18 องค์กร ทอพ. ร่วมทัพขับเคลื่อนสังคมสูงวัยมั่นคง

| |
อ่าน : 1,128

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

18 องค์กร ทอพ. ร่วมทัพขับเคลื่อนสังคมสูงวัยมั่นคง thaihealth

บั้นปลายชีวิตหลายคนส่วนใหญ่ใฝ่ฝันถึงความสุขสบาย แต่ในความเป็นจริงมีโอกาสสักเพียงใดที่จะเป็นดังหวัง โดยเฉพาะในวันที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุ" อย่างเต็มตัว ใครจะมาเป็นผู้ช่วยเติมเต็มความฝันนี้ เป็นจริง

เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเศรษฐกิจสังคมไทยให้เติบโต อย่างยั่งยืน มีคุณภาพ หลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอีก 20 ปีข้างหน้า ล่าสุดในการประชุมวิชาการที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) ครั้งที่ 6 จึงจัดขึ้นในหัวข้อ "Silver Society ขับเคลื่อนสังคมและระบบเศรษฐกิจไทย" โดย สมาชิก ทอพ. 18 หน่วยงาน ร่วมพูดคุยถึงทิศทางและหาทางออกร่วมกันเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไทยในทุกมิติ

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงานว่า สังคมผู้สูงวัยเป็นเรื่องใกล้ตัวคนไทย ซึ่งตัวเลขที่ชี้ว่าในอนาคตคนไทย 1 ใน 3 จะเป็นผู้สูงวัยนั้นถือว่าเป็นเรื่องน่าตกใจ เพราะเป็นตัวเลขสูงรองจากประเทศสิงคโปร์ ข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ภายใต้การศึกษาเรื่องการประมาณการค่าใช้จ่ายสุขภาพ การดูแล และเสริมสร้างสุขภาพ พบว่า หากรัฐบาล ยังไม่ออกมาตรการควบคุม รวมถึงมาตรการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย คาดการณ์ว่าปี 2575 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศจะสูง 2.2 ล้านล้านบาท และในด้านการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2561 ปรากฏตัวเลขใช้งบประมาณจัดสรรเบี้ยยังชีพถึง 66,359 ล้านบาท

"ที่ผ่านมาหลายองค์กรให้ความสำคัญ และมีการจัดเตรียมแผนรองรับในหลาย รูปแบบ แต่ยังไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาขับเคลื่อนบูรณาการอย่างจริงจัง กลไกสำคัญคือ ต้องมีการเตรียมพร้อม เพื่อสามารถสร้างสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพได้ สร้างหลักประกันรายได้ ส่งเสริมและขยายโอกาสทำงาน สร้างระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว มีความปลอดภัยในที่สาธารณะ รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้สามารถดำเนินการด้านผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งเชื่อว่า 18 องค์กร ทอพ.จะเป็นกลุ่มองค์กรเฉพาะ ที่มีพลังแข็งแกร่งในการพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวหน้าในทุกมิติได้อย่างแน่นอน"

18 องค์กร ทอพ. ร่วมทัพขับเคลื่อนสังคมสูงวัยมั่นคง thaihealth

ทางด้าน พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ให้ข้อมูลว่า  ในปี 2564 ผู้สูงอายุไทยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งมากกว่าเด็กที่ เกิดใหม่ และเด็กที่เป็นวัยรุ่นอายุ 18- 25 ที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะที่ปัญหาสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุในปี 2560 พบว่า ร้อยละ 95 ยังสามารถทำกิจวัตรพื้นฐานที่ใกล้ตัวได้ด้วยตนเอง แต่จะมีปัญหาเรื่องการมองเห็น ได้ยิน และเคี้ยวอาหาร เป็นปัญหาสุขภาพหลักที่พบเป็นอันดับแรก และมีปัญหาต่อเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่นำไปสู่การป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยในปี 2560 ผู้สูงอายุมีปัญหาโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว และ ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น 1.7 เท่าตัว นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง คนเดียวและอยู่กับคู่สมรสมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ มส.ผส. ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.ในการดำเนินการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้วิจัยรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุทั้งไทยและต่างประเทศ และส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการดำเนินการด้านผู้สูงอายุสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย ตลอดจน เผยแพร่ความรู้และวิทยาการเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุให้แก่สังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง

ปิดท้ายด้วย รศ.ดร. อภิศักดิ์  ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นตัวแทน ของ 18 องค์กร ทอพ.กล่าวข้อเสนอเชิงนโยบายของ ทอพ. ในการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยว่า 1.ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านการจัดระบบบริการและการสร้างเสริมสุขภาพ โดยจัด ให้มีระบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม พัฒนาระบบ ดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชน และ ส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพและ สุขภาวะที่ดี 2.การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีโดยจะส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริม ความรู้ด้านการดูแลตนเองเช่น โปรแกรม บันทึกข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล  เพื่อสร้างพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  รวมถึงส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิในสถานที่ที่คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ 3.สนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ส่งเสริมการสร้างธุรกิจ ภาพลักษณ์ให้คนในสังคมเห็นว่าผู้สูงอายุยังมีพลัง และมีศักยภาพที่เป็นประโยชน์ 4.สนับสนุนข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ ผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

ยอดนิยม

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

มลพิษทางอากาศ  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth สร้างสรรค์ พัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อสุขภาพ แนวทางสนับสนุนทุน มูลนิธินโยบายสุขภาวะ คนไทย  เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานผู้บริหาร  โรคขยันทำงาน  ลมแดด  พฤติกรรมการบริโภค  เปิดโลกอาสาครั้งที่ 7  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปริศนา รายชื่อผู้โชคดี คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ งดเหล้าเข้าพรรษา  ค่าครองชีพสูง  วาดเพลงบรรเลงสีวิถีไทย  นักสร้างสรรค์งานโฆษณา  อาหารที่มีประโยชน์  เยอะ  โครงการสร้างเสริมสุขภาพ  พุทธชยันตี 2600  นักแสดง  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth เก็บยาผิด คิดได้ก็แสนเสียดาย ละครสร้างเสริมสุขภาพ Health Family ครอบครัวนี้มีสุข แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค คคส.  ตลาดบ้านสี เขียวเพื่อเยาวชนสีขาว  สารฟอร์มาลินหรือน้ำยาดองศพ  สุนทรียสนทนา  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม