กำหนดการ สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย

โดย
| |
อ่าน : 788
กำหนดการ
สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14
“เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย”
14th Thailand Road Safety Seminar “Play your part and share the road”

ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562
08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 - 09.05 น.     ห้อง Grand Hall 201-203
วีดิทัศน์เปิดงาน “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย”
09.05 - 09.10 น.     กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
09.10 - 09.30 น.     พิธีเปิด
• รับมอบข้อเสนอความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กและเยาวชน
• มอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards
• ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย นายกรัฐมนตรี
09.30 - 10.00 น.     ปาฐกถาพิเศษ “คมนาคม กับ วิถีแห่งระบบความปลอดภัย” MOT & Safe System Approach 
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
10.00 - 10.40 น.     ปาฐกถานา “มุ่งเสริมระบบความปลอดภัยทางถนนให้เข้มแข็ง”
• นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย Member of Leadership Council of the Global Network for Road Safety Legislators
• ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
• นายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี Director, Noncommunicable Diseases and Environmental Health , WHO Regional Office for South-East Asia Region
ผู้ดำเนินรายการ นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกองทุน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
10.40 - 11.10 น.     ปาฐกถาพิเศษ “วัฒนธรรม ความเสี่ยง และความปลอดภัยทางถนน”
โดย ดร.นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
11.10 - 12.30 น.     บรรยายพิเศษ “ก้าวใหม่ มอเตอร์ไซค์ ปลอดภัย”
• Mr.David Ward, President & CEO Global NCAP
• Mr.John Chatterton-Ross, Executive Secretary International Affairs of Fédération Internationale de Motocyclisme: FIM
ผู้ดำเนินรายการ ดร.เตือนใจ ฟูกูดะ สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย 12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และ เยี่ยมชมนิทรรศการ
13.30 - 17.00 น.     ห้อง MR 211-212 
Panel 1 The New VRU “สร้างภาพใหม่ให้คนเดิน ขี่ ได้ดีและปลอดภัย”
Re-Definition | Session 1 : (13.30 - 14.00 น.) บรรยาย “การสัญจรที่ปลอดภัย”
• นายชัยยุทธ โล่ธุวาชัย เพจ Bike in the City ปั่นรักษ์พิทักษ์เมือง
• รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Re-Thinking & Re-Prioritize | Session 2 : (14.00 - 15.30 น.)
Ted Talk “เราถูกทาให้เปราะบาง2 ” (12 นาที/ท่าน)
• Share the Road คนขี่กับคนขับ ปรับยังไงให้ไปด้วยกันได้อย่างปลอดภัย
   นายศิระ ลีปิพัฒนวิทย์ มูลนิธิโลกสีเขียว
• หนูเคยโดนเฉี่ยว และเฉียดโดนชน
   ด.ญ.ภัทรธิดา สุวรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน
• คนพิการไม่ใช่คนกลุ่มเดียวที่ไม่ปลอดภัย
   นายมานิตย์ อินทร์พิมพ์ เพจ Accessibility is freedom
• มุมมองจากคนท่องโลก กับสิ่งที่อยากให้รัฐเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
   นางกาญจนา พันธุเตชะ เพจ ป้าแบ็คแพ็ค
• วาทกรรมที่ถูกผลิตซ้าให้กับคนเดินเท้า
   นายสิทธานต์ ฉลองธรรม เพจ The Sidewalk โลกกว้าง ข้างทางเท้า
• เมืองเดินได้ควรมาพร้อมกับเมืองเดินดี
   นายอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC)
ผู้ดำเนินรายการ นายชัยยุทธ โล่ธุวาชัย เพจ Bike in the City ปั่นรักษ์พิทักษ์เมือง
ประมวลความคิดเห็นจากผู้เข้าชมผ่านช่องทาง Live สด
Re-System | Session 3 : (15.30 - 17.00 น.)
เสวนาและสรุปข้อเสนอสาคัญ “Design Solution ออกแบบถนน ออกแบบผู้คน”
• ดร.สุเมธ องกิตติกุล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
• ผู้แทน ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC)
• นายจารูญ ตั้งไพศาลกิจ สถาบันการเดินและการจักรยานไทย
• ผู้แทนกองบังคับการตารวจจราจร/ตัวแทนภาคประชาสังคม
• ผู้แทนผู้บริหารระดับสูง จังหวัดเลย
• ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
ผู้ดำเนินรายการ นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกองทุน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
13.30 - 17.00 น.     ห้อง Grand Hall 203
ห้องย่อยที่ 1 “กลไกจัดการ” ถอดบทเรียน D-RTI (District RTI) กับสิ่งดี ๆ ที่น่าเรียนรู้
Session 1 : (13.30 - 14.30 น.)
วิดีทัศน์ “ประมวลสิ่งดี ๆ ที่น่าเรียนรู้ D-RTI กับการขับเคลื่อนกลไกความปลอดภัยทางถนน”
กล่าวเปิดและมอบรางวัลอาเภอและทีมป้องกันอุบัติเหตุที่มีผลการดาเนินงานระดับประเทศ
โดย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Session 2 : (14.45 - 17.00 น.)
เสวนา “บทเรียนดี ๆ การประเมิน D-RTI และเกณฑ์ใหม่การประเมิน D-RTI”
• นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ สานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
• พันตารวจโทหญิงนภาพันธ์ เลิศลัทธภรณ์ สานักงานตารวจแห่งชาติ
• ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์ สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
13.30 - 17.00 น.     ห้อง MR 220-221 
ห้องย่อยที่ 2 "ถนนปลอดภัย ใส่ใจ VRUs" (บทเรียน ตปท./ในประเทศ)
กล่าวต้อนรับ และนาสู่การสัมมนาเรื่องถนนปลอดภัย ใส่ใจ VRUs (13.30 - 13.35 น.)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางนวลอนงค์ พันธุ์กาแหง ผู้แทนโครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก ภายใต้มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์
Session 1 : (13.35 - 14.05 น.)
ปาฐกถา เรื่อง ถนนปลอดภัยใส่ใจ VRUs
โดย ดร. สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่
Session 2 : (14.05 - 14.45 น.)
เสวนา “แบบการปฏิบัติที่ดีในการทาให้ถนนปลอดภัยของประเทศไทย”
หัวข้อที่ 1 : การประเมินและจัดอันดับความปลอดภัยถนนแบบสากล ด้วย ThaiRAP
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อที่ 2 : มาตรการส่งเสริมถนนปลอดภัย ในกรุงเทพมหานคร
โดย นายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนงาน
สานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
หัวข้อที่ 3 : โครงข่ายทางหลวงปลอดภัย
โดย นายสุจิณ มั่งนิมิต ผู้อานวยการสานักอานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
หัวข้อที่ 4 : การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยถนน กรมทางหลวงชนบท
โดย ดร.ชาครีย์ บารุงวงศ์ ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
กรมทางหลวงชนบท
ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางนวลอนงค์ พันธุ์กาแหง ผู้แทนโครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก ภายใต้มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์
Session 3 : (14.45 - 15.25 น.)
การนาเสนอเรื่องแนวปฎิบัติที่ดี - เรียนรู้บทเรียนจากต่างประเทศ
ห้วข้อที่ 1 : ถนนและการสัญจรที่ปลอดภัย ภายใต้โครงการ BIGRS
โดย นางนวลอนงค์ พันธุ์กาแหง ผู้ประสานงานโครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนน ทั่วโลก ภายใต้มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์
หัวข้อที่ 2 : ถนนปลอดภัย ด้วยการออกแบบ
โดย Mr. Wei Li สถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute: WRI)
หัวข้อที่ 3 แนวทางใหม่ในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนสาหรับโครงการ
ที่สนับสนุนโดยธนาคารโลก
โดย ดร. ชนินทร์ มโนภินิเวส ธนาคารโลก
หัวข้อที่ 4 Towards 3-star or better roads for all VRUs
โดย Mr. Greg Smith, iRAP
ผู้ดำเนินรายการ นายเกริกฤทธิ์ ศรีรุ่งวิกรัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
นายยุคันต์ทิวัตถ์ กมลาสน์กุล โครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก ภายใต้มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์
15.25 - 15.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
Session 4 : (15.45 - 16.35 น.)
เสียงสะท้อนจาก VRUs
• กลุ่มผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะ โดย เมล์เดย์
• กลุ่มคนเดินเท้า โดย The Sidewalk โลกกว้าง ข้างทางเท้า
• กลุ่มเด็กและเยาวชน โดย Safekids
• นางสาวกรวิการ์ บุญตานนท์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกัน
การบาดเจ็บในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ นางสาวสุชารีย์ รวิธรธาดา จากกลุ่ม เมล์เดย์
16.35 - 16.45 น.     Q & A
ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางนวลอนงค์ พันธุ์กาแหง ผู้แทนโครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก ภายใต้มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์
Session 5 : (16.45 - 17.00 น.)
สรุปการอภิปราย
13.30 - 17.00 น.     ห้องGrand Hall 202 
ห้องย่อยที่ 3.1 “จักรยานยนต์ปลอดภัย ..ระบบ ABS , เลน/ช่องทาง จยย. , เข้มสมรรถนะคนขี่”
Session 1 : (13.30 - 14.00 น.)
เสวนา “มาตรการเพื่อความปลอดภัยของรถสองล้อและสามล้อ”
• Dr Liviu Vedrasco Programme Officer
องค์การอนามัยโลก สานักงานประจาประเทศไทย
Session 2 : (14.00 - 15.30 น.)
เสวนา “ระบบเบรค ABS ในรถจักรยานยนต์”
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร
• รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• Thomas Lich, Senior Expert of Bosch Accident Research
• ผู้แทนสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ดำเนินรายการ นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ผู้จัดการแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก ด้านความปลอดภัยทางถนน
Session 3 : (15.30 - 17.00 น.)
เสวนา “เลนรถจักรยานยนต์, ทักษะการขับขี่ของคนไทย”
• รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Mr.Alvin Poi Wai Hoong, Head of the Highway and Traffic Engineering Unit Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS)
• Mr.John Chatterton-Ross, Executive Secretary International Affairs of Fédération Internationale de Motocyclisme: FIM
• ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก
ผู้ดำเนินรายการ นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ผู้จัดการแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก ด้านความปลอดภัยทางถนน
13.30 - 17.00 น.     ห้องGrand Hall 201 
ห้องย่อยที่ 3.2 “รถรับ-ส่งนักเรียนกับการเดินทาง (ไป-กลับ) ที่ปลอดภัย”
Session 1 : (13.30 - 13.40 น.)
กล่าวต้อนรับและเปิดห้องการสัมมนา
วีดีทัศน์ “รถรับ-ส่งนักเรียน ความจาเป็นหรือทางเลือก”
Session 2 : (13.40 - 16.00 น.)
TED Talks ผสมผสานตลาดนัดความรู้ “กลไกการจัดการเพื่อรถรับ-ส่งนักเรียนที่ปลอดภัย”
• นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
• นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
• นายสุริยัน ตื้อยศ เครือข่ายผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเชียงราย
• นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
• นางสาวพวงทอง ว่องไว มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
• นายสุเทพ กุมุท สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• นางสาวชลดา บุญเกษม เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• นายมานิต แถบทอง เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• นายมงคล แพ่งประสิทธิ์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
• นายธัชวุฒิ จาดบันดิสถ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
Session 3 : (16.00 - 17.00 น.)
เวทีนโยบาย By ประชาชน:นโยบายด้านความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนที่จะเกิดขึ้นได้ภายใน1ปี
• ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก
• ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
• ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• ผู้แทนจากเครือข่ายภาคประชาชน
• ผู้แทนสถานศึกษาและโรงเรียน
• ผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา
ผู้ดำเนินรายการ นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
นายวัฒนดนัย ธนัญชัย นักวิจัยโครงการฯ
13.30 - 17.00 น.     ห้อง MR 213
ห้องย่อย “เสริมพลังคนทางาน กลไกการจัดการระดับพื้นที่”
Session 1 : (13.30 - 14.00 น.)
เสวนา “เสียงจากคนทางาน: เครื่องมือ 5 ชิ้นที่ทาให้การขับเคลื่อนกลไก ศปถ. ไปสู่ผลลัพธ์”
• นางจันทร์ทิพย์ วราหไพฑูรย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
• นายธาดา ศูนย์จันทร์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
• นายเอกษา ลิ้มเวียงสิริวงศ์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินรายการ นายสโรชพันธุ์ สุภาวรรณ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
Session 2 : (14.00 - 16.30 น.)
อภิปรายและทดลองใช้ “เครื่องมือ 5 ชิ้นที่ทาให้การขับเคลื่อนกลไก ศปถ. ไปสู่ผลลัพธ์”
โดย ทีมกระบวนกร ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
Session 3 : (16.30 - 17.00 น.)
อภิปรายและทดลองใช้ “เครื่องมือระบาดวิทยาวัฒนธรรมกับความปลอดภัยทางถนน”
โดย ทีมกระบวนกร ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
11.00 - 15.00 น.     ห้อง MR 214-217
ห้องย่อย “สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนและมาตรการองค์กร”
Session1 : (11.00-12.00 น.)
เปิดเวที ” 6 วิธีง่ายๆ สู่สถานศึกษาต้นแบบฯและมาตรการองค์กร”
• ผู้บริหารจากสถานศึกษาต้นแบบ
• ผู้บริหารจากหน่วยงานมาตรการองค์กร
• ผู้บริหารจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
• ผู้แทนนักเรียนจากชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
Session2 : (13.00-15.00 น.)
ชมวิดีทัศน์ “สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน และมาตรการองค์กร”
พิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนและมาตรการองค์กร
• ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
• ผู้แทนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
 
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียน - เตรียมความพร้อม เยี่ยมชมนิทรรศการ
09.00 - 12.30 น.     ห้อง Grand Hall 203
ห้องย่อยที่ 1 “ก้าวใหม่ กลไกจัดการระดับพื้นที่”
Session 1 : (09.00 - 10.00 น.)
วิดีทัศน์ “หลากทัศนะคนทางาน...สู่ก้าวใหม่กลไกจัดการระดับพื้นที่” อภิปราย “การขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยทางถนน - การจัดการกลไกความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่”
• ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
• ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
• ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
• ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
ผู้ดำเนินรายการ นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ สานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
Session 2 : (10.00 - 11.30 น.)
ตลาดนัดวิชาการ Shopping Idea “บทเรียนการขับเคลื่อนกลไก ศปถ. 6 พื้นที่”
• ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช
• ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี
• ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
• ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
• ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อบต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
• ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อบต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
ผู้ดำเนินรายการ นายสโรชพันธุ์ สุภาวรรณ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
Session 3 : (11.30 - 12.30 น.)
ประมวลสรุปบทเรียนและข้อเสนอสาคัญจากคนทางาน
ผู้ดำเนินรายการ นางพรทิพภา สุริยะ แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด
นายสโรชพันธุ์ สุภาวรรณ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
08.00 - 08.30 น.     ลงทะเบียนห้องย่อยฯ
08.30 - 09.00 น.     พิธีเปิดและมอบรางวัล
09.00 - 12.30 น.     ห้อง MR211-212
Panel 2 : พลิกโฉมการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อความปลอดภัย VRU
Session 1 : (09.00 - 9.30 น.)
นำเสนอผลงาน “พื้นที่ที่มีพลัง : การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีส่วนร่วม เรื่องการจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน และกิจกรรมเกมส์”
• ผู้แทนกองบังคับการตารวจจราจร
Session 2 : (9.30 - 10.30 น.)
เสวนา “เราต่างเป็นVRU : สถานการณ์และความเสี่ยงที่ถูกมองข้าม”(2 พื้นที่)
• พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บังคับการตารวจจราจร
• นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ ผู้แทนสภาเด็ก
• นายกวิน ชุติมา สถาบันการเดินและการจักรยานไทย
ผู้ดำเนินรายการ พ.ต.อ.หญิง จินดา กลับกลาย กองบัญชาการศึกษา
Session 3 : (10.30 - 11.00 น.)
นำเสนอผลงาน “พื้นที่ที่มีพลัง : การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีส่วนร่วม เรื่องการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย และกิจกรรมเกมส์”
• ผู้แทนสถานีตารวจนครบาลหนองจอก
Session 4 : (11.00 - 12.30 น.)
เสวนา “การปฏิรูปตำรวจจราจรสู่ Road Map : พลิกโฉมการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้ถนน”
• พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา
• พ.ต.อ.เอกราช ลิ้มสังกาศ รองผู้บังคับการตารวจทางหลวง
• ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก
• ผู้แทนนักวิชาการ
ผู้ดำเนินรายการ พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เลาหพิบูลย์กุล กองบัญชาการศึกษา
09.00 - 12.30 น.     ห้อง MR 220-221
ห้องย่อยที่ 5 Ambulance Safety VS share responsibility
Session 1 : (09.00 - 11.00 น.)
แถลงนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของรถพยาบาล
• นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การบูรณาการความปลอดภัยรถพยาบาลในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
• ร้อยเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เสวนา “รถพยาบาลปลอดภัย ต้องปรับหรือทบทวนมาตรการด้านใด”
• นายแพทย์วิทูรย์ อนันกุล ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน
• นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
• นายแพทย์วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ศูนย์ขอนแก่น
• นายแพทย์ศันยวิทย์ พึงประเสริฐ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ชัยภูมิ
ผู้ดำเนินรายการ แพทย์หญิงอลิสา ยาณะสาร รองผู้อานวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน
Session 2 : (11.00 – 12.30 น.)
นำเสนอ “โครงการทาสิ่งที่ควร”
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “RSN vs VRU”
• ผู้แทนจากจังหวัดสมุทรสงคราม
นายพลเสฏฐ์ เลาหกรรณวนิช มูลนิธิสว่างเบญจธรรม
• ผู้แทนจากจังหวัดชัยภูมิ
นายประกาศิต บุญช่วย อบต.กวางโจน
• ผู้แทนจากจังหวัดกาฬสินธุ์
นายเก่งกาจ บ้งกาวงศ์ สมาคมเมตตาธรรมทิพยสถานฯ
• ผู้แทนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายสิทธิชัย ใจสงบ รพ.บางสะพานน้อย
ผู้ดำเนินรายการ นายศิริวัฒน์ คันธารส มูลนิธิสว่างเบญจธรรม
09.00 - 12.30 น.     ห้อง Grand Hall 201
ห้องย่อย “ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบการ”
Session 1 : (09.00 - 9.30 น.)
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding)
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนกับสถานประกอบกิจการที่ให้บริการโลจิสติกส์
• นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
• รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ผู้แทนบริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
• ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
• นายเลิศศักดิ์ ชลวิบูลย์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
• ผู้แทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
• ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก
• ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผู้ดำเนินรายการ
Session 2 : (09.30 - 11.00 น.)
เสวนา “ทิศทางการส่งเสริมการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามแนวทาง TSM & ISO39001”
• ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก
• ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
• ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ผู้แทนกองมาตรฐานและกากับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
• ผู้แทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Session 3 : (11.00 - 12.30 น.)
แลกเปลี่ยน “บทเรียนการขับเคลื่อนระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบการ และการประยุกต์ตามแนวทาง TSM”
• นายแพทย์ธนัช เงินประเสริฐศรี สมาคมผู้ประกอบการขนส่งทั่วไทย (ขนส่งคน)
• ผู้แทนบริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ขนส่งสินค้า)
• ผู้แทนบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (ขนส่งวัตถุอันตราย)
• ผู้แทนบริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขนส่งวัตถุอันตราย)
ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
09.00 - 12.30 น.     ห้อง Grand Hall 202
ห้องย่อย “Pathway to the Future เส้นทางสู่อนาคตที่ปลอดภัยของเด็กและเยาวชน”
Session 1 : (09.00 - 09.05 น.)
วีดีทัศน์ “วัยแสบ วัยเสี่ยง บนท้องถนน”
Session 2 : (09.05 - 09.30 น.)
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและผลการสารวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
1. Can be a Hero
โดย นายธนวัฒน์ พรหมโชติ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
2. Youth Poll Youth Safety
โดย นายพชรพรรษ ประจวบลาภ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Session 3 : (09.30 - 09.45 น.)
ร่วมลงนามประกาศเจตจานงเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนสาหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน
Session 4 : (09.45 - 12.00 น.)
Y-talk : Gen ใหม่ ไร้เจ็บ (หน่วยงานละ 8 นาที)
• เด็กเล็กปลอดภัย ด้วยความห่วงใยของท้องถิ่น
• Road Safety Zone for Kids
• ก่อน 15 ไม่ขี่
• ส่งต่อความปลอดภัยทางถนน จากรุ่นสู่รุ่น ด้วย RSC
• MIS : School Safety Management
• ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี กับ Campus Challenge โดย โตโยต้า ถนนสีขาว
แลกเปลี่ยนมุมมองโดยภาคนโยบาย: โอกาสและความเป็นไปได้ในการใช้กลไกในและนอกระบบจัดการปัญหา
• ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน
• ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• ผู้แทนสำนักงานตารวจแห่งชาติ
เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
Session 5 : (12.00 - 12.30 น.)
เปิด “ตลาดนัดความรู้”
ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนดีๆ จากเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่
ผู้ดำเนินรายการ ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และผู้แทนสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
09.00 - 12.30 น.     ห้อง MR 213
ห้องย่อย 4 “เทคโนโลยี” การลงทุนที่ไม่สูญเปล่า
Session 1 : Safety Visibility (09.00 - 10.30 น.)
เสวนา “เทคโนโลยีอะไร…ตอบโจทย์การจัดการความปลอดภัยทางถนน”
• นายรัฐวิสสุต วงษ์จักษุจินดา บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
• นายคณาศักดิ์ วาสนะสุขะ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
• ผู้แทนบริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
• นายธวัช ทองพูน บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ ดร.เตือนใจ ฟูกูดะ สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย
Session 2 : Smart Investment (10.30 - 11.30 น.)
เสวนา “ลงทุนอย่างไร…ไม่ให้สูญเปล่า”
• นายรัฐวิสสุต วงษ์จักษุจินดา บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
• นายคณาศักดิ์ วาสนะสุขะ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
• ผู้แทนบริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Session 3 : Smart Road User (11.30 - 12.30 น.)
เสวนา “ความปลอดภัยในมือคุณ - Value of life ต้องมาพร้อมกับการทาให้คนปลอดภัย” • นายรัฐพล วิราพร บริษัท ไอโออะเดย์ จำกัด (มุมนักพัฒนาเทคโนโลยี)
• ผู้แทนบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) (มุมผู้ใช้เทคโนโลยี)
• นายนพดล สันติภากรณ์ บริษัท กลางคุ้มครองประสบภัยจากรถ จำกัด (มุมประกันภัย)
• พันตารวจเอกสมเดช เกษมสุข ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 (มุมผู้ปฏิบัติงาน)
ผู้ดำเนินรายการ ดร.เตือนใจ ฟูกูดะ สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย 12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และเยี่ยมชมนิทรรศการ
13.30 - 14.45 น.     ห้อง Grand Hall 202
Panel 3 บทเรียนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน From Decade of Action for RS. to SDG’s 2030
• นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ในหัวข้อ The Impact of UN Decade of Action for Road Safety to Thailand
• นายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี Director, Noncommunicable Diseases and Environmental Health , WHO Regional Office for South-East Asia Region ในหัวข้อ Overview of Global Road Safety Performance Targets
• Dr David Logan, Senior Research Fellow, Monash University Accident Research Centre ในหัวข้อ Review of Thailand’s Status based on the Global Road Safety Performance Targets
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม