการถักทอสายใยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนั้นเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคน 


          ความสัมพันธ์ในครอบครัวกับพัฒนาการลูก

          พัฒนาการที่ดีของลูกเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูก เพราะการเลี้ยงลูกให้ประสบผลนั้นเริ่มต้นจากต้นทุนที่ทุกบ้านมีเท่าเทียมกัน นั่นคือ ความรัก ความเข้าใจ และความเอาใจใส่ที่ดี รวมถึงใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
          ยิ่งเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย (0-5 ปี) ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า เด็กปฐมวัยประมาณ 30% หรือราว 1 ใน 3 ของเด็กในประเทศมีพัฒนาการล่าช้า โดยมีเด็กพัฒนาการทางภาษาล่าช้าถึง 20% ตามด้วยพัฒนาการทางปฏิภาณไหวพริบและการเข้าสังคมอีก 5% ซึ่งพัฒนาการเหล่านี้การเลี้ยงดูและความสัมพันธ์ในครอบครัวมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 
          ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจึงเป็นพื้นฐานในการสร้างอนาคตที่ดีของลูก

          วิธีง่ายๆที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกและช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูก  
          1.เล่นกับลูก ชวนลูกเล่นกิจกรรมที่ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 6 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) นอกจากที่ลูกจะมีความสุขที่ได้เล่นกับพ่อแม่ และสนุกจากกิจกรรมการเล่นแล้ว ยังมีประโยชน์อีกมากมายที่จะได้รับไม่ว่าจะเป็นช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายจากการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ได้ฝึกทักษะและเรียนรู้ระหว่างการเล่นพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ ความคิดรวบยอดและอีกหลายอย่างเกิดขึ้นได้จากการเล่นนี่เอง
          2.อ่านกับลูก การอ่านคือการเปิดโลกความสุข และโลกการเรียนรู้ไม่รู้จบ รวมทั้งได้ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
          3.ชวนลูกคุย ช่วยพัฒนาลูกดังนี้ ช่วยลูกพัฒนาทักษะทางภาษา ช่วยกระตุ้นสมอง ช่วยเพิ่มความรู้ ช่วยให้ลูกเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น ช่วยพัฒนาการสื่อสารของลูก
          4.ชวนลูกทำ ให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ช่วยสร้างสุขนิสัยที่ดี รู้จักวางแผน มีความคิดที่เป็นระบบ และฝึกความรับผิดชอบ 
          5.พาลูกเที่ยว ช่วยพัฒนาลูก จากเปิดโลกของลูก ช่วยให้ลูกได้เจอคนที่หลากหลาย ได้ใช้เวลาร่วมกัน ช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ

          สนใจข้อมูลที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นได้ที่ 
          www.khunlook.com
          Facebook: สิ่งเล็กๆที่สร้างลูก

          ความสัมพันธ์ในองค์กร
          ผู้คนทั่วไปเคยชินกับการวัดความสำเร็จขององค์กรจากตัวเลขผลประกอบการ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วตัวเลขผลประกอบการไม่ได้เป็นเป้าหมายทางธุรกิจ แต่เป็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหากดำเนินธุรกิจด้วยแนวที่ถูกต้อง และแนวทางหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรก็คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นสุขให้กับคนในองค์กร เพราะเมื่อทุกคนในองค์กรมีความสุขย่อมตามมาด้วยผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และต่อยอดสู่ความสำเร็จทางตัวเลขประกอบการได้ในที่สุด

          ความสัมพันธ์ภายในองค์กรนั้นสามารถเกิดขึ้นได้โดยอาศัยแนวคิด Happy Workplace  8 ประการ ที่เน้นสร้างความสุขแบบยั่งยืน
          1. Happy Body (สุขภาพดี) เมื่อคนในองค์กรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ดี พร้อมที่จะรับมือกับทุกปัญหาที่เข้ามา 
          2. Happy Heart (น้ำใจงาม) คนในองค์กรต่างมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน เนื่องจากมีความเชื่อว่า ความสุขแท้จริงคือการเป็นผู้ให้ 
          3. Happy Society (สังคมดี) สังคมดีเกิดขึ้นจากความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อกัน มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี เพราะเมื่อผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานทำให้ผู้อยู่อาศัย มีความรัก ความปรองดอง สามัคคีกัน ต่อกัน พร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
          4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) คนในองค์กรควรรู้จักการผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ เพราะเชื่อว่า การที่คนทำงานไม่รู้จักแสวงความผ่อนคลายให้กับตนเองจะทำให้ร่างกายและจิตใจเกิดความเครียด ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การทำงาน 
          5. Happy Brain (หาความรู้) คนในองค์กรหมั่นศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา นำไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน เกิดเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ช่วยให้องค์กรพัฒนายิ่งขึ้นด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ 
          6. Happy Soul (ทางสงบ) คนในองค์กรมีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนาช่วยให้ทุกคนดำเนินชีวิตไปในเส้นทางที่ดี ทำให้ทุกคนมีสติ มีสมาธิในการทำงาน สามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้ 
          7. Happy Money (ปลอดหนี้) คนในองค์กรรู้จักเก็บรู้จักใช้เงิน ไม่เป็นหนี้ ปลูกฝังนิสัยอดออม ประหยัด ไม่สุรุ่ยสุร่าย ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
          8. Happy Family (ครอบครัวดี) คนในองค์กรมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพื่อนำไปเป็นหลักการใช้ชีวิต รู้จักความรัก ความเชื่อมั่น และศรัทธาในความดีงาม 
          สนใจวิธีสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรเพิ่มเติมอ่านต่อที่นี่
          https://www.happy8workplace.com 

          ความสัมพันธ์ในชุมชน เริ่มต้นได้ ตรงนี้มีวิธี
          สูตรการสร้างชุมชนสุขภาวะดี 

          1.ดูแลพื้นที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัย 
          2.สร้างเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน
          3.ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่สมาชิกในชุมชน
          4.ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว และชุมชน
          5.ป้องกันชุมชนจากเหล้า สิ่งเสพติด และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ 

 

  • คู่มือ 8 เรื่องใกล้ตัว - คู่มือ 8 เรื่องใกล้ตัว
  • คู่มือ 108 วิธี สร้างเสริมสุขภาพดี - คู่มือ 108 วิธี สร้างเสริมสุขภาพดี
  • คู่มือ 108 วิธี - คู่มือ 108 วิธี