กำหนดการ งานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยทำงานในสถานประกอบการ

โดย
| |
อ่าน : 415
กำหนดการ
งานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยทำงานในสถานประกอบการ

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดำ กรุงเทพมหานคร ห้อง SALON A ชั้น 2
 
08.30 - 08.50 น.     ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน /รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
08.50 - 09.00 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน
09.00 - 09.20 น.     ประธานในพิธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล มาถึงบริเวณงาน 
- กล่าวรายงานวัตถุประสงค์งานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยทางานในสถานประกอบการ
โดย นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- กล่าวเปิดงาน โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
09.20 - 10.30 น.     แถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
คนวัยทำงานในสถานประกอบการ โดย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน
นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
พลตารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายเฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
นายสุปรีดา อดุลยนนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
10.30 - 11.00 น.     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
และหน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลง เยี่ยมชมนิทรรศการและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
11.00 - 12.30 น.     เสวนาในหัวข้อ ความสาเร็จของการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของคนวัยทำงาน
ในสถานประกอบการ (From the past to the present) ระหว่างผู้แทนหน่วยงาน อันได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อานวยการสานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
12.30 - 13.30 น.     พักรับประทานอาหาร
13.30 - 16.30 น.     ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทางานในสถานประกอบการ
แบบบูรณาการของหน่วยงานส่วนกลางระดับนโยบายและกรอบการดาเนินงานระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม