"มหิดล" สร้างระบบ หนุน ม.สุขภาพในอาเซียน

| |
อ่าน : 902

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

ภาพโดย สสส.

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ASEAN University Network หรือ AUN  เป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน จำนวน 30 สถาบันใน 10 ประเทศ เพื่อการยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้รับการศึกษา การอบรม มีสุขภาพสมบูรณ์ และมีฐานะที่มั่นคง โดยผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ

สำหรับล่าสุด AUN เดินหน้าเสริมสร้างความสามารถของมหาวิทยาลัยสมาชิก ด้วยการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพตามกรอบ Healthy University Framework ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อต่อยอดความร่วมมือการส่งเสริมมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนให้พัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาพ

"ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ" ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยเครือข่าย อาเซียน (ASEAN University Network : AUN) กล่าวว่า ปัจจุบันมีการดำเนินงานภายใต้ AUN 16 เครือข่ายโดยที่ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนจะมีการพิจารณามหาวิทยาลัยสมาชิกที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญมาทำหน้าที่เลขานุการของเครือข่ายนั้น ๆ ซึ่งได้มีการมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดลทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ของเครือข่ายเฉพาะทางด้าน AUN Human Rights Education Network (AUN-HREN) และ AUN-Health Promotion Network (AUN-HPN)

"ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ" รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในปี 2560 มหิดลร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย จัดทำกรอบมหาวิทยาลัยสุขภาพ เพื่อกำหนดเป็นทิศทาง และมาตรการในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 22 ประการ จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนกว่าร้อยละ 70

"เราจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพแก่มหาวิทยาลัยสมาชิกทั้ง 30 แห่งในภูมิภาคอาเซียน และในวันนี้เครือข่าย AUN-HPN มีการประชุมวิชาการด้านการควบคุมกำกับ และประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสมาชิกจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกัน"

อีกก้าวที่สำคัญในฐานะเลขานุการเครือข่าย AUN HPN คือ การจัดทำระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสุขภาพ ที่เรียกว่า ASEAN Rating on Health University หรือ ARHU เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิด ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

"ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา" รักษาการผู้อำนวยการสำนักภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า   สสส.ทำหน้าที่ส่งเสริมบทบาทมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาให้ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพในเชิงกลไก ผ่านการสนับสนุนโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยในเครือข่าย AUN-HPN ของ ม.มหิดล มาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

"งานภายใต้ความร่วมมือกับมหิดล เช่น กรอบมหาวิทยาลัยสุขภาพ โดยอาศัยมาตรการในการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพ 22 ประการ, พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำ ด้านสร้างเสริมสุขภาพ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านวิธีการวิจัยด้านสร้างเสริมสุขภาพ และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสุขภาพ, ความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยด้านสร้างเสริมสุขภาพระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายในหลายประเด็น, ขยายเครือข่ายและแนวคิดในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสุขภาพไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วภูมิภาคในประเทศ"

แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพจะถูกขยายไปสู่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ มุ่งสู่การลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จนนำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม