พัฒนาศักยภาพนักบำบัดผู้ติดสุราด้วยโปรแกรมสติบำบัด

| |
อ่าน : 650

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

พัฒนาศักยภาพนักบำบัดผู้ติดสุราด้วยโปรแกรมสติบำบัด thaihealth

เครือข่ายงดเหล้า ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต และ สสส. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักบำบัดผู้ติดสุราด้วยโปรแกรมสติบำบัด (Mindfulness Based-Therapy and Counseling : MBTC) เพื่อบำบัดผู้ติดสุราที่ลงชื่องดเหล้าเข้าพรรษาในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคอีสาน

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมกรีน โฮเทล จังหวัดขอนแก่น เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ สสส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักบำบัดผู้ติดสุราด้วยโปรแกรม “สติบำบัด” หรือ Mindfulness Based-Therapy and Counseling (MBTC) แก่บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ต้นแบบ 5 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร และผู้นำเครือข่ายนักรณรงค์งดเหล้าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู และบึงกาฬ เพื่อพัฒนาวิทยากร “นักบำบัดผู้ติดสุรา” ในระดับพื้นฐาน และ Certified “นักบำบัดอิสระ” เพื่อนำความรู้ไปบำบัดผู้ติดสุรา เป้าหมายระยะแรกเป็นผู้ดื่มเหล้าที่ลงชื่องดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2562 เพื่อให้เกิดการลดละเลิกและสร้างบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิตในชุมชนในพื้นที่ภาคอีสานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร พร้อมด้วย ดร.โสรวรรณ อินทสิทธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และคณะ เป็นวิทยากร

จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาโดยใช้สติเป็นพื้นฐาน (Mindfulness Based-Therapy and Counseling : MBTC) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “สติบำบัด” เป็นการประยุกต์สมาธิและสติ ซึ่งเป็นวิธีการพื้นฐานในการพัฒนาจิตตามแนวพุทธศาสนา แต่นำมาใช้ในทางโลกเพื่อลดความทุกข์ หรือเพิ่มความสามารถในการปรับตัวของบุคคลที่มีความเครียดและความยากลำบากจากโรคทางกายและทางจิต รวมทั้งดูแลผู้ป่วยติดสุราด้วย ซึ่งหลักการของการบำบัดผู้ติดสุราด้วยโปรแกรมสติบำบัด จะใช้ “สติ” เป็นเครื่องมือหลักในการบำบัด 2 ลักษณะ คือ (1) การพัฒนาตนเองของผู้บำบัด ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อเจตคติและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บำบัด กับผู้รับการบำบัด และ (2) วิธีการบำบัด โดยหลักและวิธีการของสติบำบัดที่จะนำไปใช้รักษาผู้ติดสุรา ส่วนเนื้อหาสำคัญของหลักสูตรการฝึกทักษะหลักสำหรับนักสติบำบัด (Core Training Skills for MBTC Therapist) นั้น ประกอบด้วย การฝึกสมาธิ การฝึกสติ การฝึกการสื่อสาร/สติสื่อสาร และการใช้สติสื่อสารในการสนทนา เป็นเครื่องมือหลักในการกระตุ้นให้ผู้ติดสุรามี “สติ” จนสามารถเลิกเหล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม