ต้นแบบพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนน่าอยู่บ้านดอนโรง

| |
อ่าน : 3,924

สำนักข่าวสร้างสุข
ภาพโดย สสส.

ต้นแบบพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนน่าอยู่บ้านดอนโรง thaihealth

สสส. นำทัพสื่อมวลชน ลงพื้นที่ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ ชมผลงานการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่บ้านดอนโรง ตามแนวคิด “คลังอาหารชุมชน” เบาหวานเป็นศูนย์ ด้านบ้านป่าไหม้ ชูแนวคิด“ขยับเท่ากับลดโรค” โชว์ออกกำลังกายสไตล์ “โนราบิค” ประยุกต์วัฒนธรรมพื้นบ้านส่งเสริมสุขภาพ

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคใต้และงานสร้างสุขภาคใต้ “สานพลัง การก้าวข้ามขีดจำกัด เพื่อภาคใต้แห่งความสุข” วันที่ 4 ส.ค. 62 ว่า พื้นที่บ้านดอนโรงและบ้านป่าไหม้ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สน.6) สสส. ใน

การจุดประกายให้ผู้นำและคนในชุมชนมองเห็นสถานการณ์ปัญหาภายในชุมชนตนเอง อย่างเช่นที่บ้านดอนโรง ประชากรส่วนใหญ่มีปัญหารายได้ไม่เพียงพอ สภาพดินไม่เอื้อกับการทำเกษตรกรรม สสส. จึงผลักดันให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ด้วยการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ สร้างโอกาสในการแก้ไขปัญหาปากท้อง จนเกิดเป็นคลังอาหารชุมชน ส่งเสริมอาชีพเพิ่มพูนรายได้จากการทำผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า เลี้ยงจิ้งหรีด เพาะเห็ด ฯลฯ

ต้นแบบพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนน่าอยู่บ้านดอนโรง thaihealth

"ส่วนเหตุผลที่ต้องแก้ปัญหาเรื่องปากท้องก่อน เพราะสสส. เชื่อว่าก่อนที่คนจะหันมาใส่ใจสุขภาพได้ ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจครัวเรือนต้องมาก่อน และนอกจากการจุดประกายความคิดให้คนในชุมชนแล้ว สสส. ยังทำหน้าที่จุดประกายให้องค์กรรัฐต่างๆ เข้าร่วมสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็งมากขึ้นอีกด้วย สิ่งที่ สสส. จะดำเนินการต่อไปหลังจากนี้คือการทำให้ชุมชนภาคใต้ได้รู้จักกัน เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความรู้ความต้องการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในระดับภูมิภาค" ดร.ณัฐพันธุ์ กล่าว

ต้นแบบพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนน่าอยู่บ้านดอนโรง thaihealth

นายมนูญ พลายชุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพระบาท กล่าวว่า บ้านดอนโรงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการชุมชนน่าอยู่ ตำบลเขาพระบาท โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ตั้งแต่ปี 2560 – 2563 มีสภาผู้นำชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งมาจากกลุ่มเดิมคือกรรมการหมู่บ้านและรับสมัครตัวแทนในชุมชนจากกลุ่มต่างๆ และจิตอาสา ที่เข้ามาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านด้วยความสมัครใจ  ทุกๆกิจกรรมที่นำมาใช้ในการพัฒนาบ้านดอนโรงล้วนมาจากการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมกันทำของสภาผู้นำชุมชนและชาวบ้าน  มีการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ประเด็น“คลังอาหารชุมชน” ผลิตอาหารที่ปลอดภัย ไร้สารเคมี คนบ้านดอนโรงสามารถผลิตอาหารไว้บริโภคได้เอง พร้อมกับทำบัญชีครัวเรือนอยู่ตลอด วันนี้คนบ้านดอนโรงมีสุขภาวะที่ดี มีความเข้มแข็ง มีอาชีพ มีรายได้ ป่วยน้อยลง โรคความดันโลหิตสูงไม่เพิ่มขึ้น กระทั่งบ้านดอนโรงไม่มีกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานหรือโรคเบาหวานเป็นศูนย์แล้ว และได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในระดับอำเภอ และล่าสุดในระดับจังหวัด

ต้นแบบพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนน่าอยู่บ้านดอนโรง thaihealth

นายสุทิน จำปาทอง ประธานกองสวัสดิการชุมชนเทศบาล ต.ท่างิ้ว กล่าวว่า ตำบลท่างิ้วประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน มีประชากร 10,000 กว่าคน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตรและรับจ้างทั่วไป บ้านป่าไหม้เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ชุมชนมีความเข้มแข็ง การขับเคลื่อนงาน “ชุมชนน่าอยู่บ้านป่าไหม้” ทั้งชาวบ้านและผู้นำชุมชนเราทำงานร่วมกัน มีข้อมูล มีเกณฑ์ในการบอกถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จในการพัฒนาได้อย่างชัดเจน ด้านการส่งเสริมเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เราได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการออกกำลังกายสไตล์ “โนราบิค” ที่นำเอาวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้มาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวคิด“ ขยับเท่ากับลดโรค” โดยได้รับความร่วมมือจากรพ.สต.โคกพึงในการประเมินสุขภาพก่อนการออกกำลังกาย รูปแบบดังกล่าวนี้ส่งผลให้คนในชุมชนบ้านป่าไหม้มีสุขภาวะดี ลดปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆอย่างได้ผล ด้านอาชีพ บ้านป่าไหม้เริ่มต้นจากทุกครัวเรือนปลูกผักเลี้ยงสัตว์กินเอง บางอย่างแลกเปลี่ยนกันได้ และยกระดับไปสู่การทำเป็นอาชีพ ที่สำคัญคือต้องขอขอบคุณ สสส. ที่เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายในชุมชน มีการตั้งสภาชุมชน สนับสนุนด้านงบประมาณและวิชาการ ช่วยให้คนในชุมชนเกิดความรู้ มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้คนในชุมชนเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ช่วยสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีให้คนในชุมชนอีกด้วย

ต้นแบบพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนน่าอยู่บ้านดอนโรง thaihealth

ต้นแบบพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนน่าอยู่บ้านดอนโรง thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม