สร้างพื้นฐานใจที่เข้มแข็งนำไปสู่ชีวิตที่ดีทุกด้าน

โดย
| |
อ่าน : 1,090

          สุขภาพจิตที่ดี คือ การที่เรารู้สึกดี และภูมิใจในตัวเอง (Self Esteem) เพราะเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ เราจะมีพลังในการทำสิ่งอื่น ๆ 
          จะรู้ได้อย่างไรว่า เรากำลังรู้สึกดีกับตัวเองอยู่หรือเปล่า ต่อไปนี้คือ คำถามง่ายๆ ที่เป็นวิธีหาคำตอบด้วยความรู้สึกเราเอง 
          1. หากรู้สึกสบาย ๆ เมื่ออยู่กับตัวเอง ไม่ต้องพึ่งพาความรู้สึกจากคนอื่นมากเกินไป
          2. หากยอมรับตัวเองได้เมื่อทำสิ่งผิดพลาด นำมาเป็นบทเรียน
          3. หากเราสามารถเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเอง
          ถ้ายังตอบได้ไม่ชัดว่า เรารู้สึกดีกับตัวเองหรือไม่ และต้องการเพิ่มความรู้สึกดีให้ตัวเองมากขึ้น มีองค์ประกอบสำคัญง่ายๆ ที่เราทำได้เลย 
          4 องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเพิ่มความรู้สึกดีให้กับตัวเอง
          1. ความสำเร็จ ถ้าคนเรารู้สึกดีกับตนเองจะรู้สึกชื่นชมกับความความสำเร็จของตนเองได้
          2. ความสัมพันธ์ คนที่รู้สึกดีกับตัวเองจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่เค้าห่วงใย
          3. ความดี คนที่รู้สึกดีกับตัวเองจะรู้สึกว่าตัวเองได้ทำสิ่งที่ดี
          4. ความหมาย คนที่รู้สึกดีกับตัวเองจะรู้สึกว่าตัวเองได้ทำสิ่งที่มีความหมาย
          แน่ใจแค่ไหนว่า ตัวเองมีความสุข

 

แบบประเมินความสุขคนไทย

          คำถามต่อไปนี้ จะเป็นคำถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 

ด้าน คำถาม ไม่
เลย
เล็ก
น้อย
มาก มาก
ที่สุด
ความรู้สึกที่ดี 1 ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต        
2 ท่านรู้สึกสบายใจ        
3 ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง        
ความรู้สึกไม่ดี 4 ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน        
5 ท่านรู้สึกผิดหวังในตนเอง        
6 ถ้ารู้สึกชีวิตมีแต่ความทุกข์        
สมรรถภาพของจิตใจ 7 ท่านสามารถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไขเมื่อมีปัญหา        
8 ท่านมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น        
9 ท่านมั่นใจที่จะเผชิญเหตุการณ์อะไรแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต        
คุณภาพของจิตใจ 10 ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์        
11 ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา        
12 ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส        
ปัจจัยสนับสนุน 13 ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว        
14 เมื่อท่านป่วยหนักเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลเป็นอย่างดี        
15 ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน        

แหล่งที่มา :
• อภิชัย มงคล และคณะ 2547. การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับใหม่ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 
• หนังสือ บัญญัติสุข 10 ประการ เขียนโดย นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 
การคำนวณคะแนนวิธีแรก 
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ข้อ 

1 2 3 7 8 9
10 11 12 13 14 15

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ข้อ 

4 5 6

เกณฑ์การให้คะแนน

คำตอบ คะแนน
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2
ไม่เลย 0 3
เล็กน้อย 1 2
มาก 2 1
มากที่สุด 3 0

การแปลผล  เมื่อรวมคะแนนทุกข้อ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้ 
35-45 คะแนน หมายถึงมีความสุขมาก
28-34 คะแนน หมายถึงมีความสุขปานกลาง 
27 คะแนนหรือน้อยกว่า หมายถึงมีความสุขน้อย 

          พื้นฐานสำคัญของจิตใจที่เป็นสุขคือการมองโลกในแง่ดี
          เรามักมองเห็นปัญหาที่ทำให้ทุกข์ใจ แต่มองข้ามสิ่งดี ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของตัวเองไป การฝึกมองโลกแง่ดี ช่วยให้เรามองปัญหาในอีกมุม มองเห็นโอกาสที่แฝงมากับปัญหา ค้นพบบทเรียนชีวิตที่จะช่วยให้เราเติบโตและเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น เราฝึกฝนได้ด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองในเวลาที่พบกับปัญหาต่าง ๆ ว่า “ปัญหานี้มีแง่ดีอะไรบ้าง
          การคิดทบทวนถึงเรื่องดี ๆ ในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่ก็มีความหมายได้ เพียงรู้จักมองหา เราจะพบว่า มีสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย ช่วยให้มีกำลังใจและมีความสุขไในชีวิตได้มากขึ้น ซึ่งเราสามารถฝึกฝนได้ด้วยการจัดเวลาคิดทบทวนเป็นประจำ โดยการตั้งคำถามกับตัวเองว่า “วันนี้หรือสัปดาห์นี้มีสิ่งดีๆ อะไรเกิดขึ้นบ้าง”


ทุกคนสามารถสัมผัสความสุขทางใจตามแต่เส้นทางที่ตนเองสนใจได้ที่ 
ความสุขประเทศไทย http://www.happinessisthailand.com
สายด่วนสุขภาพจิต 1323

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • คู่มือ 8 เรื่องใกล้ตัว - คู่มือ 8 เรื่องใกล้ตัว
  • คู่มือ 108 วิธี สร้างเสริมสุขภาพดี - คู่มือ 108 วิธี สร้างเสริมสุขภาพดี
  • คู่มือ 108 วิธี - คู่มือ 108 วิธี